PIT-37 za 2018 r. nowymi rodzajami przychodów

Piotr Szulczewski

Deklaracja PIT-37 nie będzie już zawierała wyłącznie wynagrodzeń rozliczanych za pośrednictwem płatnika. Będzie w niej trzeba rozliczyć również wynagrodzenia pochodzące z innych tytułów niż standardowe umowy o pracę, dzieło, zlecenie, czy emerytury.

Opis deklaracji PIT-37 za rok 2018 zawiera inne jej przeznaczenie niż w latach poprzednich. Jest ona adresowana m.in. do podatników, którzy w roku podatkowym uzyskali przychody ze źródeł położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (podlegające opodatkowaniu na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej) wyłącznie za pośrednictwem płatników lub innych podmiotów obowiązanych do sporządzenia imiennej informacji o wysokości tych dochodów (przychodów).

Dodana część objaśnienia sugeruje, że w PIT-37 umieścić należy również przychody rozliczane na podstawie art. 42a ustawy o PIT czyli takie, dla których wypłacający jedynie sporządzał imienną informację podatkową, lecz nie wystąpił w roli płatnika. Oprócz wypłaty należnego świadczenia, nie miał zatem obowiązku obliczyć, pobrać i wpłacić na rachunek organu podatkowego zaliczki na podatek.

Art. 42a PIT wskazuje, że dokonujący wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, czyli z tzw. innych źródeł przychodów, z wyjątkiem dochodów (przychodów) zwolnionych z podatku dochodowego oraz takich, od których zaniechano poboru podatku, nie pobierają zaliczki na podatek. Jako wypłacający są obowiązani sporządzić PIT-11 (w latach wcześniejszych było to PIT-8C).  Informacja ta trafi do końca stycznia do urzędu skarbowego a do końca lutego – do podatnika i na jej podstawie podatnik sam oblicza i płaci podatek od uzyskiwanych świadczeń lub wynagrodzeń.

Jakie wynagrodzenia trzeba rozliczyć samodzielnie na PIT-37?

W efekcie w PIT-37 wykazać będzie trzeba i samodzielnie zapłacić podatek m.in.: wynagrodzenia niani (umowa uaktywniająca), zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego (wypłacane przez ZUS lub przez zakład pracy zleceniobiorcom i innym osobom niezatrudnionym w oparciu o umowę o pracę), alimenty, stypendia, świadczenia otrzymane z tytułu umowy o pomocy przy zbiorach,  kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, , dotacje (subwencje), dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia 

Twój e-PIT-37 z podatkiem do zapłaty

Po wprowadzeniu takich kwot na PIT-11, świadczenia te zostaną ujęte w PIT-37 w usłudze Twój e-PIT i trafią bezpośrednio do deklaracji przygotowanej dla podatnika przez Ministerstwo Finansów. Z tak przygotowanego przez organy podatkowe PIT-37 wynikać może zatem podatek do zapłaty. Powoduje to, że osoby, które nie miały odprowadzanych zaliczek na podatek będą zobowiązane z końcem kwietnia 2019 roku zapłacić go na podstawie wystawionego im (przygotowanego dla nich) PIT-37. Oczywiście będą one mogły deklarację przygotować również samodzielnie – poza usługą e-PIT i na takiej podstawie zapłacić należny podatek.

Pojawia się jednocześnie kłopot z osobami, które do 30 kwietnia nie zalogują się do usługi Twój e-PIT i przygotowane dla nich zeznanie podatkowe będzie przyjęte przez organy skarbowe jako ostateczne. Dla takich osób z dniem 1 maja powstanie zaległość podatkowa, o której powinny one pamiętać już dziś. Pojawia się zatem kłopot - nadal PIT roczny, który nie zostanie choćby zaakceptowany przez podatnika (niezainteresowanego w ogóle rocznym rozliczeniem podatkowym) – niesie ryzyko naliczania odsetek za zwłokę, o których zainteresowany nie będzie wiedział. Organ podatkowy przypomni o odsetkach i konieczności zapłaty podatku – ale uczyni to po terminie na złożenie zeznania, a podatnik poniesie negatywne konsekwencje opóźnienia w zapłacie podatku. 

Rozliczenie rocznePIT-37