Jak krok po kroku rozliczyć PIT za 2010

Piotr Szulczewski 26.01.2011 09:00 (aktualizacja: )

Tegoroczny ostateczny termin składania rozliczeń PIT za 2010 rok (30 kwietnia) przypada w sobotę, w dzień wolny od pracy. Ustawodawca przewidział jednak możliwość przesunięcia ostatecznego terminu na pierwszy dzień roboczy, przypadający zaraz po dniu wolnym od pracy tj. na poniedziałek 2 maja.
 

KROK I: WYBÓR ODPOWIEDNIEJ DEKLARACJI PODATKOWEJ

Sporządzenie rozliczenia rocznego warto rozpocząć od wyboru prawidłowej deklaracji podatkowej. Dokonując wyboru należy kierować się rodzajem źródła przychodu jakie uzyskał podatnik w roku podatkowym 2010. Uwaga! Wybierając druk należy zwrócić szczególną uwagę, by był on aktualny - zgodny z najnowszymi zmianami jakie opublikowało Ministerstwo Finansów. Najnowsze deklaracje można pobrać ze strony: http://www.pit.pl/deklaracje-formularze/

I tak:

1) PIT-36 - to przede wszystkim deklaracja podatników, którzy w roku podatkowym sami musieli obliczać zaliczki na podatek od przychodów: działalności gospodarczej, z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub z innych umów o podobnym charakterze, opodatkowane na ogólnych zasadach według skali podatkowej, ale również ze źródeł przychodów położonych za granicą, czy innych źródeł, opodatkowanych na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, od których ani płatnik, ani podatnik w ciągu roku podatkowego nie miał obowiązku odprowadzania zaliczek. PIT-36 za rok 2010 składa się najpóźniej 2 maja 2011 r.

<< Więcej o Deklaracji PIT-36

 

2) PIT-37 – jest deklaracją którą składa podatnik, którego zaliczki obliczane są za pośrednictwem płatnika. Deklaracja obejmuje w szczególności przychody osiągnięte, wynikające: ze stosunku pracy - spółdzielczego stosunku pracy i pracy nakładczej, rent i emerytur, zasiłków oraz świadczeń przedemerytalnych, a także stypendiów, działalności wykonywanej osobiście, z praw autorskich i majątkowych oraz pochodzące z FGŚP.

<< Więcej o Deklaracji PIT-37

>>> Pobierz bezpłatny program do wypełnienia PITa za 2010 <<<

3) PIT-36L - deklarację tę składają podatnicy, którzy w 2010 r. prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane liniowo, zatem byli opodatkowani 19% podatkiem liczonym bez względu na wysokość uzyskanego w danym roku dochodu.

<< Więcej o Deklaracji PIT-36L

4) PIT-38 - formularz przeznaczony jest dla podatników, którzy w roku podatkowym uzyskali przychody z tytułu kapitałów pieniężnych, a podatek nie jest pobierany w sposób ryczałtowy (np. lokaty bankowe). Deklaracja dotyczy m.in. odpłatnego zbycia papierów wartościowych, pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających, czy udziałów w spółkach mających osobowość prawną.

<< Więcej o Deklaracji PIT-38

5) PIT-39 - dotyczy dochodów uzyskiwanych ze zbycia nieruchomości lub praw majątkowych, nabytych lub wybudowanych prywatnie w latach 2009-2010. W PIT-39 nie ujmie się jednak nieruchomości zbywanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. W tym przypadku przychód ze zbycia ująć należy jako przychód z tej działalności.

<< Więcej o deklaracji PIT-39

6) PIT-28 - składają podatnicy rozliczający zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych: prowadząc indywidualnie pozarolniczą działalność gospodarczą, prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych, osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej. PIT-28 składa się do końca stycznia 2011 r.

<< Więcej o deklaracji PIT-28

7) PIT-16A – Jest to deklaracja o wysokości składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego. Deklaracja, choć składana rocznie, nie dotyczy zapłaconych zaliczek lub podatku, lecz zapłaconych i odliczonych składek na ubezpieczenie zdrowotne. Deklarację składa się do końca stycznia 2011 r.

<< Więcej o deklaracji PIT-16A

KROK II – SPRAWDZAMY, CZY PŁATNIK DOKONA ZA NAS ROZLICZENIA ROZLICZENIA PODATKU

Jeśli chcemy dokonać rozliczenia za pośrednictwem pracodawcy, musimy przekazać mu PIT-12. Po złożeniu oświadczenia pracodawca do końca lutego wystawi PIT-40. Jeśli rozliczenia dokonać ma organ rentowy – PIT-12 będzie zbędny. Organ automatycznie wystawi PIT-40a. Zarówno PIT-40, jak i PIT-40a mogą być następnie modyfikowane, zatem możemy na ich podstawie sporządzić własne roczne zeznanie podatkowe (w terminie do 2 maja 2011 r.).

KROK III – SPRAWDź, CZY MOŻESZ SKORZYSTAĆ Z PREFERENCYJNYCH WARUNKÓW

Deklaracja roczna w określonych warunkach może być złożona łącznie z małżonkiem. Wspólne zeznanie polega na tym, że wypełnia się tylko jeden dokument PIT – na imię obojga małżonków i wykazuje w nim wszystkie ich przychody na takiej samej zasadzie, jak zwykły PIT roczny. Każdy z małżonków osobno korzysta również z ulg i odliczeń, ale podatek płaci jako podwójną kwotę podatku ustalonego od połowy łącznej kwoty dochodów małżonków.

