Nowe obowiązki w ZUS dla płatników od 16 maja 2021 r.

Ewelina Czechowicz

Od 16 maja 2021 r. płatnicy będą mieć nowe obowiązki przy zgłoszeniach do ZUS. Zgłaszając ubezpieczonego do ZUS oprócz danych podawanych dotychczas w zgłoszeniu, będą musieli  zaraportować nową daną - wykonywany zawód.

Nowy obowiązek dla płatników wynika z art. 10 ustawy z 14.05.2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, który zmienił art. 36 ust. 10 ustawy 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Zgodnie ze zmianą od 16 maja 2021 r. przepis ten będzie brzmiał:

„Zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych zawiera w szczególności następujące dane dotyczące osoby zgłaszanej: dane, o których mowa w art. 35 ust. 1 pkt 1, nazwisko, imiona, datę urodzenia, nazwisko rodowe, obywatelstwo i płeć, tytuł ubezpieczenia, stopień niepełnosprawności, posiadanie ustalonego prawa do emerytury lub renty, wykonywany zawód, adres zameldowania na stałe miejsce pobytu, adres zamieszkania, jeżeli jest inny niż adres zameldowania na stałe miejsce pobytu, adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania na stałe miejsce pobytu i adres zamieszkania”.

Zmiany w ZUS dla płatników od 16 maja 2021 r.
Źródło: shutterstock.com

Od 16 maja zmienią się formularze ZUS ZUA oraz ZUS ZZA

W związku z wprowadzeniem nowych przepisów zmianie ulegną formularze ZUS ZUA oraz ZUS ZZA. W formularzach płatnicy będą wskazywać  wykonywany zawód osoby zgłaszanej, podając 6-cio cyfrowy kod. Kod znajduje się w  klasyfikacji zawodów i specjalności, określonej w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 7.08.2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania.

Wzór nowego zgłoszenia ZUS ZUA z miejscem na kod wykonywanego zawodu

Po co w ZUS dane dotyczące wykonywanego zawodu?

Zgodnie z uzasadnieniem ZUS, podawane dane dotyczące wykonywanego zawodu mają służyć badaniom statystycznym, analizie przyczyn absencji chorobowych w danej grupie zawodowej oraz prowadzeniu monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. 

ZUSZwolnienia z ZUSNiski ZUSHOT