Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy trafi do podpisu prezydenta

Redakcja PIT.pl 24.06.2022 06:00 (aktualizacja: )

Nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa trafi do podpisu prezydenta. W czwartek Sejm odrzucił poprawki Senatu do tej ustawy. Co się zmieni?

Nowelizacja przewiduje zmiany w zakresie zatrudniania obywateli Ukrainy. Do ustawy wprowadzony został przepis, który umożliwi podmiotom powierzającym wykonywanie pracy obywatelom Ukrainy złożenie powiadomienia w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie uchwalonej ustawy, jeśli z jakiegoś powodu nie zrobili tego wcześniej. Z przepisu tego będą mogli skorzystać ci pracodawcy, którzy dopełnili wszystkich formalności związanych z powierzeniem pracy poza założeniem powiadomienia lub złożyli je po terminie.

Źródło: shutterstock

Celem nowych przepisów jest również zagwarantowanie cudzoziemcowi pracy na warunkach nie gorszych niż wskazane w powiadomieniu. Nakładają także na pracodawcę obowiązek przestrzegania określonego wymiaru czasu pracy oraz wynagrodzenia za wykonaną pracę, które to warunki powinny zostać obligatoryjnie wskazane w powiadomieniu.

Nowelizacja rozszerza także katalog warunków wskazywanych na powiadomieniu o najniższe wynagrodzenie, jakie może otrzymywać cudzoziemiec oraz wymiar czasu pracy lub liczbę godzin w tygodniu lub miesiącu.

W ustawie wprowadzone zostały kolejne instrumenty mające na celu ułatwienie obywatelom Ukrainy wejście na polski rynek pracy, zwiększenie ich aktywizacji zawodowej, integracji i aktywności społecznej.

Wprowadzone zostaną szkolenia z języka polskiego dla obywateli Ukrainy wykonujących zawody medyczne. Uprawnionymi do skorzystania z takich środków będą obywatele Ukrainy, którzy posiadają dyplom ukończenia studiów medycznych w zawodzie lekarza, pielęgniarki lub położnej. Wnioski o dofinansowanie będą mogły składać do ministra właściwego do spraw pracy okręgowe izby lekarskie oraz okręgowe izby pielęgniarek i położnych.

Wprowadzone będą również szkolenia grupowe z języka polskiego dla bezrobotnych i poszukujących pracy cudzoziemców. W ustawie określa się limit środków przeznaczonych na szkolenie jednej osoby wynoszący 2 tys. zł na jednego cudzoziemca. Limit ten będzie mógł być zwiększony do 3 tys. w przypadku szkoleń z polskiego języka branżowego. Cudzoziemiec może wziąć udział w jednym szkoleniu. Szkolenia z języka polskiego będą finansowane z Funduszu Pracy.

Nowelizacja uelastycznia także instrument dotyczący szkoleń dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Zmiana polega na rezygnacji z zasady mówiącej o tym, że szkolenie finansowane przez starostę z Funduszu Pracy ma obejmować przeciętnie nie mniej niż 25 godzin w tygodniu.

Ponadto nowelizacja ułatwia podejmowanie pracy w domach pomocy społecznej oraz jednostce wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Wprowadzony zostanie nowy instrument, który będzie umożliwiał refundację tym podmiotom części albo całości kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnienie w pełnym lub częściowym wymiarze czasu pracy skierowanych bezrobotnych lub poszukujących pracy. Refundacja kosztów pracy z tytułu zatrudnienia bezrobotnych lub poszukujących pracy obowiązywała będzie przez 12 miesięcy.

Źródło: MPiPS

Pomoc Ukraina