Od lipca dla każdej faktury odrębny przelew

Piotr Szulczewski

Podzielona płatność zmusza do stosowania pojedynczych przelewów, powiązanych z daną fakturą. Nie da się natomiast prowadzić zbiorczych płatności, dotyczących wielu czynności opodatkowanych VAT. Nabywca może wybrać przelew zbiorczy pod warunkiem, że pominie mechanizm podzielonej płatności i całość zapłaty przekaże na bieżący rachunek sprzedawcy.

 

<<Split payment obowiązkowy. Czekamy na stanowisko Komisji Europejskiej>>

 

System podzielonej płatności został przygotowany w taki sposób, by identyfikować płatność za konkretną fakturę, a nie za ich zbiorczą liczbę. Zapłata z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności dokonywana jest przy użyciu komunikatu przelewu, w którym podatnik wskazuje:

  1. kwotę odpowiadającą całości albo części kwoty podatku wynikającej z faktury, która ma zostać zapłacona w mechanizmie podzielonej płatności;
  2. kwotę odpowiadającą całości albo części wartości sprzedaży brutto;
  3. numer faktury, w związku z którą dokonywana jest płatność;
  4. numer, za pomocą którego dostawca towaru lub usługodawca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku.

 

Źródło: Twitter.com


Przepisy nie pozwalają, by w bankowym komunikacie przelewu podawać „numery faktur” w miejsce „numeru faktury”. Użyty w ustawie o VAT zwrot w liczbie pojedynczej nie może być rozszerzany, gdyż płatność zbiorcza dotyczyłaby „faktur” a nie „faktury”.

 

<<Zmiany w VAT 2018 - podzielona płatność podatku (Split payment)>>

Systemy bankowe nie są również przygotowane do proporcjonalnego pobierania kwoty VAT z dokonanej płatności w przypadku, gdyby dotyczyła ona wielu faktur i była niższa niż pierwotnie wskazana na dokumencie. Przykładowo, gdyby suma z faktur wynosiła 1000 zł netto i 230 zł VAT, a zbiorcza płatność nastąpiła na 800 zł system bankowy nie przyporządkuje jej ani do jednej faktury, ani też proporcjonalnie do wielu faktur wskazanych w komunikacie przelewów. Systemy bankowe takiej płatności nie przepuszczą i podatnik będzie zmuszony dokonać jej osobno dla każdego wystawionego dla niego dokumentu. Ponadto system podzielonej płatności przyznaje nabywcy określone korzyści związane z zapłatą za konkretną fakturę. Będzie to m.in. brak odpowiedzialności solidarnej za podatek VAT z takiej faktury. Gdyby system obejmował płatności zbiorcze, wówczas trudno byłoby ustalić, w stosunku do której faktury ta korzyść jest stosowana.

Dodatkowo nie byłoby możliwości ustalić, czy podatnik chce podzieloną płatność zastosować dla jednej czy dla wielu faktur, w stosunku do których płatność wystąpiła. Nabywca nie mógłby zatem np. wskazać, że korzysta ze Split payment do faktur nr 3/05 oraz 4/05, a w stosunku do 7/05 chce przelewu dokonać tradycyjnie, bez przenoszenia pieniędzy na rachunek VAT nabywcy.

 

Alternatywą dla Split payment – zbiorcza płatność z pominięciem zmian w VAT

Należy pamiętać, że system podzielonej płatności dla nabywcy pozostaje dobrowolny. Może on zatem w procesie realizacji przelewów zaznaczyć płatność z jego wykorzystaniem, lub go pominąć. Jeśli nie zdecyduje się na Split payment, to tak jak do tej pory, ma prawo korzystać z płatności zbiorczych, obejmujących jednym przelewem wiele faktur lub innych dokumentów kosztowych.