Podjęcie pracy w miesiącu pobierania dodatku solidarnościowego. Co z wypłatą dodatku?

Iwona Maczalska

Osobom, które po 15 marca utraciły pracę przysługuje prawo do pobierania dodatku solidarnościowego w kwocie 1400 zł. Co dzieje się jednak w sytuacji podjęcia pracy, w trakcie pobierania dodatku? Czy dodatek solidarnościowy wypłacany będzie wówczas za cały miesiąc, czy tylko za jego część?

» Nie każdy wniosek o dodatek solidarnościowy uprawnia do wypłaty za 3 miesiące

Lipiec jest już drugim z kolei miesiącem, w którym osoby bezrobotne, które utraciły pracę po 15 marca mogą ubiegać się o wypłatę dodatku solidarnościowego. Coraz częściej pojawia się jednak pytanie, czy podjęcie pracy w trakcie pobierania dodatku zawiesi automatycznie wypłatę całego świadczenia w miesiącu podjęcia pracy?

» Dodatek solidarnościowy zwolniony z PIT

Podjąłeś pracę? Niezwłocznie poinformuj o tym ZUS

Osoby, które pobierają dodatek solidarnościowy, a u których wystąpiły okoliczności uzasadniające utratę prawa do dodatku, m.in. zawarcie nowej umowy o pracę, zobowiązane są do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Posiadanie innego tytułu do ubezpieczeń społecznych lub zdrowotnych uniemożliwia bowiem pobieranie dodatku solidarnościowego. Obowiązek poinformowania ZUS reguluje art. 7 pkt 7 Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 roku o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 1068).

Podjęcie pracy - dodatek wypłacany za cały miesiąc, czy za część?

Problematyczne staje się ustalenie wysokości dodatku solidarnościowego w miesiącu, w którym nastąpiło podjęcie nowej pracy. Pojawia się pytanie, czy wówczas przysługuje prawo do całego zasiłku, czy tylko jego części. Odpowiedzi na to pytanie dostarcza nam Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jego zdaniem ,, Jeśli w danym miesiącu osoba taka uzyska tytuł do ubezpieczeń społecznych (np.  podejmie pracę), to będzie miała prawa do dodatku solidarnościowego za ten miesiąc. Wypłata dodatku solidarnościowego zostanie wstrzymana od kolejnego miesiąca.”

Oznacza to, że bez znaczenia pozostaje dzień podjęcia nowej pracy. Wypłata dodatku solidarnościowego zostaje zawieszona dopiero od kolejnego miesiąca.

Koronawirus w Polsce