Normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej 2023. Rozporządzenie w Dz.U.

Iwona Maczalska

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie określające normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej, jakie będą obowiązywały w 2023 roku. W przyszłym roku rolnicy zapłacą większy podatek.

» Normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej na 2022 r.

Rozporzadzenie o którym mowa zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw pod pozycją 2478. Wejdzie w życie 1 stycznia 2023 roku.

Zmiana norm szacunkowych produkcji rolnej wynika z art. 24 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych, poczynając od roku podatkowego 2002, zobowiązany jest ogłosić w drodze rozporządzenia normy szacunkowe produkcji rolnych, zmieniając je corocznie w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarowej produkcji rolniczej, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim. Ze względu na to, że wskaźnik cen towarowej produkcji rolnej w 2021 r. w stosunku do roku 2020 wzrósł (wynosi 106,0), dlatego też od nowego roku zwiększeniu ulegną wysokości norm szacunkowych produkcji rolnej.

Normy szacunkowe dochodów z działów produkcji rolnej 2023

Normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej, jakie będą obowiązywały w 2023 roku przedstawia poniższa tabela:

Normy szacunkowe dochodów z działów produkcji rolnej 2023
Źródło: rcl.gov.pl

RolnikInne podatki