Oszczędności pracodawcy a temperatura powietrza na stanowiskach pracy

Ewelina Czechowicz

Od 1 grudnia w wielu zakładach pracy i urzędach wprowadzane są oszczędności. Mniejsza ilość czajników, lodówek, zakaz ładowania telefonów komórkowych czy obniżenie temperatury na stanowiskach pracy ma przynieść oszczędności. Kłopoty z węglem, rosnące koszty energii sprawiają, że wielu pracodawców jest zmuszonych do obniżenia temperatury w miejscu pracy. Jaka temperatura powinna być w miejscu pracy? – wyjaśniamy

Temperatura w miejscu pracy

Obowiązujące przepisy pracy wskazują, że temperatura w miejscu pracy powinna być odpowiednia do rodzaju wykonywanej pracy, nie niższa niż +14°C (chyba że warunki technologiczne nakazują inaczej), a w przypadku pracy lekkiej i pomieszczeń biurowych nie niższa niż +18°C. Obowiązujące przepisy nie określają temperatury maksymalnej. W sytuacji kiedy pracodawca nie jest wstanie zapewnić pracownikom minimalnej temperatury naruszone zostaną przepisy dotyczące  bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. W takiej sytuacji pracownik może  zaprzestać wykonywania pracy i zachowa prawo do wynagrodzenia.  

Oszczędności pracodawcy a temperatura powietrza na stanowisku pracy

Źródło: shutterstock

Przepisy dotyczące temperatury w miejscu pracy

Obowiązujące aktualnie przepisy dotyczące temperatury w pomieszczeniach pracy określone zostały w § 30 rozporządzenia MPiPS z 26.9.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bhp (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, ze zm.),w którym wskazano, że:

  1. w pomieszczeniach pracy należy zapewnić temperaturę odpowiednią do rodzaju wykonywanej pracy (zwłaszcza metod pracy i wysiłku fizycznego niezbędnego do jej wykonania) nie niższą niż +14°C (287 K), chyba że względy technologiczne na to nie pozwalają (wymuszają inną temperaturę),
  2. w pomieszczeniach pracy, w których jest wykonywana lekka praca fizyczna, i w pomieszczeniach biurowych temperatura nie może być niższa niż +18°C (291 K).

Wartość WGBT w miejscu pracy

Obciążenie termiczne WBGT (Wet Bulb Globe Temperature) to wskaźnik powiązany z mikroklimatem gorącym, który może być traktowany jako jeden z czynników szkodliwych lub uciążliwych na stanowisku pracy. Dla mikroklimatu gorącego jest ustalona dopuszczalna wartość wskaźnika obciążenia termicznego WBGT w stopniach Celsjusza dla pięciu poziomów tempa metabolizmu organizmu, związanego z wielkością wysiłku fizycznego pracownika (spoczynek, praca lekka, umiarkowana, ciężka, bardzo ciężka).  Pracodawca jest zobowiązany nie tylko do pomiaru temperatury w miejscu pracy ale też do mierzenia wartości WBGT. Wartość ta nie mogą przekraczać w ciągu 8-godzinnego dobowego wymiaru czasu pracy wartości dopuszczalnych podanych w tabeli 2 Załącznika 2 punkt C rozporządzenia w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy oraz o tym, że wskaźniki te są niższe dla kobiet oraz pracowników młodocianych.

Wartości WBGT, które nie mogą być przekraczane w ciągu 8-godzinnego dobowego wymiaru czasu pracy:

Praca zdalna jako pomysł na oszczędności

W niektórych firmach pomysłem na rozwiązanie problemów energetycznych jest skierowanie pracowników którzy mogą pracować z domu do pracy zdalnej. Trzeba jednak pamiętać, że formalne przepisy zostaną wprowadzone zapewne dopiero w marcu.

Praca zdalna w Sejmie. Za co zapłaci pracodawca? - PIT.pl

Osoby, które nie mogą wykonywać pracy  z domu powinny mieć w miejscu pracy zapewnione bezpieczne i higieniczne warunki pracy, stąd pracodawca będzie miał szereg dodatkowych obowiązków. Eksperci wskazują, że w sytuacji kiedy spada temperatura w miejscu pracy poniżej obowiązującej w przepisach prawa pracy, pracodawca powinien zadbać o wyposażenia pracowników w odzież ciepłą i dopuszczenie w tej odzieży nawet do prac lekkich i biurowych. Dodatkwo dobrym rozwiązaniem  może być również wyznaczenie miejsc do ogrzania się pracowników z jednoczesnym zwiększeniem dopuszczalnych przerw w pracy  czy zapewnienie ciepłych napoi i posiłków. Należy też pamiętać o tym, że w przypadku obniżenia temperatury w miejscu pracy może spaść wydajność pracowników i mogą wystąpić częstsze absencje chorobowe. Jak wynika z badań i ankiet przeprowadzonych wśród pracowników najbardziej komfortowo pracuje się kiedy temperatura powietrza  waha się pomiędzy +22, a +24°C, przy wilgotności względnej 40–60%.

Kodeks pracy