Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Nieodpłatne przekazanie bonów bez VAT

Ewelina Czechowicz 24.06.2020 07:19 (aktualizacja: )

Nieodpłatne przekazanie nagród (bonów) kontrahentom nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Podatnikowi nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup tych nagród (bonów), ponieważ wydatki nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Potwierdza to Dyrektor KIS w wydanej 16 czerwca 2020 r. interpretacji nr 0113-KDIPT12.4012.198.2020.4.KW.

W rozpatrywanym przez Dyrektora KIS stanie faktycznym podatnik zapytał organy skarbowe, czy  czy nieodpłatne przekazanie bonów podarunkowych nie podlega opodatkowaniu VAT, w konsekwencji czego nie przysługuje mu prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup nagród. Zdaniem przedsiębiorcy, nieodpłatne przekazanie bonów nie podlega VAT i  nie przysługuje mu prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup nagród.

Ustawowa definicja bonów

W art. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług- Dz.U. z 2020 r. poz. 106 dodano w pkt.41 i kolejnych definicje: bonu, bonu jednego przeznaczenia, bonu różnego przeznaczenia, emisji bonu oraz transferu bonu.

Zgodnie z ustawą, za bon  należy więc rozumieć instrument, z którym wiąże się obowiązek jego przyjęcia jako wynagrodzenia lub części wynagrodzenia za dostawę towarów lub świadczenie usług, w przypadku którego towary, które mają zostać dostarczone, lub usługi, które mają zostać wykonane, lub tożsamość potencjalnych dostawców lub usługodawców są wskazane w samym instrumencie lub określone w powiązanej dokumentacji, w tym w warunkach wykorzystania tego instrumentu.
Można więc wyróżnić bony jednego przeznaczenia (SPV) oraz bony różnego przeznaczenia (MPV). W przypadku bonów jednego przeznaczenia już w momencie ich emisji znane jest miejsce dostawy towarów lub świadczenia usług, których ten bon dotyczy oraz znana jest kwota należnego podatku lub podatku od wartości dodanej z tytułu dostawy tych towarów lub świadczenia usług, podczas gdy takich informacji w momencie emisji bonów różnego przeznaczenia nie ma.

Transfer bonów bez VAT

Dyrektor KIS uznał, że w przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z przekazywanymi nieodpłatnie przez podatnika bonami różnego przeznaczenia, o których mowa w art. 2 pkt 44 ustawy a transfer (przekazanie) ww. bonów nieodpłatnie kontrahentom nie będzie podlegać opodatkowaniu VAT, zgodnie z art. 8b ust. 1 zdanie drugie ustawy.

VATMiejsce świadczenia VAT