PIT roczny a pierwsza praca

13.03.2018 10:00 (aktualizacja: )

Obowiązująca zasada powszechnego opodatkowania dochodów obywateli dotyczy w szczególności zatrudnianych pracowników. W ich przypadku organy skarbowe ze względu na ciążący na pracodawcach jako płatnikach zaliczek na podatek dochodowych obowiązek przekazywania informacji PIT-11 tj. informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy, posiadają dokładną wiedzę o wysokości uzyskiwanych dochodów podlegających opodatkowaniu.

Pit roczny a pierwsza praca

PIT roczny a pierwsza praca / YAY foto

 

W przypadku osiągnięcia w roku 2017 r. przez podatnika w związku z podjęciem pierwszej pracy dochodów, jest on zobowiązany do złożenia do dnia 30 kwietnia 2018 r. rocznego zeznania podatkowego. Nie ma przy tym znaczenia czy praca była świadczona na podstawie umów cywilno-prawnych ( umowa zlecenie i o dzieło) bądź też umowy o pracę.

Zatrudnieni zarówno na podstawie umowy zlecania jak i umowy o dzieło i uzyskujący z tego tytułu przychody mają obowiązek dokonać rocznego rozliczenia podatkowego składając właściwe zeznanie ( na druku PIT-37 jeżeli podatnicy otrzymywali przychody jedynie ze źródeł, w których to pracodawca był płatnikiem zaliczki na podatek dochodowy). Podatnicy powinni oni do ostatniego dnia lutego 2018 r. otrzymać od każdego z zatrudniających ich w roku podatkowym 2017 pracodawców informację na druku PIT-11, które to informację będą podstawą do wypełnienia rocznego zeznania. PIT-11 zawiera informację o uzyskanych przez pracownika dochodach oraz o wysokości zaliczki na podatek dochodowy jakie zostały pobrane przez zatrudniającego będącego płatnikiem. Przychód uzyskany z takiej pracy podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych, pod warunkiem, że kwota uzyskanego dochód wynosi minimum 200zł.

W wyjątkowych sytuacjach, kiedy kwota jednorazowo wypłacanego wynagrodzenia za wykonanie zlecenia, nie przekracza 200zł zatrudniający ma obowiązek pobrać jedynie stosowną kwotę na poczet zryczałtowanego podatku w wysokości 18% osiągniętego przychodu. Płatnikiem w tej sytuacji jest zleceniodawca i to ma obowiązek odprowadzić zryczałtowany podatek. Ponieważ jest to podatek zryczałtowany, nie uwzględnia się go ani nie rozlicza w rocznym zeznaniu podatkowym.

Oprócz pracy na podstawie umów cywilnoprawnych najpowszechniejszą formą zatrudnienia pozostaje umowa o pracę. W przypadku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę również pracodawca ma obowiązek sporządzić i przekazać pracownikowi informację PIT-11, która będzie zawierała dane pozwalające na sporządzenie przez pracownika zeznania rocznego. Wszystkie powyższe uwagi dot. umów cywilno-prawnych są aktualne także w wypadku umów o pracę rządzonych przepisami kodeksu pracy.

Kwota wolna od podatku

Co do zasady zatrudniający pobierają zaliczki na podatek dochodowy od wszystkich wypłacanych przez siebie wynagrodzeń dla pracowników. Dlatego też bardzo często podejmującym pierwsze zatrudnienie będzie należał się zwrot podatku w związku z pobieranymi zaliczkami na podatek dochodowy. Jest tak na skutek obowiązywania tak zwanej kwoty wolnej od podatku, a której zatrudniający mogli nie odliczać na bieżąco w trakcie roku podatkowego. W przypadku, gdy w roku 2017 podatnik osiągnął dochód, który nie przekroczył kwoty 6600,00 zł nie powinien on zapłacić żadnego podatku, gdyż tyle wynosi kwota wolna od podatku. Wtedy zwrot podatku może wynosić aż 1188,00 zł. Jeżeli dochody pracownika uzyskane w trakcie roku zawierały się w przedziale między 6601,00 zł a 11.000,00 zł kwota wolna będzie się zmniejszała proporcjonalnie od kwoty 6600,00 do kwoty 3091,00 zł, a wysokość zwrotu podatku będzie zawierała się między 1188,00 zł a 556,02 zł. Im wyższy osiągnięty dochód tym kwota wolna od podatku będzie niższa. Kiedy pracujący osiągnął dochód powyżej 11.011,00 zł a nie przekroczył poziomu dochodu dla I progu podatkowego wynoszącego 85.528,00 zł kwota wolna od podatku jest stała i wynosi 3091,00 zł a zwrot z tytułu kwoty wolnej od podatku wyniesie stałe 556,02 zł.

