Jesienne miesiące okresem utraty kosztów autorskich przez twórców

Piotr Szulczewski 31.08.2017 09:00 (aktualizacja: )

Jesienne miesiące okresem utraty kosztów autorskich przez twórców

2017-09-01

Płatnicy powinni pamiętać, by do zaliczek na podatek PIT osób korzystających z 50% kosztów autorskich stosować podwyższone koszty wyłączenie do miesiąca, w którym dochodzi o przekroczenia limitu tych kosztów - 42.764 zł. Powyżej tej kwoty zaliczkę ustalać należy nie stosując u autorów – do części związanej z korzystaniem lub przekazywaniem praw autorskich – kosztów podatkowych. W części przychodu, która dotyczy natomiast innych świadczeń niż autorskie – dopuszczalne jest korzystanie z kosztów standardowych. Istotne jest zatem monitorowanie wysokości kosztów autorskich od początku roku.

Jesienne miesiące okresem utraty kosztów autorskich przez twórców
Źródło: YAY foto

Podstawą ustalania kosztów będzie prawidłowo wskazujący to program kadrowy lub też samodzielnie przygotowany przez zajmującego się kadrami druk Excel (tabela), wskazująca na koszty stosowane do wypłat za poszczególne miesiące roku. Zasadą wyjścia przy tworzeniu zestawienia i określaniu limitu jest fakt, że łączna wartość kosztów 50%, stosowanych w roku podatkowym do zatrudnionego nie może przekroczyć 1/2 kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej – oznacza to, że 85,528/2 = 42764 zł stanowi limit stosowanych do podatnika kosztów.

<< Koszty uzyskania przychodów z praw autorskich i pokrewnych - PIT za 2014 - 2017 rok >>

Wynagrodzenia za grudzień – otrzymywane w styczniu 2017 r. wpływają na limit kosztów 2017 r. Należy pamiętać, że limit 42764 zł. odnosi się do roku podatkowego stosowania kosztów, a nie do wynagrodzeń z danego roku. W efekcie wynagrodzenia wypłacane w styczniu za grudzień, do których stosuje się koszty autorskie wpływają na obliczenie limitu nowego roku, a nie roku poprzedniego (ponieważ koszty zostały zastosowane w styczniu, a nie w grudniu). Nie ma zatem znaczenia, kiedy wynagrodzenie stało się wymagalne lub kiedy autor wykonywał czynności objęte podwyższonymi kosztami – decydującym dla ujęcia kosztów w limicie rocznym jest data przekazania lub postawienia wypłaty do dyspozycji świadczącego.

Zaliczka za miesiąc, w którym doszło do przekroczenia limitu kosztów autorskich Pracodawcy mają obowiązek bieżącego weryfikowania, jaka kwota zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów została już w danym roku podatkowym odliczona w ich zakładzie pracy w stosunku do danego zatrudnionego. Pracodawca obowiązany jest przestrzegać regulacji wynikającej z treści art. 32 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i po przekroczeniu wartości 42764 zł – nie pobierać kosztów autorskich.

Pracodawca nie musi weryfikować kosztów autorskich stosowanych w innych zakładach pracy, w których równolegle zatrudniony może być pracownik. W efekcie jeśli złoży on pracodawcy oświadczenie, to tylko na podstawie takiego oświadczenia będzie on obniżał koszty autorskie przed przekroczeniem limitu. Takie oświadczenie powinno być brane pod uwagę i jak najbardziej stosowane do ustalania kosztów autorskich. Pracownik oświadczenie składa albo ze względu na chęć uzyskania wyższego zwrotu na koniec roku (sam zastosuje koszty autorskie), albo – co zdarza się częściej – ze względu na wykonywanie wielu umów na rzecz wielu płatników i ograniczenie oświadczeniem poboru wyższych kosztów u wielu osób jednocześnie (bo każdy z płatników mógł wówczas samodzielnie obliczać limit i stosować podwyższone koszty). Oznacza to, że przy obliczaniu zaliczki płatnik nie stosuje kosztów autorskich, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym pracownik złoży płatnikowi pisemne oświadczenie o rezygnacji z ich stosowania, które winno być składane odrębnie dla każdego roku podatkowego.

W stosunku do umów cywilnoprawnych płatnik, do wyliczenia prawidłowej zaliczki na podatek dochodowy nie stosuje 50% kosztów uzyskania przychodów, po przekroczeniu limitu kosztów w wysokości 42.764 zł. Po przekroczeniu limitu płatnik nie zastosuje również 20% kosztów uzyskania przychodów, niezależnie, czy zatrudniony złoży lub nie złoży oświadczenia o ich stosowaniu, bowiem właściwe są wówczas zerowe koszty uzyskania przychodów. Tę samą zasadę – miesiąca następnego po miesiącu oświadczenia – stosować należy w przypadku obliczania zaliczek do przekroczenia limitu kosztów autorskich.

Przykład

W sierpniu koszty autorskie u pracownika wyniosły 41.000 zł, we wrześniu łączny limit kosztów autorskich wyniósł już 50.000 zł, kosztów autorskich nie należy stosować od zaliczki za miesiąc październik. Nie stosujemy natomiast ograniczenia kosztów już w miesiącu wrześniu.

Problem ze stosowaniem przepisów dot. zaliczek od wynagrodzeń autorskich

Mimo jednolitej interpretacji przepisów przez organy podatkowe, płatnik który nie pilnuje limitu kosztów i stosuje podwyższone koszty aż do końca roku, ma podstawę do obrony. Wynika to z faktu, że zarówno przepis 31 ust. Jak i 41 ust. 1 które wskazują na stosowanie zaliczek na podatek, odsyłają w zakresie kosztów wyłącznie do art. 22 ust. 9, w którym mowa o 50% kosztach podatkowych. Nie ma w nich natomiast odesłania do art. 22 ust. 9a, który wskazuje na limitowanie tych kosztów. Wykładnia organów podatkowych wskazuje jednak, że bezpieczniejszym przez płatnika jest stosowanie list rocznych limitów kosztów i monitorowanie stanu kosztów podatkowych.

Piotr Szulczewski, VAT.pl