Koszt paliwa a przychód pracownika wykorzystującego auto służbowe prywatnie. Interpretacja ogólna

Katarzyna Sudaj

Minister finansów przyznał rację podatnikom i Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu. Zgodził się na zmianę wcześniej prezentowanego stanowiska, uznając że w ramach zryczałtowanego przychodu pracownika związanego z wykorzystywaniem samochodu służbowego do celów prywatnych, mieszczą się również koszty paliwa zakupionego przez pracodawcę.

Koszty paliwa a przychód pracownika wykorzystującego auto służbowe prywatnie. Interpretacja ogólna MF
Źródło: shutterstock.com

Dzisiaj w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów z dnia 21 września 2020 r. pod poz. 108 opublikowano Interpretację Ogólną Nr DD3.8201.1.2020 Ministra Finansów z dnia 11 września 2020 roku w sprawie zryczałtowanego przychodu pracownika związanego z wykorzystywaniem samochodu służbowego do celów prywatnych.

Interpretacja dotyczy ujmowania w zryczałtowanym przychodzie pracownika świadczenia polegającego na finansowaniu przez pracodawcę kosztów eksploatacyjnych, w tym również paliwa, do samochodu służbowego wykorzystywanego przez pracownika do celów prywatnych.

Nieodpłatne świadczenie dla pracownika

Od 2015 roku obowiązują zapisy ustawy PIT, które ustaliły wartość pieniężną nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych ustala się w wysokości:

  1. 250 zł miesięcznie – dla samochodów o pojemności silnika do 1600 cm3 ,
  2. 400 zł miesięcznie – dla samochodów o pojemności silnika powyżej 1600 cm3 .

W przypadku, gdy podatnik korzysta z samochodu, w prywatnych celach, tylko przez część miesiąca, to kwote tą liczy sie proporcjonalnie do ilości dni. I trzeci przypadek, gdy pracownik płaci za prywatne korzystanie z auta firmowego, wówczas jego przychodem jest różnica pomiędzy wartością określoną w ust. 2a albo ust. 2b i odpłatnością ponoszoną przez pracownika.

Dotychczasowa różnica zdań między aparatem skarbowym a podatnikami i oprzecznistwem sądów 

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w wydawanych interpretacjach indywidualnych zajmował stanowisko, że kwoty ryczałtu, o których mowa w art. 12 ust. 2a ustawy PIT, obejmują koszty użytkowania samochodu takie jak: ubezpieczenie, bieżące naprawy i przeglądy, z wyłączeniem jednak paliwa, do którego powinno się stosować zasady ustalania przychodu przewidziane w art. 11 ust. 2 i ust. 2a pkt 4 ustawy PIT. Stanowisko to podzielane było również przez Ministerstwo Finansów.

Pogląd ten budził jednakże wątpliwości podatników i płatników i był przedmiotem skarg wnoszonych do sądów administracyjnych, w wyniku czego ukształtowana została linia orzecznicza Naczelnego Sądu Administracyjnego.

NSA po stronie podatników

Linia ta jednolicie opowiada się za stanowiskiem prezentowanym przez płatników i podatników, uznając, że w ramach zryczałtowanego przychodu, o którym mowa w art. 12 ust. 2a ustawy PIT, mieszczą się również koszty paliwa zakupionego przez pracodawcę.

Zaistniała zatem rozbieżność pomiędzy praktyką interpretacyjną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej a orzecznictwem sądów administracyjnych. Skłoniło to Ministra Finansów do wydania interpretacji ogólnej.

 

Auto firmoweKoszty