Podzielona płatność: usługa z czerwca - płatność w lipcu; usługa z lipca - płatność w czerwcu

Piotr Szulczewski 28.06.2018 07:41 (aktualizacja: )

Istnieje wyłącznie jeden przepis przejściowy, który reguluje zasady postępowania w stosunku do płatności dotyczących transakcji sprzed 1 lipca 2018 r. Zgodnie z nim przepisy  art. 103a i art. 108a ustawy zmienianej nowelizacją o podzielonej płatności – czyli ustawy o VAT - mają zastosowanie do płatności realizowanych od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.  

Powyższa zasada oznacza, że każda zapłata, która będzie miała miejsce od lipca 2018 r. objęta jest regułą Split payment. W konsekwencji nabywca towaru lub usługi ma prawo płatności dokonać w części na rachunek VAT kontrahenta.   

Nie ma znaczenia czy płatność będzie dotyczyć zapłaty odroczonej, realizowanej po terminie – zatem przedawnionej, dla której dłużnik pozostaje w zwłoce, a także dodatkowej płatności z tytułu korekt pierwotnie udzielonego rabatu usuwanego ze względu na określone skutki (np. niezrealizowanie obrotu, niewykonanie określonej czynności).

<<Podzielona płatność - każda faktura z odrębnym przelewem>>

Ta sama zasada obejmie płatności zwrotne na rzecz nabywcy z tytułu korekt rozliczeń za towar czy usługę. Jeżeli sprzedawca udziela następczo w lipcu 2018 r. rabatu w stosunku do transakcji z czerwca lub dokonuje zwrotu płatności za transakcję z czerwca – płatność realizowana jest w okresie obowiązywania przepisów o podzielonej płatności. W konsekwencji pierwotny nabywca towaru zwrot pieniędzy otrzymać może w części na rachunek VAT – o ile tylko taką decyzję podejmie dokonujący zwrotnej płatności sprzedawca towaru.

Zaliczka sprzed wejścia w życie przepisów o split payment

Sytuacja odwrotna ma miejsce w przypadku, gdy towar wydawany jest w lipcu, ale zaliczka (przedpłata, rata) wystąpiła wcześniej. Wówczas o zastosowaniu rachunku VAT decyduje termin zapłaty. Jeśli miały one miejsce w czerwcu lub wcześniej, to późniejsze wydanie towaru lub wykonanie usługi pozostaje bez znaczenia – podzielonej płatności nie można zastosować.

Wyjątkiem jest sytuacja, w której rata czy też zaliczka obejmuje jedynie część zapłaty z tytułu transakcji. W takim przypadku, jeśli pozostała część przelewana będzie na rachunek sprzedawcy po 1 lipca – wówczas może już być prowadzona na rachunek VAT. 

<<Split payment obowiązkowy>>

O zastosowaniu split payment decyduje data realizacji przelewu u nabywcy

To data, w której dokonuje przelewu nabywca towaru lub usługi, jest decydująca dla stosowania nowych przepisów. Nie jest zatem istotne, czy przelew dokonany przez 1 lipca, dotrze do sprzedawcy opóźniony – w dniu 1 lipca lub później 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 62).

Płatność podzielona