Jeśli organ skarbowy potwierdza prawo do ulgi, to nie może jej następnie ograniczyć

Piotr Szulczewski

Organ skarbowy dokonując weryfikacji rozliczeń za określone lata, udziela podatnikom informacji co do zasad ich postępowania i korzystania z ulg podatkowych. Jeśli potwierdzi w protokole, że ulgi rozliczane są prawidłowo, to nie może w kolejnych latach prawa do ulgi ograniczać. Szczególnie jeśli podatnik stosuje te same zasady, jak te, które wcześniej organ zaaprobował (wyrok NSA).

Organ skarbowy dokonując czynności sprawdzających rozliczenie małżonków stwierdził prawidłowość rozliczeń ulgi prorodzinnej na pełnoletnią, zarabiającą córkę. Protokół wskazujący na poprawność dotyczył lat 2010 i 2013. Tymczasem podejmując kontrolę roku 2011, organ uznał, że podatnicy nie mieli prawa do ulgi prorodzinnej, gdyż córka zarabiała ponad 70.000 zł, a to wyklucza tę możliwość.

Organ skarbowy przekonywał, że błędy w rozliczeniach 2010 r. i 2013 r., które zostały przeoczone przez kontrolujących, nie mogą wpływać na poprawność rozliczenia kolejnego, innego okresu niż kontrolowany. Nie miało znaczenia, że pierwszą z deklaracji podatnicy rozliczali wspólnie z urzędnikiem, w ramach pomocy przy wypełnianiu zeznań podatkowych. Bez znaczenia pozostało również, że organy stwierdzały w protokołach „ulga prorodzinna rozliczona prawidłowo”.

Innego zdania pozostały jednak sądy administracyjne, powołując się w wyrokach na zasady wynikające z ordynacji podatkowej - legalizmu oraz zaufania obywateli do organów skarbowych. Zgodnie z treścią orzeczenia, skoro urząd przekonał podatników, iż mogą korzystać z odliczenia, nie powinien obciążać ich negatywnymi konsekwencjami. Nawet gdy odliczenie było niezgodne z prawem. Natomiast potwierdzenie poprawności rozliczeń w ramach czynności sprawdzających powinno działać tak samo, jak wnioski płynące z interpretacji podatkowej, wydawanej na wniosek podatnika. W efekcie negatywne konsekwencje wystąpić mogą wyłącznie po zmianie stanowiska organu podatkowego, czyli po zakwestionowaniu przez organ wcześniejszego stanowiska ujętego w czynnościach sprawdzających.

Wyrok NSA z 3 września 2019 r., sygn. akt II FSK 3004/17

Ulga na dzieciWspólne rozliczenie PITOdliczenia w PITKorekta PIT