PIT przygotowany przez Urząd Skarbowy PIT-WZ

Zeznanie roczne może zostać sporządzone przez podatnika samodzielnie, bądź może on skorzystać z pomocy administracji skarbowej.

W celu dokonania rozliczenia za rok 2017 - podatnik może złożyć wniosek do urzędu skarbowego o przygotowanie wstępnej wersji swojego zeznania podatkowego.

Wniosek o sporządzenie zeznania podatkowego przez urząd skarbowy składa się na formularzu PIT-WZ. Za jego pomocą podatnik przesyła do urzędu skarbowego informacje o korzystaniu z odliczeń od podatku lub dochodu, np. z tytułu przysługującej mu ulgi na dzieci, wydatków, które poniósł na cele rehabilitacyjne, podwyższonych kosztów uzyskania przychodów czy też możliwości przekazania 1% podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego. Urząd skarbowy na podstawie posiadanych informacji od pracodawców lub organów rentowych i danych z wniosku PIT-WZ przygotuje zeznanie podatkowe.

Niestety podatnik może złożyć wniosek PIT-WZ jedynie w formie elektronicznej za pośrednictwem Portalu Podatkowego lub systemu e-Deklaracje albo bankowości elektronicznej). Wniosek złożyć można w terminie od 1 stycznia do 16 kwietnia 2018 r.

Po otrzymaniu wniosku, w terminie 5 dni roboczych od dnia jego otrzymania jednakże, nie wcześniej niż 15 marca, organ skarbowy w formie elektronicznej (e-mail) przekaże podatnikowi - na podany przez niego adres, informację o sporządzonej w Jego imieniu deklaracji podatkowej PIT-37. Deklaracja ta następnie udostępniona zostaje podatnikowi do weryfikacji na Portalu Podatkowym.

Najpóźniej do dnia 30 kwietnia Podatnik powinien zaakceptować treść przygotowanego rocznego zeznania PIT-37 lub poinformować Urząd Skarbowy o odrzuceniu sporządzonej deklaracji PIT i w takim wypadku samemu złożyć zeznanie podatkowe. Natomiast po Akceptacji treści zeznania następuje dokonanie rozliczenia podatkowego potwierdzone uzyskaniem od Urzędowego Poświadczenia Odbioru od organów skarbowych.

Termin

Podatnik ma obowiązek złożyć zeznanie do dnia 30 kwietnia 2018 r., który przypada w poniedziałek. Brak złożenia rocznego zeznania podatkowego w terminie naraża podatnika na odpowiedzialność karno-skarbową.

Spóźnienie w przedłożeniu rozliczenia rocznego najczęściej potraktowane zostanie jako wykroczenie skarbowe. (warunkiem jest jednak, aby kwota należności uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie - np. niezapłacony podatek) nie przekroczyła 5x wysokości minimalnego wynagrodzenia). W takich sytuacjach najczęściej urzędnicy skarbowi nałożą mandat. Wysokość mandatu może wynieść od 1/10 do 2x minimalnego wynagrodzenia za pracę (obecnie 2100 zł brutto). Zwykle mandaty opiewają na sumy kilkuset złotych.

Przekroczenie terminu złożenia deklaracji może pozbawić podatnika także możliwości skorzystania z niektórych korzystnych dla niego rozwiązań, takich jak złożenie wspólnego rozliczenia z z małżonkiem, bądź jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Spóźniony podatnik nie ma tez możliwości przekazania 1% swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Mając na uwadze powyższe, lepiej jest złożyć zeznanie roczne nawet z błędami ale w terminie, a następnie dokonać jego korekty, niż oczekiwać na wyjaśnienie wszelkich nieprawidłowości i spóźnić się ze złożeniem rozliczenia.

adw. Łukasz Wieszczeczyński, Kancelaria TWZ