Kto i kiedy może złożyć skargę do Państwowej Inspekcji Pracy?

Ewelina Czechowicz

Zdarza się, że w miejscu pracy dochodzi do naruszeń prawa. Kto może złożyć skargę do Państwowej Inspekcji Pracy (PIP)? Kiedy odbędzie się kontrola? I czego może dotyczyć postępowanie? – wyjaśniamy.

Pracownik ma prawo do tego, żeby złożyć skargę do PIP, oraz może dochodzić swoich praw przed sądem pracy. Tłumaczymy, co może być przedmiotem skargi do Państwowej Inspekcji Pracy.

Skarga do PIP – czyli na co można się poskarżyć 

Pracownik ma prawo do zawiadomienia PIP o naruszenia przepisów prawa pracy, przepisów bhp oraz legalności zatrudnienia.

W jakiej formie złożyć skargę do PIP?

Skarga do Państwowej Inspekcji Pracy można złożyć:

  1. na piśmie utrwalonym w postaci papierowej,
  2. na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej,
  3. ustnie do protokołu.

Elementy skargi do PIP

Zgodnie z obowiązującymi przepisami skarga kierowana do Państwowej Inspekcji Pracy powinna zawierać takie elementy jak:

1. imię i nazwisko, bądź nazwę wnoszącego,

2. adres wnoszącego,

3. określać przedmiot skargi lub wniosku, w którym wskazane będą nazwa i adres podmiotu, którego dotyczy skarga,

4. być opatrzona podpisem własnoręcznym, jeżeli została wniesiona w postaci papierowej,

5. być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, jeżeli została wniesiona środkami komunikacji elektronicznej,

6. zawierać adres środka komunikacji elektronicznej wnoszącego, jeżeli informacje w tym zakresie nie wynikają jednoznacznie z wniesionej skargi, w przypadku skarg złożonych w postaci elektronicznej.

Skargi pracownicze wniesione pocztą elektroniczną (e-mail) lub innymi środkami komunikacji elektronicznej muszą zawierać dołączony plik z treścią skargi podpisany podpisem elektronicznym: kwalifikowanym, zaufanym albo osobistym.

Co ważne PIP nie rozpatruje skarg anonimowych oraz skan pisma z podpisem własnoręcznym jest traktowany jako pismo, które nie spełnia wymogów formalnych.

Kto i kiedy moż złożyć skargę do Państwowej Inspekcji Pracy

Źródło: Shutterstock

Gdzie skierować skargę?

Pracownik, który składa skargę, powinien ją kierować zgodnie z właściwością do okręgowego inspektoratu pracy lub oddziału okręgowego inspektoratu pracy właściwego do rozpatrzenia sprawy ze względu na siedzibę pracodawcy

Termin przeprowadzona kontroli po skardze do PIP

Zgodnie z obowiązującymi przepisami skargi są rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie miesiąca od otrzymania jej przez PIP. Po rozpatrzeniu skargi i przeprowadzeniu kontroli wnoszący skargę otrzymuje informacje o wyniku przeprowadzone postępowania.

Czy pracodawca dowie się, kto złożył skargę?

Pracownik, który chce złożyć skargę do PIP, nie powinien się obawiać, że pracodawca dowie się o zawiadomieniu. Dane osoby wnoszącej skargę do PIP podlegają ochronie i nie są ujawniane w trakcie prowadzanej kontroli. Wyjątek stanowią sytuacje, kiedy inspektor uważa, że niezbędne jest podanie danych pracodawcy do przeprowadzenia kontroli. W takiej sytuacji PIP pyta osobę skarżąco o zgodę na ujawnienie danych pracodawcy. 

 

Kodeks pracy