Nauczycielskie świadczenia kompensacyjne bez PIT ale z limitem

Iwona Maczalska

Od 1 lipca nauczyciele pobierający świadczenia kompensacyjne mogą korzystać ze zwolnienia z PIT. Zwolnienie to jest jednak limitowane.

Za sprawą nowych przepisów Polskiego Ładu z dniem 1 lipca 2022 roku nauczyciele pobierający świadczenie kompensacyjne zyskali prawo do skorzystania ze zwolnienia z PIT. Do jakiej kwoty nauczycielskie świadczenie kompensacyjne podlega zwolnieniu?

Nauczycielskie świadczenia komensacyjne - limit zwolnienia z PIT

Źródło: shutterstock

Dla kogo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne 2022?

Nauczycielskie świadczenia kompensacyjne są odpowiednikiem emerytur pomostowych, które są skierowane dla nauczycieli. W myśl obowiązującej ustawy o świadczeniach kompensacyjnych może ono być przyznawane nauczycielom mającym 30-letni staż pracy, w tym 20 lat pracy nauczycielskiej i pracującym na co najmniej jedną drugą etatu. To jednak nie wszystko. Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne przysługuje, jeśli spełnione zostaną również warunki związane z wiekiem.

Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne przysługuje, gdy ukończysz określony wiek, czyli:

  • W przypadku kobiet:

- co najmniej 55 lat – do końca 2024 r.,

- co najmniej 56 lat – w latach 2025–2026,

- co najmniej 57 lat – w latach 2027–2028,

- co najmniej 58 lat – w latach 2029–2030,

- co najmniej 59 lat – w latach 2031–2032,

 

  • W przypadku mężczyzn:

- co najmniej 55 lat – do końca 2014 r.,

- co najmniej 56 lat – w latach 2015–2016,

- co najmniej 57 lat – w latach 2017–2018,

- co najmniej 58 lat – w latach 2019–2020,

- co najmniej 59 lat – w latach 2021–2022,

- co najmniej 60 lat – w latach 2023–2024,

- co najmniej 61 lat – w latach 2025–2026,

- co najmniej 62 lata – w latach 2027–2028,

- co najmniej 63 lata – w latach 2029–2030,

 

Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne przysługuje nauczycielom zatrudnionym w szkołach, przedszkolach, placówkach kształcenia ustawicznego, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, a także w specjalnych ośrodkach wychowawczych.

Aby uzyskać świadczenie kompensacyjne niezbędne jest złożenie stosownego wniosku wraz z szeregiem dokumentów. Szczegółowe zasady ubiegania się o nauczycielskie świadczenie kompensacyjne znajdziesz w poradniku ZUS dostępnym tutaj.

Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne bez PIT od 1 lipca

Zwolnienie z PIT nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych jest następstwem wprowadzonych 1 lipca 2022 roku, nowych przepisów Polskiego Ładu. To właśnie za ich pośrednictwem nauczyciele zostali beneficjentami wspomnianego zwolnienia. Chodzi o art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy o PIT, który zwalniał z podatku dochodowego świadczenia otrzymywane przez emerytów lub rencistów w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy lub spółdzielczym stosunkiem pracy. W związku z ustawą Polski Ład nadano mu jednak nowe, korzystniejsze dla podatników brzmienie.

Nauczycielskie świadczenia kompensacyjne - limit zwolnienia z PIT

Nowe przepisy rozszerzyły listę zwolnienia z PIT o nauczycielskie świadczenia kompensacyjne. Nie jest ono jednak nielimitowane. Od 1 lipca kwota zwolnienia zwiększyła się z obecnych 3000 zł do 4500 zł i dotyczy przychodów uzyskanych od początku 2022 roku.  

Jak uczula jednak Ministerstwo Finansów ,,W limicie 4 500 zł uwzględniasz również te przychody, które w związku z uprzednio łączącym Cię stosunkiem pracy, stosunkiem służbowym lub spółdzielczym stosunkiem pracy z zakładem pracy otrzymujesz w tym samym roku jako emeryt lub rencista".

Podatek PITPolski Ład