Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Jak uregulować podatek z PIT za 2019 r.?

Gazeta Podatkowa 16.03.2020 08:55 (aktualizacja: )

PIT za 2019 r. trzeba wpłacić na indywidualny rachunek podatkowy. Wymaganą kwotę może uregulować za podatnika członek najbliższej rodziny. Podatek wynikający z zeznania podatkowego automatycznie zaakceptowanego w ramach usługi Twój e-PIT będzie można uiścić na wezwanie urzędu skarbowego po 30 kwietnia 2020 r. bez konsekwencji odsetkowych.

Tylko mikrorachunek

Podatek z PIT-28 za 2019 r. należało uregulować do 2 marca 2020 r. Termin płatności podatku wykazanego do uiszczenia w PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39 za 2019 r. upływa 30 kwietnia 2020 r. Wpłaty trzeba dokonać na indywidualny rachunek podatkowy (mikrorachunek).

Podatnik może numer swojego mikrorachunku otrzymać w dowolnym urzędzie skarbowym lub wygenerować na stronie internetowej Ministerstwa Finansów. Nie wiąże się to z żadnymi kosztami. Wystarczy podać swój identyfikator podatkowy, tj. PESEL albo NIP. Numerem PESEL posługują się osoby mające nadany ten numer, które nie prowadzą działalności gospodarczej, nie są zarejestrowanymi podatnikami VAT oraz nie są płatnikami podatków lub składek ZUS. Kryteria te muszą być spełnione łącznie. Pozostałe osoby podlegające obowiązkowi ewidencyjnemu muszą mieć NIP. Do tego grona zalicza się przede wszystkim przedsiębiorców, w tym mających zawieszoną działalność gospodarczą, a także osoby jednocześnie prowadzące własne firmy i pracujące na umowę o pracę.

Małżonkowie, którzy korzystają z łącznego opodatkowania dochodów, podatek wynikający z ich wspólnego PIT-36 lub PIT-37 za 2019 r. mogą wpłacić na mikrorachunek jednego z nich (według własnego uznania). Małżonkowie odpowiadają bowiem solidarnie za podatek wykazany we wspólnym rozliczeniu. Każdy z nich ma prawo i obowiązek uregulować całą jego kwotę - bez względu na wysokość swoich dochodów podlegających łącznemu opodatkowaniu. Resort finansów zaleca jednak, aby podatek obciążający małżonków wspólnie został wpłacony na mikrorachunek tego małżonka, który występuje w zeznaniu podatkowym jako podatnik (tj. jako pierwszy).

Zapłata za podatnika

Podatnik zasadniczo sam i z własnych środków pieniężnych powinien uregulować podatek wykazany w rocznym zeznaniu podatkowym.

Dokonanie wpłaty za podatnika (na jego mikrorachunek) - skutkującej wygaśnięciem zobowiązania podatkowego - jest dozwolone tylko w dwóch przypadkach wskazanych w art. 62b Ordynacji podatkowej. Po pierwsze, każdy podatek, bez względu na wysokość, mają prawo uregulować za podatnika członkowie najbliższej rodziny. Do tego grona zalicza się jego: małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma oraz macochę. Po drugie, dopuszczalne jest dokonanie zapłaty przez inny podmiot, np. z konta spółki jawnej czy komandytowej na pokrycie podatku dochodowego wspólników, o ile kwota podatku nie przekracza 1.000 zł. Uznaje się, że w takich przypadkach wpłata pochodzi ze środków podatnika, jeżeli treść dowodu zapłaty nie budzi wątpliwości co do jej przeznaczenia (przykład 1).

Limit wpłaty nie dotyczy zapłaty podatku dochodowego wspólnika z rachunku bankowego wykorzystywanego przez spółkę cywilną. Spółka cywilna nie ma prawa założyć własnego konta. Wspólnicy będący osobami fizycznymi mogą jednak posiadać wspólny rachunek bankowy. Konto założone dla celów prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej formalnie jest więc kontem wspólników, a nie spółki cywilnej. Wspólnicy, uiszczając z niego swoje podatki, dokonują wpłaty z własnych środków finansowych i w swoim imieniu, a nie przez inny podmiot (spółkę cywilną).

Odsetki za zwłokę

Podatek nieuregulowany w terminie płatności staje się zaległością podatkową. Konsekwencją są obciążenia odsetkowe.

