PIT-28 a podatek za grudzień - kłopot z polami w deklaracji dla ryczałtowców

Piotr Szulczewski 15.01.2018 09:00 (aktualizacja: )

Zapłacony podatek ryczałtowy ujmuje się w PIT-28 w miesiącach, za które doszło do zapłaty podatku. Powoduje to pewien problem szczególnie jeśli chodzi o ujęcie podatku za grudzień 2017 r. – opłaconego jeszcze w grudniu, a nie w styczniu albo opłaconego w styczniu przed złożeniem zeznania podatkowego.

Podatnicy są obowiązani za każdy miesiąc obliczać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i wpłacać go na rachunek urzędu skarbowego w terminie do dnia 20 następnego miesiąca, a za miesiąc grudzień - w terminie złożenia zeznania. Powyższa reguła nie zmusza podatnika, by za grudzień płacił podatek wyłącznie w tym samym dniu, w którym składana jest deklaracja PIT-28. Podatek ma być zapłacony „w terminie złożenia zeznania” – co oznacza, że nie później niż 31.01.2018 r. Dopuszczalne jest zatem zapłacenie podatku za grudzień zarówno:

  • już w grudniu, czyli w miesiącu, którego dotyczy rozliczenie,
  • w styczniu – przed złożeniem deklaracji PIT-28,
  • w styczniu – w dniu złożenia PIT-28,
  • w styczniu – po złożeniu PIT-28, nie później niż 31.01.2018 r.

W deklaracji PIT-28 wskazane są w części L kwoty ryczałtu obliczone i wykazane przez podatnika w ewidencji przychodów w poszczególnych miesiącach lub kwartałach. W polach tych (poz. 121-133) wykazywać należy kwoty należne, a nie kwoty faktycznie wpłacone. Porównać należy te kwoty z pozycją 114 i 119 deklaracji. Z poz. 118 wynikać ma kwota faktycznie wpłaconego ryczałtu za okres styczeń – listopad (nie obejmuje kwoty za grudzień, nawet jeśli został on zapłacony jeszcze przed złożeniem zeznania), a z poz. 114 – kwota ryczałtu należnego za cały rok, czyli z uwzględnieniem miesięcy styczeń - grudzień.

<< Ryczałt w 2018 r. opłacany kwartalnie. Oświadczenie w sprawie podatku PIT-28 >>

W efekcie rozliczając PIT-28, w którym nie dochodziłoby do rozliczenia dodatkowych ulg podatkowych, podatnik powinien wykazać, że posiada podatek do zapłaty, nawet jeśli przed wypełnieniem deklaracji – zapłaciłby podatek za grudzień.

Natomiast przelew prowadzony na rzecz podatku PIT-28 za miesiąc grudzień, ujmuje się wyłącznie w poz. 133. Ta kwota zostanie zaksięgowana na poczet rozliczenia PIT-28 – kwoty „do zapłaty” (poz. 119) w tej deklaracji. A zatem podatnik powinien, niezależnie od tego czy wpłacił podatek ryczałtowy za grudzień, czy go nie zapłacił przed złożeniem deklaracji PIT-28:

  • w Poz. 118 (kwota wpłaconego ryczałtu) wpisać jedynie łączną kwotę zapłaconą za miesiące styczeń - listopad (pominąć grudzień,
  • w poz. 119 (kwota do zapłaty) – na podstawie wcześniejszych pól deklaracji – wskazać wszystkie kwoty należne za wszystkie miesiące 2017 r. – czyli od stycznia do grudnia,
  • w poz. 133 (kwota ryczałtu za grudzień/IV kwartał) – wskazać kwotę ryczałtu za ten konkretny miesiąc (kwartał). 

Wpłacać do urzędu skarbowego natomiast należy w zależności od tego kiedy wpłacamy kwotę za grudzień (do 31.01) faktycznie należną kwotę różnicy za cały rok - czyli kwotę z poz. 119 (jeśli zapłata następi po złożeniu deklaracji).

<< Roczne rozliczenia PIT za 2017 rok - jaki PIT dla kogo? >>

Tak złożona deklaracji nie zmusza do przeksięgowywania kwoty podatku zapłaconego za grudzień jeszcze w grudniu 2017 r.

Piotr Szulczewski, VAT.pl

RyczałtRozliczenie rocznePodatek PIT