Podatek dochodowy od zysków giełdowych. Ekspert radzi, jak rozliczyć go w PIT za 2022 r.

Redakcja PIT.pl

Rozliczenie dochodu z aktywności giełdowej traktowane jest jako rozliczenie przychodów kapitałowych rozumianych zgodnie art. 10 ust. 1 pkt 7 oraz art. 30a i 30b ustawy o podatku osobowym od osób fizycznych. Rozliczenie następuje na podstawie PIT-ów wcześniej otrzymanych od domów maklerskich i instytucji finansowych pod warunkiem, iż rozliczenie podatku nie następuje ryczałtowo.

PIT-8 C a rozliczenie zysków z giełdy

Swój odpis deklaracji PIT-8c czerpiący dochody z giełdy powinni otrzymać do 28 lutego, przy czym zwykle jest to udostępnienie w formie elektronicznej. Deklaracja od końca stycznia jest już w urzędzie skarbowym. Jeśli nie otrzymaliśmy tej deklaracji, może to wynikać z okoliczności, iż broker, z którego usług korzystamy, nie ma polskiej rezydencji i w efekcie obowiązek złożenia PIT-8c go nie dotyczy. Nie zwalnia nas to jednak z rozliczenia podatku. Kalkulacji powinniśmy dokonać na podstawie otrzymanej listy transakcji. Ustalenie podatku jest o tyle złożone, że powinniśmy skorzystać z praw przewidzianych umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania i w efekcie podatek pobrany za granicą z założenia pomniejsza polskie zobowiązanie podatkowe. W innym wypadku możemy być podwójnie opodatkowani. W szczególności dla inwestujących w istotne aktywa pieniężne mogą to być duże różnice kwotowe. Dodatkowo przeliczyć należy walutę obcą na PLN wg. kursu średniego NBP obowiązującego w ostatnim dniu roboczym przed dniem uzyskania przychodu, w tym dywidendy lub kosztu.

Pamiętać też musimy, że PIT-8c związany jest z danym rachunkiem maklerskim, a nie z osobą inwestora. W efekcie ilość deklaracji dotyczących osób aktywnych inwestycyjnie u różnych maklerów na różnych rachunkach może być bardzo duża. Część może być z ww. powodów skompilowana w deklaracjach PIT-8c, a część nie. Przy czym powyższe okoliczności nadal nie zwalniają z obowiązku prawidłowego obliczenia i zadeklarowania podatku.

Rozliczenie przychodów z giełdy

Podatek rozliczamy ryczałtowo wg 19% stawki dla przychodów wskazanych w art. 30a i wg. stawki 19% dla dochodów z art. 30b ustawy o PIT. Co istotne, niektóre przychody wskazane w art. 30a korzystają ze zwolnień przedmiotowych przewidzianych art. 52a tejże ustawy. Oczywiście znaczenie ma faktyczne uzyskanie przychodu, a nie samo posiadanie aktywa.

PIT-38 – rozliczenie przychodów z giełdy

Deklaracją rozliczeniową jest PIT-38. Możliwe jest złożenie tej deklaracji elektronicznie oraz papierowo. Możemy również skorzystać z usługi PFR (pre filed return) Ministerstwa Finansów. Deklarację składamy do 30 kwietnia. W tym roku z racji tego, że 30 kwietnia przypada w niedzielę, a 1 maja jest dniem wolnym od pracy, finalny termin wypada 2 maja. W deklaracji wskazujemy, które przychody ujęte były w PIT-8c (Część C deklaracji). W Części D dokonujemy obliczenia zobowiązania, tutaj możemy też uwzględnić stratę z lat ubiegłych

(pozycja 28), natomiast w Części E uwzględniamy koszty uzyskania przychodów. W części F bierzemy natomiast pod uwagę podatek zapłacony za granicą (tu właśnie uwzględniamy ww. unikanie podwójnego opodatkowania dochodu w różnych krajach).

 

Rozliczenie przychodów z giełdy za 2022 r.

Źródło: Shutterstock

PIT-38 nie ma możliwości rozliczenia z małżonkiem

Przychodów zawartych w PIT-38 nie możemy rozliczyć wspólnie z małżonkiem. Nie możemy od nich odliczać standardowych ulg i odliczeń podatkowych. Przychody pomniejszamy o koszty obrotu aktywami (prowizje, opłaty).

Strata a rozliczenie przychodów z giełdy

Co ważne – stratę z lat ubiegłych możemy odliczać przez kolejne pięć lat podatkowych, nie więcej jednak niż 50% tej straty w jednym roku, ale strat z aktywów nieopodatkowanych nie odliczamy, czyli stosować się musimy do zasady powiązania ze źródłem przychodów (m.in. art. 9 ust. 3 pkt 1 ustawy). Możemy w rozliczeniu uwzględnić też koszty uzyskania przychodów nieodliczone w latach ubiegłych. Mamy również opcję przekazania 1,5% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Autor: Adam Ciulkiewicz, radca prawny w kancelarii Graś i Wspólnicy

Podatki 2022Rozliczenie roczne