Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Jak złożyć wniosek o wsparcie z FGŚP i pożyczkę dla mikroprzedsiębiorcy?

Masz problem ze złożeniem wniosku o wsparcie do wynagrodzeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub o niskooprocentowaną pożyczkę dla mikroprzedsiębiorców? Przygotowaliśmy praktyczny poradnik, który krok po kroku przeprowadzi przez proces składania wniosku. Przedstawiamy także instrukcje w formie filmów.

Prawidłowo złożony wniosek o wsparcie w ramach instrumentów tarczy antykryzysowej to szybsza wypłata pieniędzy. Przygotowaliśmy praktyczny poradnik, który przeprowadzi Państwa przez proces składania wniosków o dofinansowanie do wynagrodzeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz o pożyczki dla mikroprzedsiębiorców.

Ochrona miejsc pracy

Należy w dowolnej przeglądarce internetowej wpisać adres portalu praca.gov.pl, następnie wybrać kafelek „Tarcza antykryzysowa” i właściwy typ wniosku – o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy.

Przed rozpoczęciem składania wniosku należy zapoznać się z regulaminem, a następnie wskazać wojewódzki urząd pracy, do którego wniosek będzie skierowany. Złożenie wniosku do wybranego urzędu pracy wymaga podpisania do kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Przed przystąpieniem do wypełnienia wniosku należy przygotować:

  • Kopię porozumienia,
  • Umowę o wypłatę świadczeń,
  • Wykaz pracowników i kopię pełnomocnictwa, jeżeli wniosek składa pełnomocnik.

Następnie przechodzimy do edycji wniosku. Obowiązkowo należy wypełnić wszystkie pola zaznaczone czerwonym kolorem (dane identyfikacyjne przedsiębiorcy, adres, dane kontaktowe itd.).

Kolejny krok to część oznaczona jako część 6. – treść wniosku. Podajemy datę i określamy, z jakiego tytułu wnosimy o przyznanie świadczenia, wypełniamy też wszystkie pozostałe pola (np. liczba pracowników, wnioskowane wsparcie). Dalej konieczne jest załączenie wymaganych załączników – kopii porozumienia, umowy o wypłatę świadczeń i wykaz pracowników.

Umowę o wypłatę świadczeń dołączamy w postaci pliku pdf pobranego z Praca.gov.pl. Należy pamiętać, że nie podpisujemy umowy w sposób odręczny i nie dołączamy do wniosku skanu podpisanego dokumentu.

Do wniosku dołączamy również wypełniony wykaz pracowników uprawnionych do świadczeń wypłacanych z FGŚP pobrany z Praca.gov.pl. Szczególną uwagę należy zwrócić na zgodność danych, które obliczone zostały w wykazie pracowników i wprowadzone do wniosku. Wskazówki w tym zakresie znajdują się bezpośrednio opisie pól wniosku. Należy pamiętać, że do pola 6.1.a „dofinansowanie wynagrodzenia pracowników w kwocie” wniosku należy wprowadzić wartość z pola „W tym łączna wartość dofinansowanych wynagrodzeń pracowników objętych przestojem ekonomicznym” z wykazu pracowników. Do pola 6.1.b „pokrycie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników należnych od pracodawcy od kwoty dofinansowania do wynagrodzenia , o której mowa w pkt 1 lit. a, w kwocie” wniosku należy wprowadzić wartość z pola „W tym łączna wartość dofinansowanych składek na ubezpieczenie po stronie pracodawcy” z wykazu pracowników. Podobnymi zasadami kierujemy się wypełniając pola 6.2 a i b wniosku, przy czym przenosimy pola z zakładki „obniżony wymiar czasu pracy” wykazu pracowników.

Wypełniając wniosek pamiętamy także, że w sytuacji, gdy w okresie w którym wnosimy o przyznanie dofinansowania na ochronę miejsc pracy z FGŚP, zamierzamy skorzystać ze zwolnień w opłacaniu składek na ZUS, o których mowa w ustawie COVID-19, dofinasowanie przysługuje nam wyłącznie do wynagrodzenia pracowników, a nie do należnych od niego składek na ubezpieczenia społeczne.

Pamiętamy również o poprawności złożonych oświadczeń. W szczególności wysokość spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, wykazywana w pierwszym oświadczeniu, powinna być zgodna z obliczonymi w zakładce „obroty” wykazu pracowników. Należy również pamiętać o zgodności wprowadzonych danych dotyczących okresu, w którym wystąpił spadek obrotów gospodarczych.

Jeżeli jesteśmy pewni, że wypełniliśmy poprawnie wszystkie pola i załączyliśmy właściwe pliki, przyciskiem „Dalej” przechodzimy do podpisania wniosku i przesłania go do odpowiedniego urzędu.

Filmowe instrukcje składania wniosków znajdują się na kanale MRPiPS w serwisie YouTube. Instrukcja składania wniosku o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy.

Wideo

Pożyczka dla mikroprzedsiębiorcy

Zaczynamy tak samo – od wejścia na portal praca.gov.pl, kliknięcia w kafelek „Tarcza antykryzysowa” i wybrania typu wniosku – o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy. Zostaniemy poproszeni o zapoznanie się z regulaminem portalu praca.gov.pl. Będziemy też mogli pobrać umowę pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy.

Następnie należy wybrać właściwy powiatowy urząd pracy, do którego chcemy wysłać wniosek. Złożenie wniosku do wybranego urzędu wymaga podpisania kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym.

Przed przystąpieniem do wypełnienia należy przygotować w formie elektronicznej:

  • Umowę pożyczki na pokrycie bieżących kosztów,
  • Jeżeli wniosek składa pełnomocnik – kopię pełnomocnictwa.

Wypełniamy kolejno wszystkie pola oznaczone czerwonym kolorem: dane identyfikacyjne przedsiębiorcy, adres, dane kontaktowe, informacje dotyczące reprezentantów.

Przechodzimy do sekcji piątej, w której określamy wysokość pożyczki i numer rachunku. Konieczne jest również dodanie załączników, czyli umowy pożyczki na pokrycie bieżących kosztów oraz, jeżeli wniosek składa pełnomocnik – kopii pełnomocnictwa. Nie należy podpisywać odręcznie umowy, dołączamy ją w wersji, w jakiej została pobrana.

Dalej podajemy datę i określamy, z jakiego tytułu wnosimy o przyznanie świadczenia. Wypełniamy wszystkie dodatkowe pola. Następnie przechodzimy do sekcji Oświadczenie, gdzie wprowadzamy dane zgodnie z naszą sytuacją.

Jeżeli uważamy, że formularz został wypełniony prawidłowo, przyciskiem „Dalej” przechodzimy do podpisania dokumentu i przesłania do wskazanego powiatowego urzędu pracy.

Instrukcja składania wniosku o niskooprocentowaną pożyczkę dla mikroprzedsiębiorcy.

Wideo

Źródło: www.gov.pl/web/rodzina

Koronawirus w Polsce