Indywidualne konto podatkowe dla PIT, CIT i VAT

Katarzyna Sudaj

Od stycznia 2020 roku dla każdego podatnika i płatnika podatku PIT, CIT i VAT zostanie udostępniony indywidualny rachunek podatkowy, na który trafią wszystkie należności odprowadzane do urzędu skarbowego.

Tak, jak w 2018 roku płatników składek ubezpieczeniowych czekała rewolucja i jeden przelew do ZUS zamiast dotychczasowych trzech lub czterech na indywidualny numer rachunku składkowego, tak i teraz w urzędach skarbowych powstaną indywidualne rachunki podatkowe identyfikujące podatnika lub płatnika wpłacającego zaliczki na podatek.

Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy o VAT i zmian w Ordynacji podatkowej od 1 stycznia 2020 r. wpłata podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych lub podatku od towarów i usług oraz niepodatkowych należności budżetowych będzie dokonywana na rachunek urzędu skarbowego przy użyciu indywidualnego rachunku podatkowego.

Przypomnijmy, że obecnie w każdej skarbówce jest kilka numerów kont. Osobny do wpłat z tytułu należności w poszczególnych podatkach:

  • CIT - podatek dochodowy od osób prawnych:
  • VAT - podatek od towarów i usług:
  • PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych:
  • KP PCC SD - zryczałtowany podatek dochodowy (karta podatkowa), podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn:
  • in.d. - pozostałe dochody z tytułu podatków i niepodatkowych należności budżetowych:

Na inny numer rachunku podatnik musi przelać kwotę niedopłaty podatku z rocznej deklaracji PIT, a na inny z tytułu PCC przy sprzedaży auta. Również zmiana miejsca zamieszkania, gdy wiążę się ze zmianą właściwości urzędu skarbowego, powoduje konieczność odszukania numeru konta dla nowego US. Od 2020 roku podatnik będzie wpłacał wszystkie należności na swój indywidualny numer konta.

Ta zmiana ma zwiększyć komfort podatnika w obszarze dokonywania płatności oraz spowodować oszczędność czasu i zminimalizować ryzyko przekazania wpłat na zły numer konta.

Numer indywidualnego rachunku podatkowego poznasz przez internet

Numer indywidualnego rachunku podatkowego będzie udostępniany za pośrednictwem strony internetowej ministra właściwego do spraw finansów publicznych lub przez urząd skarbowy. Warunkiem będzie podanie identyfikatora podatkowego (numeru NIP lub PESEL).

Nie dziwi fakt, że ten identyfikator będzie również zawarty w numerze rachunku indywidualnego. W uzasadnieniu do projektu ustawy czytamy: "struktura numeru indywidualnego rachunku podatkowego będzie zawierała sumę kontrolną, numer rozliczeniowy jednostki organizacyjnej banku oraz identyfikator podatkowy."

Indywidualny rachunek podatkowy nie będzie zawierał historii wpłat podatników.

Zwrot nadpłaty podatku z PIT "po staremu" na "prywatne" konto w banku podatnika

Uspokajamy podatników PIT -  zwroty nadpłat nie będą dokonywane na nowe indywidualne rachunki podatkowe, lecz tak jak dotychczas - na rachunki bankowe zgłoszone przez podatnika do US. 

Tak jak w ZUS - wpłata może zostać zaliczona na poczet zaległości podatkowych w danym podatku

Projekt dokonuje także zmiany art. 62 § 1 Ordynacji podatkowej, zgodnie z którą wpłaty dotyczące zobowiązania, którego termin płatności upłynął, będą zaliczane na poczet zobowiązania o najwcześniejszym terminie płatności we wskazanym przez podatnika podatku, a w przypadku braku takiego wskazania, lub braku zaległości we wskazanym podatku - na zaległości o najstarszym terminie płatności spośród wszystkich zaległości podatnika.

Podatek PITPłatnik PITCITVAT