Odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego - ulga rehabilitacyjna 2018

07.01.2018 11:00 (aktualizacja: )

2018-01-08

Osoby niepełnosprawne, które w 2017 roku poniosły wydatki z tytułu odpłatnych przejazdów środkami transportu publicznego do zakładów lecznictwa bądź na turnusy rehabilitacyjne mogą odliczyć od dochodu poniesione wydatki. Odbywać się to będzie podczas wypełniania rocznego rozliczenia podatku PIT za 2017 rok, w ramach ulgi tzw. rehabilitacyjnej.

 

Ulga rehabilitacyjna 2018
Ulga rehabilitacyjna 2018 / YAY foto

Odliczeniu od dochodów podlegają wydatki poniesione na odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem:

  • na turnusie rehabilitacyjnym,
  • w zakładach: lecznictwa uzdrowiskowego, rehabilitacji leczniczej, opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych,
  • na koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25 roku życia.

Ulga przysługuje osobom niepełnosprawnym bądź podatnikom mającym na utrzymaniu osoby niepełnosprawne, których dochód (tj. dochód osób będących na utrzymaniu) nie przekracza 10.080 zł w roku podatkowym.

Roczne rozliczenia PIT za 2017 rok - jaki PIT dla kogo?

Odliczenie od dochodu nie dotyczy wydatków, które zostały:

a) sfinansowane (dofinansowane) ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zakładowego funduszu aktywności, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,

b) zwrócone w jakiejkolwiek formie,

c) odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Deklaracje PIT do rozliczeń za 2017 rok

W przypadku gdy wydatki były częściowo sfinansowane (dofinansowane) z ww. funduszy (środków), odliczeniu podlega różnica pomiędzy poniesionymi wydatkami a kwotą sfinansowaną (dofinansowaną) z tych funduszy (środków) lub zwróconą w jakiejkolwiek formie.

Odliczenie to nie jest limitowane. Odlicza się kwotę faktycznie poniesionego wydatku.

Dokumentem potwierdzającym dokonanie wydatku jest każdy dokument stwierdzający wysokość poniesionego wydatku.

Odliczeń dokonuje się:

  • w trakcie roku podatkowego przy obliczaniu zaliczek na podatek przez podatników osiągających dochody

a) z działalności gospodarczej

b) z najmu, dzierżawy

- podlegające opodatkowaniu przy zastosowaniu skali podatkowej,

  • po zakończeniu roku podatkowego w zeznaniu podatkowym PIT‑36, PIT‑37.

Z uwagi na warunki skorzystania z ulgi należy zapoznać się z treścią art. 26 ustawy lub z broszurą informacyjną „Ulga rehabilitacyjna".

Podstawa prawna: art. 26 ust. 1 pkt 6 oraz ust. 7a pkt 15 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

Źródło: finanse.mf.gov.pl