Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

PIT-8C a deklaracja roczna PIT za 2017 rok

Łukasz Wieszczeczyński 23.01.2018 11:00 (aktualizacja: )

Do końca lutego 2018 r. płatnik ma obowiązek przygotować informację o stypendium, dochodach z innych źródeł oraz niektórych zyskach kapitałowych. W tym celu przygotowuje on i wysyła formularz PIT-8C (wersja nr 8) ujmując kwoty niezbędne dla przygotowania rocznego rozliczenia podatkowego przez osobę uprawnioną do świadczeń od płatnika.

PIT-8C a deklaracja roczna PIT

PIT-8C a deklaracja roczna PIT / YAY foto

 

PIT-8C przygotowany i przesłany do urzędu skarbowego winien być do końca lutego pod warunkiem, że płatnik sporządza go w formie elektronicznej. Jeżeli pełni funkcję płatnika w stosunku do nie więcej niż 5 podatników i wybiera formę papierową – termin ten skraca się i mija z końcem stycznia 2018 r. Drugi egzemplarz PIT-8C musi zostać dostarczony podatnikom, na rzecz których dokonywano wypłat. Termin ten jest niezależny od formy (drukowana, elektroniczna) i zawsze mija ostatniego dnia lutego 2018 r.

PIT-8C dotyczy wyłącznie takich przychodów, dla których płatnik nie rozlicza podatku w formie ryczałtowej, lecz w formie zaliczek na podatek. W praktyce oznacza to, że na PIT-8C można wyszczególnić takie kwoty, które podatnik ma prawo obniżyć o podatkowe koszty uzyskania przychodów. Natomiast kwoty pozostałe trafiać powinny co do zasady na informację PIT-8AR.

W przypadku, jeżeli płatnik posiada wiele tytułów wypłat na rzecz danej osoby, przygotowuje jeden łączny PIT-8C. Nie należy zatem łączyć pojedynczego formularza „informacja PIT-8C” z przychodami wyłącznie z jednego źródła.PIT-8C wystawiany jest za rok podatkowy w stosunku do przychodów uzyskiwanych ze wszystkich wskazanych na nim źródła za pośrednictwem jednego płatnika.

Rozliczenia PIT za 2017 rok. Nie musisz już ręcznie liczyć należnego podatku bądź przysługującego zwrotu za 2017 rok

Nie musisz już samodzielnie rozliczać deklaracji PIT za 2017 rok. Wystarczy, że skorzystasz z bezpłatnego programu e-pity 2017, który zrobi to za Ciebie. [POBIERZ PROGRAM]
 

*Program rozliczy m.in. druki PIT-28, PIT-16A i PIT-19A, a także PIT-37, PIT-36L, PIT-36, PIT-39 i PIT-38, IFT-1R

Część E – stypendia, o których mowa w art. 21 ist. 1 pkt 40b ustawy o PIT

Na PIT-8C nie powinny pojawiać się przychody zwolnione z podatku. Wyjątkiem są kwoty stypendium, które w PIT-8C wyszczególniać należy w kwotach faktycznie wypłaconych z podziałem na:

 • Kwotę brutto (poz. 31 PIT-8C)
 • Kwotę zwolnioną z podatku dochodowego – obejmującą stypendia dla uczniów i studentów, których wysokość i zasady udzielania zostały określone w uchwale organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, oraz stypendia dla uczniów i studentów przyznane przez organizacje pożytku publicznego, na podstawie regulaminów zatwierdzonych przez organy statutowe udostępnianych do publicznej wiadomości za pomocą Internetu, środków masowego przekazu lub wykładanych (wywieszanych) dla zainteresowanych w pomieszczeniach ogólnie dostępnych - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 3800 zł,
 • Kwotę netto – czyli kwotę do opodatkowania (od której pobrano podatek).

W PIT-8C jako „stypendia” nie wyszczególnia się innego rodzaju stypendiów niż wypłacane przez jednostki wskazane powyżej. W efekcie uczelnie, jednostki zagraniczne, przedsiębiorcy przyjmujący na praktyki i wypłacające z tego tytułu lub innego tytułu stypendia – rozliczają u takich osób przychody z tytułu innych źródeł, a nie w części D. Natomiast stypendia wykazane w części E, nie są ponownie wyszczególniane w części C, czyli nie należy ich łączyć ze sobą.

Cześć D deklaracji PIT-8C – przychody z innych źródeł

W poz. 24-30 PIT-8C, uważa się w szczególności:

 • kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,
 • kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego,
 • zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego (niewykazywane w PIT-11 lub PIT11/A),
 • pozostałe kwoty stypendiów,
 • nagrody i inne nieodpłatne świadczenia np. z tytułu sprzedaży premiowej, związane z promocją i reklamą, związane z organizowanymi konkursami - w części, w której nie są one zwolnione z podatku lub w której płatnik samodzielnie nie zapłacił podatku (nie przejął obowiązku jego zapłaty),
 • odszkodowania wynikające z zawartych umów lub ugód innych niż ugody sądowe,
 • umorzona zaległość czynszowa,
 • odsetki za zwłokę,
 • umorzona należność kredytu.

Cześć F deklaracji PIT-8C – przychody z kapitałów pieniężnych

W PIT-8C wskazać należy również przychody z kapitałów pieniężnych w zakresie, w jakim nie są one opodatkowane ryczałtowo. Wyszczególnia się więc:

 • odpłatne zbycie papierów wartościowych,
 • realizację praw wynikających z papierów wartościowych,
 • odpłatne zbycie pochodnych papierów wartościowych i praw z tych papierów pochodnych wynikających,
 • objęcie udziałów (akcji) w spółkach albo w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

Podatnik, który samodzielnie rozlicza się przed organem podatkowym z podatku z przychodów z zagranicy nie musi wysyłać do organu podatkowego PIT-8C. Deklarację sporządza wyłącznie płatnik, a jeśli jest nim podmiot zagraniczny – obowiązek taki nie wystąpi.

Natomiast dla nierezydentów – płatnik nie wystawia PIT-8C tylko IFT-1/IFT-1R, ewentualnie – może być zmuszony do wystawienia IFT-3/IFT-3R.

PIT-8C a PIT roczny

Kwoty wyszczególnione w PIT-8C rozliczane są za pośrednictwem płatnika, mogą zostać zatem ujęte w PiT-37 (dotyczy przychodów z części E i D) oraz Pit-38 (dotyczy przychodów z części F). Podatnik po otrzymaniu PIT-8C nie musi do deklaracji podatkowych dodawać załączników – całość kwot wykazuje w rocznych deklaracjach PIT-37, PIT-36 lub PIT-38. Podatnik samodzielnie może ustalić koszty uzyskania o ile poniósł je w wysokości innej niż wskazane w PIT-8C; nie stanowią one ostatecznej wartości kosztów wykazywanych w rocznej deklaracji podatkowej.