Nowe wzory druków CIT 2019 - kiedy je stosować?

Rozporządzeniem z 21 marca 2019 r. (Dz. U. poz. 570) Minister Finansów określił nowe wzory części formularzy obowiązujących w zakresie CIT [1]. Rozporządzenie weszło w życie 27 marca 2019 r.

Wzory w nim określone stosuje się do osiągniętych dochodów (uzyskanych przychodów, poniesionych strat) od 1 stycznia 2018 r. Jeżeli jednak przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zeznanie lub informacja zostały złożone na formularzu dotychczasowym, uznaje się je za prawidłowe.

Wejście w życie rozporządzenia przed upływem terminu do składania zeznań podatkowych za 2018 r., który dla większości podatników przypada na 1 kwietnia 2019 r., nie wpłynęło też na wybór wzoru zeznania. Dotychczasowe wzory mogą być bowiem stosowane do 1 kwietnia 2019 r.[2]

Także podatnicy, których rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy i rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2018 r. oraz zakończy się po dniu 31 grudnia 2017 r., do uzyskanych przychodów (osiągniętych dochodów, poniesionych strat) stosują w tym roku podatkowym wzory formularzy w brzmieniu dotychczasowym.

Należy przy tym zwrócić uwagę na zakres nowej regulacji w kontekście rozporządzenia Ministra Finansów z 21 marca 2019 r. w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania przez niektórych podatników osiągających dochody wolne od podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. poz. 549). Jak już informowano na Portalu, niektórym podatnikom Minister Finansów przedłużył nim termin do składania zeznań [3].

Grupa podatników korzystająca z tego rozwiązania, czyli składająca zeznania po 1 kwietnia 2019 r., obowiązana będzie do korzystania z nowych wzorów. 

_____________________________

[1] CIT-8, CIT-8AB, CIT-8/O, CIT/BR, CIT/MIT, CIT/8S, CIT/8SP, CIT/PGK

[2] zgodnie z § 2 ust. 2 rozporządzenia do dnia 1 kwietnia 2019 r. do uzyskanych przychodów (osiągniętych dochodów, poniesionych strat) od dnia 1 stycznia 2018  r. mogą być stosowane wzory stanowiące załączniki nr 6, 7, 9 i 13–17 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu dotychczasowym

[3] za rok podatkowy, który rozpoczął się po 31 grudnia 2017 r. i zakończy się przed 1 lipca 2019 r.

Źródło: www.podatki.gov.pl

CIT