Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Jak podpisać informację o cenach transferowych TPR-C? Minister Finansów odpowiada na interpelację

Redakcja PIT.pl

Minister Finansów udzielił odpowiedzi na interpelację poselską nr 31287 w sprawie podpisania informacji o cenach transferowych TPR-C dowolnym kwalifikowanym podpisem elektronicznym akceptowanym w innym kraju Unii Europejskiej oraz odpowiedzialności za prawidłowość złożenia informacji TPR-C.


Źródło: shutterstock.com

Informację TPR-C można podpisać z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego, który jest certyfikowany przez podmiot wyznaczony przez dowolne państwo członkowskie Unii Europejskiej.

Ad. 2 Kwestie podmiotu obowiązanego do podpisania informacji o cenach transferowych reguluje art. 11t ust. 5 pkt 3 ustawy CIT1 ,

Z uwagi na brak szczegółowych rozwiązań zawartych w ustawie CIT dotyczących odpowiedzialności za prawidłowość danych z informacji o cenach transferowych, odpowiedzialność podmiotów zobowiązanych do złożenia informacji o cenach transferowych należy określić na podstawie przepisów Ordynacji podatkowejz uwzględnieniem orzecznictwa sądów administracyjnych.

Zgodnie z art. 80a § 1 Ordynacji podatkowej, jeżeli odrębne ustawy nie stanowią inaczej, deklaracja, w tym deklaracja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej, może być podpisana także przez pełnomocnika podatnika, płatnika lub inkasenta. Przepis ten odnosi się również do podpisania informacji o cenach transferowych przez pełnomocnika .

Pełnomocnicy będący adwokatami, radcami prawnymi, doradcami podatkowymi lub biegłymi rewidentami podpisują informację o cenach transferowych, działając w oparciu o upoważnienie do podpisywania deklaracji (UPL-1).

Upoważnienie do podpisywania deklaracji stanowi szczególny rodzaj pełnomocnictwa upoważniającego do złożenia podpisu na deklaracji, z wyłączeniem innych działań na rzecz podatnika. Pełnomocnictwo to nie uprawnia np. do sporządzenia deklaracji, co musi wynikać z innego tytułu prawnego. Skutki prawnopodatkowe związane z danymi z informacji o cenach transferowych obciążają podmioty powiązane zobowiązane do złożenia informacji TPR. Ordynacja podatkowa nie reguluje kwestii odpowiedzialności pełnomocnika za podanie nieprawdziwych informacji. Naruszenie obowiązków dotyczących złożenia informacji TPR-C do właściwego naczelnika urzędu skarbowego i zawartych w niej danych podlega również ocenie w zakresie odpowiedzialności karnej-skarbowej zgodnie z Kodeksem karnym skarbowym.

Osoba, która naruszyła obowiązek w zakresie składania informacji o cenach transferowych bądź złożyła taką informację niezgodnie z lokalną dokumentacją cen transferowych lub ze stanem rzeczywistym może ponieść odpowiedzialność karną skarbową za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe. Odpowiedzialność tę może również ponieść pełnomocnik będący adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub biegłym rewidentem. Kwestie odpowiedzialności karnej skarbowej należy rozpatrywać w kontekście ogólnych zasad odpowiedzialności określonych w Kodeksie karnym skarbowym - tj. winy i umyślności działania sprawców.

Jednocześnie należy mieć na względzie, że okoliczności każdego postępowania karnego skarbowego wyjaśniane są indywidualnie względem sprawcy, którego dotyczą.

Źródło: MF

Ceny transferoweCIT