Jak sprawdzić informacje o zastawie skarbowym?

Gazeta Podatkowa

Urząd skarbowy może ustanowić zastaw skarbowy na ruchomości lub zbywalnym prawie majątkowym podatnika w celu zabezpieczenia spłaty podatków. Rejestr Zastawów Skarbowych jest udostępniany bezpłatnie on-line na Portalu Podatkowym. Zainteresowani mogą uzyskać z niego wypis za 50 zł.

Rzecz pod zastaw

Zastaw skarbowy to forma zabezpieczenia spłaty zobowiązań podatkowych podatnika (płatnika, inkasenta, następcy prawnego lub osoby trzeciej pociągniętej do odpowiedzialności za cudze zaległości podatkowe). Powstaje z dniem wpisu do Rejestru Zastawów Skarbowych.

Takie zabezpieczenie może być ustanowione na rzeczach ruchomych i zbywalnych prawach majątkowych będących własnością podatnika oraz stanowiących współwłasność łączną jego i małżonka. Składnik majątku mający być obciążony musi mieć jednak w dniu ustanowienia zastawu skarbowego określoną minimalną wartość. W 2021 r. jest to co najmniej 13.500 zł. Ten limit to nie jedyne ograniczenie. Zastawem skarbowym nie wolno obciążyć mienia niepodlegającego egzekucji, np. w toku egzekucji administracyjnej nie można zająć narzędzi niezbędnych do pracy zarobkowej wykonywanej osobiście przez podatnika. Wyłączone są również składniki majątkowe mogące być przedmiotem hipoteki przymusowej, np. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

Ruchomość lub zbywalne prawo majątkowe, które może być przedmiotem zastawu skarbowego, warto przed nabyciem sprawdzić pod kątem istnienia takiego zabezpieczenia.

Formy weryfikacji

Rejestr Zastawów Skarbowych jest jawny. Każdy może w nim bezpłatnie sprawdzić, czy dana rzecz lub prawo majątkowe jest obciążone zastawem skarbowym. Służy do tego wyszukiwarka udostępniona on-line na Portalu Podatkowym (www.podatki.gov.pl/inne-narzedzia/rejestr-zastawow-skarbowych).

Aplikacja wyszukuje informacje o zastawach skarbowych na podstawie numeru identyfikacyjnego ruchomości lub zbywalnego prawa majątkowego. Aby sprawdzić pojazd, należy podać numer: VIN, rejestracyjny, nadwozia, podwozia albo ramy. W przypadku maszyny potrzebny jest numer: seryjny, fabryczny lub tabliczki znamionowej, a w odniesieniu do statku - numer kadłuba. Weryfikacja zbywalnego prawa majątkowego wymaga podania numeru akcji, obligacji czy patentu. Jeżeli rzecz lub prawo majątkowe obciążone jest zastawem skarbowym, pojawi się informacja zawierająca opis przedmiotu zastawu skarbowego oraz dane dotyczące wierzyciela. Informacje te są aktualne na godzinę 2400 dnia poprzedniego. Nie mają jednak mocy dokumentu urzędowego.

Większą ochronę daje wypis z Rejestru Zastawów Skarbowych. Może go uzyskać każdy zainteresowany. Wypis zawiera informacje o obciążeniu ruchomości lub zbywalnego prawa majątkowego zastawem skarbowym, a także o wysokości zabezpieczonej w ten sposób kwoty, dacie powstania zastawu skarbowego oraz organie dokonującym wpisu. Przewiduje to art. 46c § 1 Ordynacji podatkowej. Wniosek o wypis z Rejestru Zastawów Skarbowych należy sporządzić na formularzu WW-1. Podaje się w nim dane pozwalające na identyfikację sprawdzanej ruchomości lub zbywalnego prawa majątkowego. Wniosek można wnieść w formie papierowej (składając w dowolnym urzędzie skarbowym lub przesyłając drogą pocztową) albo w postaci elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP. Za wydanie wypisu trzeba uiścić opłatę w wysokości 50 zł. Dowód jej zapłaty należy dołączyć do wniosku. Jeżeli wniosek składany jest przez internet, za dowód zapłaty uznaje się także elektroniczną kopię dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty, np. w formacie pdf.


Druk WW-1 dostępny jest w serwisie druki.gofin.pl, w dziale Ordynacja podatkowa.

Skutki niewiedzy

Konsekwencje niesprawdzenia przedmiotu transakcji przed jego zakupem mogą okazać się dotkliwe finansowo, gdy okaże się, że nabyło się ruchomość lub zbywalne prawo majątkowe obciążone zastawem skarbowym.

Jak sprawdzić informacje o zastawie skarbowym?

Źródło: shutterstock

"Zastaw skarbowy idzie za rzeczą". Jest on skuteczny wobec każdorazowego właściciela. Jeżeli podatnik sprzeda składnik swojego mienia obciążony zastawem skarbowym, spłata zabezpieczonej kwoty może być dochodzona od nabywcy - z przedmiotu zastawu - w trybie postępowania egzekucyjnego (chyba że z ruchomości lub zbywalnego prawa majątkowego prowadzona jest egzekucja przez sądowy organ egzekucyjny). Aktualny właściciel ruchomości lub zbywalnego prawa majątkowego obciążonego zastawu skarbowego, aby uniknąć egzekucji, ma prawo uregulować zabezpieczony podatek za podatnika.

Nabywca nie może zasłonić się niewiedzą co do istnienia zastawu skarbowego i domagać się jego wykreślenia. Wynika to z art. 46h Ordynacji podatkowej. Nowy właściciel może złożyć wniosek o wykreślenie zastawu skarbowego tylko w przypadku, gdy ruchomość lub zbywalne prawo majątkowe nie należały w dniu powstania zastawu skarbowego do podatnika odpowiadającego za zabezpieczone w ten sposób zobowiązanie podatkowe. Wniosek rozpatruje organ dokonujący wpisu zastawu skarbowego. Jeżeli okaże się on uzasadniony, wydawana jest decyzja o wykreśleniu zastawu skarbowego.

Podstawą wniosku o wpis zastawu skarbowego jest:

1)doręczona decyzja:
-ustalająca wysokość zobowiązania podatkowego,
-określająca wysokość zobowiązania podatkowego,
-określająca wysokość odsetek za zwłokę,
-o odpowiedzialności podatkowej płatnika lub inkasenta,
-o odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej,
-o odpowiedzialności spadkobiercy,
-określająca wysokość zwrotu podatku;
2)deklaracja - w zakresie zobowiązania podatkowego powstającego z dniem zaistnienia zdarzenia, z którym ustawa podatkowa wiąże jego powstanie, jeżeli wykazane w deklaracji zobowiązanie podatkowe nie zostało wykonane (wpis nie może być jednak dokonany wcześniej niż po upływie 14 dni od upływu terminu płatności zobowiązania podatkowego).

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 ze zm.)


autor: Małgorzata Żujewska
Gazeta Podatkowa nr 57 (1828) z dnia 2021-07-19

Obrót nieruchomościami w świetle ustawy o VAT. Wszystko na ten temat w poradniku na GOFIN.pl

Inne podatki