NSA: rozliczając ulgę prorodzinną, weź pod uwagę dochód dziecka

Piotr Szulczewski 31.03.2016 10:00 (aktualizacja: )

Naczelny Sąd Administracyjny nie miał wątpliwości przy badaniu kwoty zarobków dziecka, która powinna być podstawą uprawnienia jego rodziców dorozliczenia ulgi prorodzinnej.Ulga na dziecko przysługuje wyłącznie tym rodzicom, których zarobki dziecka nie przekraczają określonego progu. Problem budziło jedynie, jak liczyć próg i czy ma to być kwota wynagrodzenia brutto, netto czy też czysta wartość podstawy opodatkowania, a zatem po odliczeniu ulg przysługujących dziecku.

NSA: rozliczając ulgę prorodzinną, weź pod uwagę dochód dziecka

Źródło: YAY foto

Zgodnie z brzmieniem przepisu ulga prorodzinna przysługuje również w stosunku do pełnoletnich dzieci:

  • bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
  • do ukończenia 25 roku życia uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu według skali podatkowej lub 19% podatkiem od zysków z transakcji na akcjach i innych papierach wartościowych, w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej.

O ile nie budzi obecnie wątpliwości wartość limitu – czyli kwota 3089 zł, to problematycznym wydawało się ustalenie, na jakim etapie rozliczenia wynagrodzenia dziecka badać, czy przekroczony został ten limit.

Zgodnie z ustawą o PIT, dochód to kwota przychodu po odjęciu kosztów uzyskania, natomiast podatek oblicza się od podstawy opodatkowania, czyli od dochodu po odjęciu przysługujących podatnikowi ulg podatkowych (m.in. po odjęciu składek ZUS).

NSA: wynagrodzenie dziecka dla celów ulgi prorodzinnej to dochód bez odliczeń

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 24.03.2016 r. (sygn. akt II FSK 255/14) stwierdził, że w przypadku ulgi prorodzinnej limit zarobków dziecka bada się w oparciu o ustalony dla niego dochód (zgodnie z literalnym brzmieniem ustawy o podatku PIT), a nie o podstawę opodatkowania. W efekcie takiego działania rozliczając ulgę na dzieci pełnoletnie uczące się (zgodnie ze wskazanym powyżej warunkiem dotyczącym rodzaju szkoły, rodzaju dochodów oraz pełnosprawności), podatnik powinien brać pod uwagę kwotę dochodu, a zatem od wynagrodzenia brutto odliczać wyłącznie koszty uzyskania przychodu, a nie np. składki ZUS czy inne ulgi.

Obecne orzeczenie jest potwierdzeniem prezentowanej już w tym roku linii orzeczniczej NSA (wyrok z 9 lutego 2016 r., sygn. akt II FSK 3506/13), w które stwierdzono już, że uwzględnienie, przy obliczaniu wysokości dochodów dziecka podatników podlegających opodatkowaniu, odliczenia na składki ubezpieczenia społeczne, określające w ten sposób limit dochodów podlegających opodatkowaniu, a następnie odliczenia od podatku pomniejszonego o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, powoduje w istocie kumulację ulg podatkowych. Dochód podlegający opodatkowaniu, o którym mowa w art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy o PIT, należy rozumieć więc jako dochód, o którym stanowi art. 9 ust. 2 ustawy (czyli wyłącznie przychód minus koszty lub ewentualnie strata). Wyjście poza to pojęcie dochodu prowadziłoby do odmiennych konsekwencji interpretacyjnych.

Piotr Szulczewski, PIT.pl