Nowelizacja VAT w sprawie sprzętu i towarów dla Ukrainy podpisana

Redakcja PIT.pl

26 maja br. Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług - ustawę z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

Zasadniczym celem ustawy jest implementacja dyrektywy Rady (UE) 2019/2235 z dnia 16 grudnia 2019 r. zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej i dyrektywę 2008/118/WE w sprawie ogólnych zasad dotyczących podatku akcyzowego w odniesieniu do działań obronnych w ramach Unii (Dz. Urz. UE L 336 z 30.12.2019, str. 10), zwanej dalej: dyrektywą 2019/2235.


Źródło: shutterstock.com

Ustawa wprowadza zmiany w: ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 i 974), ustawie z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 509 oraz z 2022 r. poz. 613), ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 143), ustawie z dnia 24 lipca 2015 r. o kontroli niektórych inwestycji (Dz. U. z 2020 r. poz. 2145), ustawie z dnia 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 761), ustawie z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID‑19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2022 r. poz. 171), ustawie z dnia 9 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2349).

Zmiany wprowadzone w drodze nowelizacji polegają m.in. na:

  1. ujednoliceniu opodatkowania VAT działań obronnych w ramach Unii Europejskiej i NATO;
  2. uregulowania zasad dotyczących wywozu i tranzytu na terytorium Ukrainy sprzętu opancerzonego lub ochronnego, konstrukcji oraz ich elementów składowych, oznaczonych kategorią LU13, a także nabycia w celu wywozu na terytorium Ukrainy kamizelek kuloodpornych, hełmów wojskowych i policyjnych, ochraniaczy twarzy, kończyn i innych części ciała; przypadku wywozu lub tranzytu takiego sprzętu na terytorium Ukrainy wystarczające jest zgłoszenie tego faktu ministrowi właściwemu do spraw gospodarki;
  3. przedłużeniu obowiązywania przepisów epizodycznych statuujących zwolnienie od akcyzy sprzedaży energii elektrycznej nabywcy końcowemu będącemu odbiorcą energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, a także przepisów epizodycznych, które przewidują obniżenie stawek akcyzy z kwoty 232 zł/1000 litrów do kwoty 97 zł/1000 litrów dla wskazanych olejów napędowych i opałowych oraz pozostałych paliw opałowych;
  4. przedłużeniu obowiązywania wyłączenia od opodatkowania sprzedaży detalicznej podatkiem od sprzedaży detalicznej określonych: benzyn silnikowych, olejów napędowych, biokomponentów stanowiących samoistne paliwa oraz gazów przeznaczonych do napędu silników spalinowych.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2022 r., z wyjątkiem:

  1. zmian w ustawie o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 18 maja 2022 r.;
  2. zmian w ustawie o podatku akcyzowym, ustawie o podatku od sprzedaży detalicznej ustawie o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, a także związanych z nimi przepisów przejściowych, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Zmiany w VATPomoc UkrainaInne podatki