MRPiT: nowe formy wsparcia dla przedsiębiorców w projekcie noweli ustawy covidowej

Ewelina Czechowicz

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii przygotowuje pomoc dla przedsiębiorców. W przygotowanym projekcie nowelizacji ustawy covidowej pojawiły się narzędzia i pomoc dla niektórych branż. Kto skorzysta ze wsparcia?

Projekt przygotowany przez resort zakłada m.in.:

  • pomoc dla sklepików szkolnych w postaci zwolnienia ze składki ZUS, świadczenia postojowego, dotacji do 5 tys. zł, dofinansowania do wynagrodzeń pracowników;
  • przedłużenie do 2 lat terminu realizacji przez podróżnego vouchera na imprezę turystyczną oraz przesunięcie o 8 m-cy terminu zwrotu wypłat do TFZ;
  • możliwość umorzeń przez Powiatowe Urzędy Pracy należności w sytuacjach szczególnych np. nagłych zdarzeń losowych.

Nowelizacja ustawy covidowej
Źródło: facebook MRPiT

Wydłużenie voucherów turystycznych

Projektowane przepisy zakładają wydłużenie do dwóch lat realizacji vouchera turystycznego. Nowe przepisy mają przedłużyć termin na realizację vouchera z jednego roku do dwóch lat. Rozwiązanie to jak wskazują autorzy projektu "umożliwi z jednej strony realizację przez podróżnego pierwotnej imprezy w warunkach bezpiecznych epidemicznie, natomiast organizatorom turystyki umożliwi bezgotówkowe rozliczenie się z podróżnymi".

Zwroty wypłat do Turystycznego Funduszu Zwrotów

Druga projektowana zmiana dot. przesunięcia terminu zwrotu wypłat do Turystycznego Funduszu Zwrotów. Chodzi o środki, "jakie TFZ wypłacił podróżnym z tytułu umów o udział w imprezie turystycznej, które nie odbyły się w związku z wybuchem epidemii". Zgodnie z zaproponowaną zmianą "zwroty przez organizatorów turystyki do TFZ wypłat rozpoczną się nie od kwietnia 2021 r., jak przewidziano w pierwotnej wersji przepisu (...), lecz najpóźniej do końca grudnia 2021 r."Dodano, że pozostałe raty będą płatne w terminach do 21 dnia każdego kolejnego miesiąca następującego po tym, w którym nastąpi zwrot pierwszej z rat. "Przesunięcie o osiem miesięcy terminu rozpoczęcia przez organizatorów turystyki zwrotu wypłat do TFZ uzasadnione jest przedłużającą się epidemią, która w znaczący sposób przyczynia się do ograniczenia możliwości wykonywania działalności przez przedsiębiorców turystycznych organizujących imprezy turystyczne" - tłumaczą twórcy rozwiązań.

Umorzenie w całości lub części wsparcia otrzymanego w związku z koronawirusem z PUP

Trzecia z zaproponowanych zmian wprowadza możliwość umarzania w całości lub w części "należności, odraczania terminów spłaty należności, rozkładania spłaty należności na raty z tytułu np. nienależnie otrzymanych środków w ramach form wsparcia". Jak czytamy, to instrument "potrzebny, ponieważ zdarzają się sytuacje losowe, które uniemożliwiają realizację zobowiązań (np. śmierć, długi okres rehabilitacji)". "Na mocy projektowanych przepisów starosta z urzędu lub na wniosek przedsiębiorcy uprawniony będzie do umorzenia w całości lub w części, odroczenia terminu ich spłaty, rozłożenia na raty enumeratywnie określonych należności".

Wsparcie dla sklepików szkolnych

Projektowane przepisy zakładają też wsparcie sklepików szkolnych. "Proponuje się przyznać następujące środki pomocowe: dofinansowanie do wynagrodzeń, świadczenie postojowe, małą dotację oraz zwolnienie z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne" - wskazano. Podstawowym kryterium przyznania tej pomocy będzie – tak jak jest to dotychczas w tarczy branżowej – 40 proc. spadek przychodów "w okresie odniesienia".

Pomoc ma być przyznawana na podstawie "szeregu oświadczeń". Sklepiki szkolne zostaną też ujęte w delegacjach ustawowych zezwalających Radzie Ministrów na przedłużanie  pomocy na kolejne miesiące.

Bon dla gastronomii

Oprócz zmian jakie zakłada projekt nowelizacji ustawy covidowej resort pracuje nad innymi narzędziami pomocowymi. Między innymi nad bonem dla gastronomii  oraz ewentualną obniżką podatku VAT dla tej branży. „Mam nadzieję, że w ciągu najbliższych kilkunastu dni decyzja zapadnie - mówiła w poniedziałek wiceminister rozwoju, pracy i technologii Olga Semeniuk, pytana o możliwość wprowadzenia bonu gastronomicznego.”Jak wskazała Olga Semeniuk bon gastronomiczny miałby być podobny do bonu turystycznego. "Warianty są różne, natomiast rozmawiamy oczywiście o wariancie związanym z przekazaniem tego bonu bezpośrednio pracodawcy" - powiedziała."Sprawdzamy, do jakich firm bezpośrednio ten instrument wsparcia mógłby dotrzeć" - dodała Semeniuk. Według niej ochrona potrzebna jest zarówno małym i średnim przedsiębiorcom, jak też dużym firmom, bo zatrudniają dużą liczbę osób.

Koronawirus w PolsceZwolnienia z ZUSŚwiadczenie postojoweMikropożyczka