Podatek od posiadania psa w 2023 r. w górę. Rekordowa podwyżka

Ewelina Czechowicz

Podatek od psa to danina, która obowiązuje w Polsce od prawie 30 lat, ustawodawca umiejscowił ją w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych z 12 stycznia 1991 roku. Podatek ten jest dochodem gminy, która ustala jego wysokość indywidualnie. Gmina może również zrezygnować z jej pobierania. W 2023 r. szykuje się jego rekordowa podwyżka.

Kto musi zapłacić podatek od posiadania psa?

Każda osoba, która decyduje się na posiadanie psa, musi liczyć się z możliwością konieczności zapłaty podatku. Opłata nie zawsze będzie obowiązkowa i nie ma wartości stałej. Są jednak gminy w Polsce, w których opłatę należy uiścić.

Podatek od posiadania psa uzależniony jest od decyzji rady gminy. Wiele samorządów nie pobiera tej opłaty. Tam gdzie jest uchwalony, obowiązkowa jest rejestracja psa w urzędzie gminy. Trzeba zaznaczyć, że podatek od posiadania psa nie jest jednolicie ustalony na terenie naszego kraju. Ministerstwo Finansów podaje co roku maksymalną kwotę, której danina za psa nie może przekroczyć. W 2023 roku górny limit wzrośnie i wyniesie 150  zł rocznie za jednego psa, czyli o prawie 15 zł więcej niż w tym roku. Obecnie maksymalna oplata wynosi 135 zł.

Podatek od posiadania psa w 2023 r. w górę. Rekordowa podwyzka.

Źródło: shutterstock

Zwolnienie z opłaty od posiadania psa

Opłaty od posiadania psów nie pobiera się od:

  1. członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - pod warunkiem wzajemności;
  2. osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - z tytułu posiadania jednego psa;
  3. osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - z tytułu posiadania psa asystującego;
  4. osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe - z tytułu posiadania jednego psa;
  5. podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych - z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów.

Rejestracja psa w urzędzie gminy

W urzędzie miasta lub gminy informacja o wysokości daniny za dany rok jest ogólnie dostępna. Często uchwała zamieszczana jest na stronie internetowej urzędu.  Rejestracja psa w gminie jest bezpłatna. W przypadku kiedy gmina nie pobiera podatku od psa nie jest  obowiązkowa. Wyjątek stanowią jedynie rasy uznane za agresywne.

Termin zapłaty podatku od posiadania psa

Opłata powinna być uiszczona do 30 kwietnia każdego roku. Jeśli pies przybył do nas w połowie roku, wówczas opłata kosztuje połowę stawki rocznej. Termin uiszczenia opłaty jest uzależniony od terminu zakupu bądź narodzin zwierzęcia. Większość gmin przyjmuje okres dwóch miesięcy od nabycia lub narodzin psa. W tym czasie należy zgłosić jego posiadanie i uiścić podatek, jeżeli gmina pobiera tą daninę.

Rekordowa podwyżka opłaty za psa w 2023 roku

W 2023 roku górny limit podatku od posiadania psa wzrośnie znacząco, z uwagi na poziom inflacji od której uzależnione są podwyżki opłat i podatków lokalnych. W czasie pandemii wiele samorządów wstrzymywało się z podnoszeniem opłat, teraz mogą zechcieć z uwagi na obniżkę  innych podatków nadrobić straty podatkami i opłatami lokalnymi.

Inne podatkiPodatki 2022