Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Pieniądze na założenie firmy na wsi - ile i dla kogo?

Ewelina Czechowicz 16.11.2020 09:25 (aktualizacja: )

Rolnik, małżonek rolnika lub domownik, który podlega ubezpieczeniu w KRUS co najmniej od roku, może dostać premię w wysokości do 250 tys. zł na założenie firmy na wsi. Wnioski o wsparcie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa należy składać do 30 listopada 2020 r. 

Wniosek do 30 listopada 2020 r. 

Do 30 listopada 2020 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski od rolników, którzy chcą założyć firmę na wsi i uzyskać na ten cel „Premię na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” finansowaną z PROW na lata 2014-2020. Dokumenty aplikacyjne przyjmują oddziały regionalne ARiMR. Można je składać osobiście, drogą elektroniczną lub rejestrowaną przesyłką pocztową.

wsparcie finansowe na założenie działalności na terenach wiejskich

Kto może uzyskać wsparcie?

O premię na rozpoczęcie działalności pozarolniczej mogą wnioskować rolnik, małżonek lub domownik.

O dofinansowanie  mogą starać się osoby, które chciałyby rozpocząć prowadzenie działalności pozarolniczej po raz pierwszy, jak również osoby, które przez 24 miesiące poprzedzające złożenie wniosku miały zawieszoną lub zakończoną działalność gospodarczą oraz te, które swój biznes na wsi już prowadzą i chcą go rozszerzyć o nowy rodzaj działalności.

Pomoc przyznawana jest:

 1. osobie fizycznej, która:
  1.  jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
  2. ma ukończone 18 lat w dniu składnia wniosku o przyznanie pomocy,
  3. podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik rolnika, nieprzerwanie od co najmniej 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy.
   Do ww. okresu 12 miesięcy wlicza się również podleganie ubezpieczeniu społecznemu z tytułu prowadzenia działalności rolniczej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA);
 2. beneficjentowi albo małżonkowi beneficjenta poddziałania "Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi" objętego Programem, o ile nie została ustanowiona rozdzielność majątkowa pomiędzy nimi.

Ile pieniędzy można otrzymać na założenie firmy na wsi?

Kwota premii zależy od liczby miejsc pracy, które rolnik planuje utworzyć w swojej firmie.

I tak, kiedy rolnik planuje:

 • jedno miejsce pracy premia wynosi 150 tys. zł.
 • dwa miejsca pracy, premia wynosi do 200 tys. zł
 • trzy miejsca pracy premia wynosi 250 tys. zł

Świadczenie ARIMR wypłaci w dwóch ratach

Pierwsza rata w wysokości 80%  wypłacana jest gdy wnioskodawca spełni warunki określone w wydanej decyzji o przyznaniu pomocy. Pozostałe 20% przedsiębiorca otrzyma po realizacji  biznesplanu, nie później jednak niż do upływu 2 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy.

Biznesplan

Przedsiębiorca tworząc biznesplan musi pamiętać, że 70% kwoty premii musi być wydane na inwestycje w środki trwałe, czyli np. zakup nowych maszyn i urządzeń, środków transportu czy wyposażenia. Pozostałe 30% można przeznaczyć na wydatki bieżące związane z prowadzeniem działalności.

ARIMR wspiera określone kody PKD

Firma, która zostanie założona dzięki otrzymaniu dotacji, może zajmować się m.in.

 • sprzedażą produktów nierolniczych,
 • naprawą pojazdów samochodowych,
 • budownictwem,
 • sprzedażą detaliczną,
 • fryzjerstwem,
 • rzemiosłem,
 • rękodzielnictwem,
 • prowadzeniem obiektów noclegowych i turystycznych,
 • usługami cateringowymi,
 • opieką nad dziećmi lub osobami starszymi czy niepełnosprawnymi, a także
 • działalnością weterynaryjną,
 • informatyczną,
 • architektoniczną,
 • usługami rachunkowości,
 • księgowymi,
 • audytorskimi
 • technicznymi.

Pełna lista rodzajów działalności objętych wsparciem obejmuje ponad 400 pozycji, tzw. kodów PKD.

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek o przyznanie pomocy składa się do dyrektora oddziału regionalnego ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy.

Informacje na temat poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 udzielane są w punktach informacyjnych w siedzibach biur powiatowych i oddziałów regionalnych ARiMR (adresy znajdują się na stronie www.arimr.gov.pl).

RolnikZakładanie firmy