Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Od 1 października nowy wzór informacji VAT-26

Ewelina Czechowicz

Od 1 października 2021 r. będzie obowiązywał nowy wzór informacji o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej – wynika z opublikowanego projektu rozporządzenia.

Więcej czasu na złożenie VAT-26

Opublikowany projekt rozporządzenia dotyczącego nowego wzoru deklaracji VAT-26, to wynik zmian, które są projektowane w ramach pakietu SLIM VAT2. Nowe przepisy mają wydłużyć termin na złożenie VAT-26 od samochodów używanych w 100% w działalności gospodarczej, a więc takich, w stosunku do których jest prowadzona ewidencja przebiegu pojazdu oraz, które nie są wykorzystywane w żaden sposób na użytek prywatny. Podatnicy będą mieć czas  do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został poniesiony pierwszy wydatek związany z takim samochodem. Dodatkowo informacja ma być składana nie później niż w terminie złożenia ewidencji JPK_V7/V7-K za dany miesiąc, również w odniesieniu do podatników rozliczających się kwartalnie.

Projekt w ust. 12 w art. 86a ustawy o VAT w nowym brzmieniu zakłada, że:

„12. Podatnicy wykorzystujący wyłącznie do działalności gospodarczej pojazdy samochodowe, dla których są obowiązani prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu, mają obowiązek złożyć do urzędu skarbowego informację o tych pojazdach w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym poniosą pierwszy wydatek związany z tymi pojazdami, nie później niż w dniu przesłania ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3, na podstawie art. 109 ust. 3b albo ust. 3c.”

Zmiana w art. 86a ust. 12 ustawy o VAT oznacza, że podatnik, który w konkretnym dniu okresu rozliczeniowego poniósł pierwszy wydatek związany z pojazdem samochodowym wykorzystywanym wyłącznie do jego działalności gospodarczej, nie będzie już obowiązany do złożenia do urzędu skarbowego VAT-26 w terminie 7 dni od dnia, w którym zostanie poniesiony pierwszy wydatek związany z tym pojazdem, lecz będzie obowiązany złożyć informację VAT-26 w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym poniesie pierwszy wydatek związany z tym pojazdem. Informacja ma być złożona nie później niż w terminie złożenia ewidencji JPK_V7/V7-K za dany miesiąc, również w odniesieniu do podatników rozliczających się kwartalnie.

Nowy wzór VAT-26 od 1 października 2021

Źródło:shutterstock

Nie zmienią się inne zapisy związane z deklaracją VAT-26. Jak dotąd niezłożenie w terminie informacji VAT-26, będzie przesłanką do uznania, że pojazd samochodowy jest wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika dopiero od dnia jej złożenia.

Podatnicy będą również zobowiązaniu do aktualizacji informacji VAT-26  najpóźniej przed dniem, w którym dokonuje zmiany w zakresie sposobu wykorzystywania samochodu w działalności gospodarczej.

Wejscie w życie przepisów 

Nowe regulacje mają co do zasady zacząć obowiązywać 1 października 2021 r. Jednak zgodnie z przepisem przejściowym (art. 5 nowelizacji) przepis art. 86a ust. 12 ustawy o VAT w brzmieniu nadanym omawianą nowelizacją, ma być stosowany w przypadku wydatków związanych z pojazdami samochodowymi wykorzystywanymi wyłącznie do działalności gospodarczej, poniesionych po dniu 31 grudnia 2021 r.

Auto firmoweVAT