Split payment obowiązkowy. Czekamy na stanowisko Komisji Europejskiej

Piotr Szulczewski

W branżach wrażliwych, w których dochodzi do oszustw i nadużyć podatkowych, zastosowanie znajdować będzie obowiązkowo zasada podzielonej płatności podatku VAT. O takie odstępstwo od zasad wspólnotowych wystąpił polski rząd do organów Unii. Już od 2019 r. istnieje szansa na pogłębienie zasad korzystania z mechanizmu i obowiązkowe zastosowanie rachunku VAT u części przedsiębiorstw.

Split payment w tradycyjnym systemie ma za zadanie zmusić przedsiębiorców do stosowania rachunku VAT do płatności podatku od towarów i usług. Jest ot system uciążliwy szczególnie w zakresie bieżących płatności i przepływów pieniężnych. Zapłata w części obejmującej podatek rezerwowana jest od razu na płatności podatku VAT i nie może być co do zasady wykorzystywana do innego, bieżącego funkcjonowania przedsiębiorstw.

Sytuacja ma się jeszcze bardziej zmienić pod wpływem odstąpienia od unijnych zasad podatku od wartości dodanej. Polska ma zamiast od 2019 r. w większości branż stosować fakultatywny system Split payment, a w branżach wrażliwych – stosować go obowiązkowo. W efekcie będą to płatności bez możliwości do normalnego – obowiązującego obecnie systemu płatności podatku na rachunek bieżący firm. W efekcie przyjęty przez rząd wniosek do KE o derogację dla Polski – na podstawie art. 395 dyrektywy Rady 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej – ma umożliwić naszemu krajowi ewentualne zastosowanie obligatoryjnego mechanizmu podzielonej płatności w podatku VAT, ale wyłącznie w niektórych, wytypowanych do tego przypadkach.

Wyłącznie szczególne branże, zidentyfikowane jako wrażliwe, zobligowane będą, aby podzielona płatność stosowana była u nich obowiązkową. W obecnym kształcie przepisów – Split payment (podzielona płatność) dotyczyć będzie wszystkich branż na zasadzie dobrowolności. Po zmianie te dziedziny gospodarki, w których zastosowanie mają obecnie odpowiedzialność solidarna oraz mechanizm odwrotnego obciążenia – będą zawsze obowiązkowo zmuszały do zastosowania płatności na rachunek VAT.

Fakultatywna forma mechanizmu podzielonej płatności w VAT będzie obowiązywać od 1 lipca 2018 r. i w tym zakresie przepisy nie ulegną już modyfikacji. Wniosek do Komisji Europejskiej to kolejny krok w uszczelnianiu systemu podatkowego i zmniejszaniu luki VAT.

Akceptacja wniosku przez Komisję Europejską a następnie Radę Unii Europejskiej umożliwiłaby Polsce ewentualne skorzystanie z przewidzianego w nim rozwiązania już w 2019 r.