Odsetki za zwłokę uiszcza się standardowo za okres od dnia następującego po dniu, w którym upłynął ustawowy termin płatności podatku, do dnia zapłaty (włącznie z tym dniem). Oznacza to, że jeżeli podatek z PIT-28 za 2019 r. nie został uregulowany do 2 marca 2020 r., odsetki za zwłokę trzeba naliczyć od 3 marca 2020 r., a w przypadku niezapłacenia podatku z PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 lub PIT-39 za 2019 r. do 30 kwietnia 2020 r. - odsetki za zwłokę będą należne od 1 maja 2020 r.


Kalkulator odsetek od zaległości podatkowych dostępny jest w serwisie kalkulatory.gofin.pl.


Wyjątek przewidziano w przypadku podatku wynikającego z PIT-37 i PIT-38 za 2019 r. automatycznie zaakceptowanych w ramach usługi Twój e-PIT (automatyczna akceptacja nie dotyczy PIT-28 i PIT-36 za 2019 r.). Usługa ta polega na przygotowaniu rozliczenia przez administrację skarbową na podstawie posiadanych przez nią danych i udostępnieniu go podatnikowi on-line na Portalu Podatkowym. Udostępnione zeznanie podatkowe można sprawdzić, a następnie zaakceptować bez zmian lub zmodyfikować. Można je również odrzucić i złożyć rozliczenie we własnym zakresie. Jeżeli do 30 kwietnia 2020 r. podatnik nie zaakceptuje lub nie odrzuci PIT-37 lub PIT-38 za 2019 r. przygotowanego w ramach usługi Twój e-PIT, a jednocześnie nie złoży rozliczenia samodzielnie, udostępnione zeznanie podatkowe zostanie automatycznie zaakceptowane. Będzie to równoznaczne z jego złożeniem w dniu 30 kwietnia 2020 r. Podatnik, który sam nie ureguluje podatku wynikającego z automatycznie zaakceptowanego rozliczenia, otrzyma w maju br. informację z urzędu skarbowego o konieczności dokonania wpłaty w ciągu 7 dni od doręczenia tej informacji. Dotrzymanie tygodniowego terminu pozwoli uniknąć zapłaty odsetek podatkowych za okres od dnia następnego po upływie ustawowego terminu płatności podatku do dnia wpłaty (przykład 2). Wynika tak z art. 45cf ustawy o pdof. Opisane zwolnienie z naliczania odsetek za zwłokę przysługuje wyłącznie w przypadku uiszczenia podatku wynikającego z PIT-37 lub PIT-38 za 2019 r. automatycznie zaakceptowanego w ramach usługi Twój e-PIT. Podatnik, który sam zaakceptował udostępnione zeznanie podatkowe (bez zmian lub po wprowadzeniu własnych modyfikacji), nie otrzyma informacji o obowiązku uregulowania podatku i nie ma więcej czasu na jego zapłatę bez konieczności pokrycia odsetek za zwłokę.

W drodze wyjątku nie uiszcza się odsetek podatkowych nieprzekraczających 8,70 zł. Przyjmuje się, że chodzi o ich kwotę przed zaokrągleniem do pełnych złotych, czyli wyliczoną na dzień zapłaty zaległego podatku z dokładnością co do groszy.

Przykład 1

Podatnik wykazał w PIT-37 za 2019 r. podatek do zapłaty w wysokości 1.200 zł. Poprosił teścia o uregulowanie tej kwoty z jego rachunku bankowego. Taki przelew nie będzie jednak skutkował wygaśnięciem zobowiązania podatkowego. Teść nie ma prawa uiścić podatku jako członek rodziny podatnika (tj. bez względu na wysokość podatku), a nie może dokonać wpłaty jako inny podmiot, ponieważ kwota podatku przekracza 1.000 zł.


Przykład 2

Z PIT-37 za 2019 r. udostępnionego podatnikowi w ramach usługi Twój e-PIT wynika podatek do zapłaty. Załóżmy, że to zeznanie podatkowe będzie automatycznie zaakceptowane, a 11 maja 2020 r. podatnikowi zostanie doręczona informacja o konieczności uregulowania podatku wynikającego z tego rozliczenia w ciągu 7 dni. Jeżeli podatnik uiści wymaganą kwotę najpóźniej 18 maja 2020 r., nie będzie musiał pokryć ewentualnych odsetek za zwłokę naliczonych za okres od 1 maja 2020 r. do dnia zapłaty.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.)

Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o pdof (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387 ze zm.)


autor: Małgorzata Żujewska
Gazeta Podatkowa nr 22 (1688) z dnia 2020-03-16

Najczęstsze problemy dotyczące wdrożenia RODO. Wszystko na ten temat w poradniku na GOFIN.pl

Rozliczenie rocznePIT-36PIT-37Podatek PITHOT