Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Jak skorzystać ze zwolnienia z opłacenia składek ZUS za listopad 2020 r.?

Gazeta Podatkowa

Tarcza branżowa 6.0 wprowadziła możliwość skorzystania przez niektórych przedsiębiorców m.in. ze zwolnienia z opłacenia składek ZUS należnych za listopad 2020 r. Aby skorzystać z tej ulgi, przedsiębiorca musi spełnić kilka warunków.

Tylko określone branże

Krąg beneficjentów, którzy mogą skorzystać ze zwolnienia z opłacenia składek ZUS należnych za listopad 2020 r., został określony w art. 31zo ust. 10 specustawy w sprawie COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.). Kluczowe jest prowadzenie działalności na dzień 30 września 2020 r. oznaczonej określonym kodem PKD (patrz tabela). Podmiot prowadzący na ten dzień przeważającą działalność w branży wymienionej w ww. przepisie, może być zwolniony przez ZUS z opłacenia składek należnych za listopad 2020 r. wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za ten miesiąc. Zwolnienie obejmuje składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, FP, FS, FGŚP lub FEP.

Jak skorzystać ze zwolnienia z opłacenia składek ZUS za listopad 2020 r.?
Źródło: shutterstock.com

Warunki do spełnienia

Ze zwolnienia z opłacenia składek ZUS za listopad 2020 r. płatnik może skorzystać, jeżeli:

  • był zgłoszony w ZUS jako płatnik składek do dnia 30 czerwca 2020 r.,
  • przychód z prowadzonej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w listopadzie 2019 r.,
  • w terminie do 31 grudnia 2020 r. przesłał do ZUS dokumenty rozliczeniowe za listopad 2020 r. (chyba że był zwolniony z obowiązku ich składania).

Zwolnienie z opłacenia składek ZUS za listopad 2020 r. stanowi pomoc publiczną, a to oznacza, że może ją otrzymać płatnik niebędący w trudnej sytuacji ekonomicznej.

Potrzebny wniosek

Wniosek w sprawie zwolnienia z opłacenia składek ZUS należnych za listopad 2020 r. należy przekazać na druku RDZ-B6. Płatnik powinien go przesłać do ZUS wyłącznie drogą elektroniczną w terminie do 31 stycznia 2021 r. Ponieważ dzień ten przypada w niedzielę, nasze Wydawnictwo wystąpiło z pytaniem do MRiPS o możliwość przesunięcia tego terminu na pierwszy dzień roboczy, tj. 1 lutego 2021 r. O otrzymanej odpowiedzi poinformujemy na naszych łamach.

Jeżeli płatnik opłacił już składki za listopad 2020 r., ale spełnia warunki, aby go zwolnić z ich płacenia, może złożyć do ZUS wniosek RDZ-B6. Gdy płatnik otrzyma informację o zwolnieniu z opłacenia składek, będzie mógł wystąpić do ZUS z wnioskiem o ich zwrot. ZUS zwróci mu nadpłatę, jeśli płatnik nie będzie miał zaległości na koncie.

Wykaz branż, którym przysługuje zwolnienie z opłacenia składek za listopad 2020 r.
Kod PKDOpis kodu PKD
47.71.Zsprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
47.72.Zsprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
47.81.Zsprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach,
47.82.Zsprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach,
47.89.Zsprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach,
49.32.Zdziałalność taksówek osobowych,
49.39.Zpozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,
56.10.Arestauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,
56.10.Bruchome placówki gastronomiczne,
56.21.Zprzygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering),
56.29.Zpozostała usługowa działalność gastronomiczna,
56.30.Zprzygotowywanie i podawanie napojów,
59.11.Zdziałalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
59.12.Zdziałalność post produkcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,
59.13.Zdziałalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
59.14.Zdziałalność związana z projekcją filmów,
59.20.Zdziałalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
74.20.Zdziałalność fotograficzna,
77.21.Zwypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego,
79.90.Adziałalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,
79.90.Cpozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
82.30.Zdziałalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
85.51.Zpozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
85.52.Zpozaszkolne formy edukacji artystycznej,
85.53.Zpozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu,
85.59.Anauka języków obcych,
85.59.Bpozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
86.10.Zdziałalność szpitalna - w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej,
86.90.Adziałalność fizjoterapeutyczna,
86.90.Ddziałalność paramedyczna,
90.01.Zdziałalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,
90.02.Zdziałalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,
90.04.Zdziałalność obiektów kulturalnych,
91.02.Zdziałalność muzeów,
93.11.Zdziałalność obiektów sportowych,
93.13.Zdziałalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej,
93.19.Zpozostała działalność związana ze sportem,
93.21.Zdziałalność wesołych miasteczek i parków rozrywki,
93.29.Adziałalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni,
93.29.Bpozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
93.29.Zpozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna. Ten kod nie obowiązuje od 1 sierpnia 2020 r. Został podzielony na dwa kody, tj.:
93.29.Adziałalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni,
93.29.Bpozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
96.01.Zpranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich,
96.04.Zdziałalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej.


autor: Dorota Wyderska
Gazeta Podatkowa nr 6 (1777) z dnia 2021-01-21

Prawa i obowiązki podatnika w postępowaniu podatkowym. Wszystko na ten temat w poradniku na GOFIN.pl

Zwolnienia z ZUSKoronawirus w PolsceZUS