Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Od 1 sierpnia nowe kody PKD dla niektórych grup działalności

Iwona Maczalska

1 sierpnia zmianie ulegną niektóre kody Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). Nowe kody dotyczyć będą w szczególności działalności rekreacyjnej oraz rozrywkowej. Zmieni się również brzmienie niektórych aktualnie obowiązujących kodów PKD dotyczących m.in. działalności związanej ze sportem, zakwaterowaniem oraz usługami gastronomicznymi.

Zmiana kodów PKD wynika z rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 24  czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz.U. 2020 poz. 1249). Nowe rozporządzenie dostępne jest tutaj.

Nowe podklasy kodu PKD 93.29

Zmiany, jakie wejdą w życie z dniem 1 sierpnia 2020 roku dotyczą w szczególności kodu PKD 93.29 (Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna), który od przyszłego miesiąca zostanie rozdzielony na dwie podklasy:

  1. 93.29A - Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych,
  2. 93.29B - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana.

Źródło: rcl.gov.pl

Podklasa 93.29A dotyczyć będzie działalności punktów rozrywki tj. pokoje zagadek, domy strachów, dyskoteki, sale taneczne, a także organizowanie atrakcji rozrywkowych tj. pokazy, wystawy, gry.

Podklasa 93.29B dotyczyć będzie z kolei działalności parków rozrywki, eksploatacji automatów do gier, transportów rekreacyjnych (jachty), obsługi stoków narciarskich, czy działalności plaż.

Nowe brzmienie niektórych kodów PKD

W drodze rozporządzenia z dnia 24 czerwca zmieni się również brzmienie niektórych aktualnie obowiązujących kodów PKD. Zmianie ulegnie:

a) w sekcji H Transport i gospodarka magazynowa w dziale 52 Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport:

- w opisie podklasy 52.22.A Działalność usługowa wspomagająca transport morski w akapicie drugim tiret trzecie otrzyma brzmienie: "- działalności przystani jachtowych, sklasyfikowanej w 93.29.B.",

- w opisie podklasy 52.22.B Działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy w akapicie drugim tiret drugie otrzyma brzmienie: "- działalności przystani jachtowych, sklasyfikowanej w 93.29.B.",

b) w sekcji I Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi w dziale 56 Działalność usługowa związana z wyżywieniem w opisie podklasy 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów w akapicie trzecim tiret trzecie otrzyma brzmienie: "- działalności dyskotek i sal tanecznych, z wyłączeniem podających napoje, sklasyfikowanej w 93.29.A.",

c) w sekcji N Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca w dziale 77 Wynajem i dzierżawa w opisie podklasy 77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego w akapicie drugim tiret czwarte otrzyma brzmienie: "- wypożyczania sprzętu wypoczynkowego i rekreacyjnego, będącego integralną częścią obiektów rekreacyjnych, sklasyfikowanego w 93.29.B.",

d) w sekcji R Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją w dziale 93 Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna:

- w grupie 93.1 Działalność związana ze sportem:

- - w opisie podklasy 93.11.Z Działalność obiektów sportowych w akapicie drugim tiret czwarte otrzyma brzmienie: "- działalności związanej z prowadzeniem parków rekreacyjnych i plaż, sklasyfikowanej w 93.29.B.",

- - w opisie podklasy 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem w akapicie drugim tiret piąte otrzyma brzmienie:"- działalności związanej z prowadzeniem parków rekreacyjnych i plaż, sklasyfikowanej w 93.29.B.",

- w grupie 93.2 Działalność rozrywkowa i rekreacyjna podklasę 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna wraz z opisem tej podklasy zastępuje się klasą 93.29 Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna wraz z opisem tej podklasy, które otrzyma brzmienie: "93.29 Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna”.

[Źródło: rcl.gov.pl]

Zmienią się również niektóre Klucze powiązań PKD 2004 – PKD 2007 oraz PKD 2007 – PKD 2004. Szczegóły znaleźć można w tabelach będących załącznikami do rozporządzenia.

Nowe kody PKD - złóż wniosek o zmianę w CEiDG, KRS

Zgodnie z zapisami rozporządzenia nowe kody PKD będą miały zastosowanie od 1 sierpnia 2020 roku. Skierowane one będą do osób, które po wejściu w życie nowych przepisów będą zakładały działalność gospodarczą.

Zmiany nie ominą jednak firm już funkcjonujących. W przypadku firm z numerem PKD oznaczony kodem PKD 93.29.Z, w przypadku złożenia wniosku o zmianę kodu PKD w CEiDG, Krajowym Rejestrze Sądowym lub krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej – od 1 sierpnia obowiązywać będą kody PKD w nowym brzmieniu.

W przypadku firm, które nie złożą wniosku o zmianę kodu PKD zastosowanie będą miały kody PKD w dotychczasowym brzmieniu -nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy.

Działalność nierejestrowana