Pobierz e-pity 2019

Niezwrócona w terminie nadpłata PIT podlega oprocentowaniu

Piotr Szulczewski 05.08.2014 10:00 (aktualizacja: )

Piotr Szulczewski, Analityk PIT.plUrząd skarbowy zobowiązany jest do zwrotu podatku PIT do dnia 30 lipca każdego roku. Niedotrzymanie tego terminu powoduje konieczność zwrotu podatku wraz z odsetkami za każdy dzień zwłoki.

Bezpłatny kalkulator odsetek podatkowych

Typowym dzisiejszych czasach jest zwrot nadpłaty na rachunek bankowy. By uzyskać zwrot taką metodą podatnik musi złożyć w tym zakresie oświadczenie (druk ZAP-3). Jeżeli podatnik nie poda numeru rachunku, zwrot nastąpi w gotówce. Wyjątkiem są przedsiębiorcy, którzy obowiązkowo muszą posiadać rachunek bankowy. W ich przypadku zwrot zawsze nastąpi na wskazany przez nich rachunek. 

Zwrot nadpłaty do wartości 8,80 zł dokonywany jest wyłącznie w kasie organu skarbowego. Natomiast kwoty wyższe zwracane mogą być również za pośrednictwem poczty polskiej, przy czym od nadpłaty odliczany jest kwota jej zwrotu (przekazu pocztowego).

Za dzień zwrotu nadpłaty uważa się dzień:

  • obciążenia rachunku bankowego organu podatkowego na podstawie polecenia przelewu;
  • nadania przekazu pocztowego;
  • wypłacenia kwoty nadpłaty przez organ podatkowy lub postawienia nadpłaty do dyspozycji podatnika w kasie (poinformowania podatnika o wystąpieniu nadpłaty).

Dopełnienie terminu, a w konsekwencji brak odsetek za zwłokę, nastąpi zatem poprzez dokonanie odpowiednich dyspozycji jeszcze w dniu 30 lipca (zakładając, że deklarację złożono 30 kwietnia).

Oprocentowanie nadpłat podatku PIT nieprzekazanych w terminie równe jest oprocentowaniu zaległości podatkowych. Natomiast nadpłaty w kwocie 11,60 zł nie podlegają oprocentowaniu. Nie ma natomiast minimalnej kwoty odsetek za zwłokę, od której byłyby one zwracane. Zatem możliwe jest otrzymanie odsetek nawet w kwocie 1 gr.

Nadpłata powstała w rocznym rozliczeniu PIT, która nie została zwrócona w terminie 3 miesięcy od dnia jej powstania podlega oprocentowaniu od dnia jej powstania, za który uważa się datę złożenia deklaracji. Termin 3 miesięcy nie liczy się ostatecznego terminu złożenia deklaracji PIT, lecz od faktycznej daty złożenia druku PIT. Nadpłata zwracana po terminie  podlega oprocentowaniu aż do dnia jej zwrotu.

Zasady szczególne dotyczą nadpłat powstałych w związku z postępowaniem sprawdzającym lub też w przypadku wykazania jej w związku z korektą deklaracji.

Piotr Szulczewski
PIT.pl