Pracowniku, nie zapomnij przekazać PIT-12

Piotr Szulczewski 08.01.2015 10:00 (aktualizacja: )

Do piątku 9 stycznia 2015 r. pracownicy mają możliwość przekazać pracodawcy informację PIT-12, w której wskażą, że ich deklarację podatkową wypełni w tym roku pracodawca. Choć zakłady pracy nie mają takiego obowiązku, informację o obowiązku sporządzenia PIT-12 warto udostępnić pracownikom. Im większa ich liczba sporządzi PIT-12, tym mniej informacji PIT-11 będzie musiał wysyłać pracodawca.

Podatkowe rozliczenie roczne sporządza pracodawca tylko w przypadku terminowego poinformowania go o takim obowiązku przez zatrudnioną osobę. Pracownik musi zatem przed 10 stycznia 2015 r. przekazać osobie zatrudniającej wypełniony i podpisany druk PIT-12. Termin 9 stycznia 2015 r. przypada w piątek i jest to data ostateczna dla pracowników, którzy nie chcą samodzielnie sporządzać deklaracji rocznej PIT.

Choć 9 stycznia 2015 r. jest terminem, w którym pracodawca powinien otrzymać PIT-12, to akceptowalne są również druki wysłane pocztą polską w tym dniu. Druk uważa się za doręczony, jeżeli został on do 9 stycznia wysłany listem poleconym, a zakład pracy odebrał go już po tym terminie.

Podatnicy, którzy nie zdążą w tym terminie wysłać PIT-12, sporządzają samodzielnie zeznanie podatkowe. Podobnie i podatnicy, którzy przekazali ten druk terminowo, a którzy chcą skorzystać z ulg podatkowych lub rozliczyć się z innych przychodów, po otrzymaniu deklaracji podatkowej sporządzonej za nich, mają prawo rozliczyć się samodzielnie korygując zeznanie przekazane przez pracodawcę.

Deklaracja PIT-12 pracownika
Źródło: Thinkstock


Zeznanie o przychodach z jednego źródła i tylko z niektórych umów

Pracodawca sporządza PIT za pracowników i tylko w przypadku, gdy osoba taka zatrudniana jest w jednym miejscu, na podstawie konkretnej umowy. Jeżeli zatem podatnik dorabiał dodatkowo, np. na podstawie umowy zlecenie, dzieło ( u innego pracodawcy niż ten, u którego miał umowę o pracę) poza umowami drobnymi opodatkowanymi ryczałtem, otrzymywał emeryturę, rentę, sprzedawał prywatnie ruchomości, to nie może występować o rozliczenie go przez zakład pracy.

PIT-12 przyjąć mogą wyłącznie:

 • osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jako płatnicy podatków ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez zakłady pracy, a w spółdzielniach pracy - wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej,
 • rolnicze spółdzielnie produkcyjne oraz inne spółdzielnie zajmujące się produkcją rolną jako płatnicy podatków od wypłat na rzecz członków spółdzielni lub ich domowników z tytułu dniówek obrachunkowych,
 • osoby prawne i ich jednostki organizacyjne, które dokonują wypłaty emerytur i rent z zagranicy - od wypłacanych przez nie emerytur i rent,
 • jednostki organizacyjne uczelni, placówki naukowe, zakłady pracy oraz inne jednostki organizacyjne - od wypłacanych przez nie stypendiów,
 • areszty śledcze oraz zakłady karne - od należności za pracę przypadającej tymczasowo aresztowanym oraz skazanym,
 • centrum integracji społecznej - od wypłacanych świadczeń integracyjnych i motywacyjnej premii integracyjnej, przyznanych na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 225 i Nr 205, poz. 1211).

Dostępne nieliczne ulgi

Zeznanie sporządzane za pracownika obejmować może tylko nieliczne ulgi podatkowe.

Pracodawca:

 • uwzględnia standardowe koszty uzyskania przychodów;
 • odlicza od dochodu pobrane w ciągu roku składki na ubezpieczenia społeczne,
 • na wniosek podatnika odlicza od dochodu zwrócone płatnikowi świadczenia, które uprzednio podwyższyły dochód podlegający opodatkowaniu (np. zasiłki), jeżeli nie zostały one potrącone od dochodu przy poborze zaliczek;
 • odlicza od podatku kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 • dolicza do podatku otrzymany za jego pośrednictwem zwrot uprzednio zapłaconej i odliczonej składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Deklaracja PIT składana za pracownika pozbawia nie tylko możliwości korzystania z pozostałych ulg podatkowych, ale również preferencyjnych form rozliczenia wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

Inne deklaracje podatkowe nie pozbawiają prawa rozliczenia przez pracodawcę

Zdarza się, że pracownik wykazuje również przychody z innych źródeł – opodatkowanych ryczałtowo podatkiem 19%. Są to przychody rozliczane przez płatnika (np. zlecenia do 200 zł), a także wykazywane w druku PIT-38 z tytułu sprzedaży papierów wartościowych czy na druku PIT-39 ze zbycia nieruchomości. Takie dodatkowe przychody nie pozbawiają prawa do złożenia PIT-12 z wnioskiem o złożenie zeznania za pracownika.

Zamiast PIT-37 deklaracja roczna na druku PIT-40

Pracodawca składający rozliczenie roczne za pracownika rozliczenia dokonuje na druku PIT-40. Terminem standardowym jego przesłania do urzędu skarbowego oraz do pracownika jest 2 marca 2015 r. W przypadku podatników, którzy wysyłki dokonają w formie papierowej a nie elektronicznej – termin ten ulega skróceniu. W takim przypadku urząd skarbowy PIT-40 za pracownika musi otrzymać do 2 lutego 2015 r., a pracownik – do 2 marca 2015 r.

Piotr Szulczewski,
PIT.pl