Ze wspólnego rozliczenia mogą skorzystać tylko ci małżonkowie, między którymi przez cały rok istnieje ustrój współwłasności majątkowej małżeńskiej. Nie można również zapomnieć o zakreśleniu w deklaracji podatkowej pozycji wskazującej na wspólne rozliczenie. Nie ma bowiem możliwości późniejszej korekty takiego rozliczenia. Z preferencyjnych warunków można również skorzystać w sytuacji, gdy jeden ze współmałżonków w poprzednim roku podatkowym nie uzyskał żadnego dochodu, który powodowałby powstanie obowiązku podatkowego.

Na podobnych zasadach może rozliczać się osoba samotnie wychowująca dziecko. Również ona podatek roczny ustali w podwójnej wysokości podatku określonego od połowy kwoty dochodu.

<< Więcej o wspólnym rozliczeniu z małżonkiem

KROK IV – JAKIE ULGI I ODLICZENIA MNIE OBOWIĄZUJĄ?

Wypełniając deklarację podatkową należałoby zastanowić się, czy nie możemy skorzystać z szerokiego wachlarza ulg i odliczeń jakie proponuje nam ustawodawca. Wśród nich znajduje się m.in. możliwość odliczenia od dochodu składek ZUS ( w tym emerytalne, rentowe chorobowe i wypadkowe) , darowizn na cele pożytku publicznego, na cele krwiodawstwa, kultu religijnego, czy charytatywno opiekuńcze kościoła katolickiego, a także ulga internetowa, rehabilitacyjna, prorodzinna.

Uwaga! Możliwość skorzystania z ulg związana jest z rodzajem składanego zeznania oraz sposobu opodatkowania uzyskanych dochodów.

<< Więcej o ulgach i odliczeniach

KROK V – DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ROZLICZENIA

W celu udokumentowania danych ujętych w rozliczeniu rocznym niezbędne jest przedstawienie dokumentów ,formularzy.

  • PIT-11, który otrzymujemy m.in. od zakładu pracy, zleceniodawcy czy organu zatrudnienia (np. z urzędu pracy), ale co ważne – jego brak (np. pracodawca zaniedbał obowiązek i nie sporządził PIT-11) nie oznacza, że dochodów nie mamy wykazywać i rozliczyć,
  • PIT-11A, który otrzymujemy od organu rentowego (np. z ZUS-u), jeśli organ ten nie był zobowiązany do sporządzenia obliczenia rocznego PIT-40A,
  • PIT-8C, informacja o dochodach z innych źródeł (np. wartość umorzonego zobowiązania) oraz o niektórych dochodach z kapitałów nieniężnych (sprzedaż akcji),
  • PIT-8S, który jest informacją o wysokości otrzymanego stypendium,
  • PIT-R, informujący o kwotach wypłaconych z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich. 
    (Źródło: mf.gov.pl)

Co więcej chcąc skorzystać z ulg i odliczeń nie należy zapominać o dokumentach związanych z naszymi wydatkami np. dokumenty obejmujące wydatki medyczne, charytatywne, remontowe, wydatki na Internet, czy na opiekę nad dziećmi.

KROK VI – OBLICZENIE KWOTY ZOBOWIĄZANIA PODATKOWEGO

Pamiętajmy o odpowiednich zaokrągleniach. Podstawy opodatkowania, kwoty podatków, odsetki za zwłokę, opłaty prolongacyjne, oprocentowanie nadpłat oraz wynagrodzenia przysługujące płatnikom i inkasentom zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że:

  • końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a
  • końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.

Zastosowanie odpowiedniej stawki podatkowej uzależnione jest od tego, z jakiego źródła faktycznie uzyskaliśmy przychody oraz jaką metodę opodatkowania wybraliśmy.

Trzeba przy tym pamiętać, że ulgi podatkowe często odliczane są nie tylko od przychodu, ale również od podatku. Zatem pomniejszyć mogą one wyliczone już zobowiązanie podatkowe.

KROK VII – ZŁOŻENIE ZEZNANIA

Dużym ułatwieniem w tym roku jest możliwość skorzystania z e-deklaracji - bez potrzeby opatrzenia go podpisem elektronicznym. Łącznie do wyboru podatnika pozostaje 9 rodzajów zeznań podatkowych, które składać można przez Internet bez konieczności podpisywania ich elektronicznie.

Jeżeli zeznanie składają małżonkowie rozliczający się wspólnie, to nie musza już składać UPL-1 czyli upoważnienia do podpisania deklaracji wyłącznie przez jednego z nich (dotychczas formularz taki musiał trafić do Urzędu Skarbowego standardową drogą bez użycia sieci Internet przed złożeniem łącznie deklaracji rocznej przez małżonków).

Tegoroczny ostateczny termin rozliczeń rocznych to 2 maja 2011 roku, a dla podatników rozliczający się na PIT-28 czy PIT-16

Iwona Karkus 
Piotr Szulczewski 
Bankier.pl