Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Ile trzeba zapłacić za skargę na działania organów podatkowych?

Gazeta Podatkowa

Rodzaje wpisów

Działania organów podatkowych podlegają kontroli sądów administracyjnych. Skargę można wnieść na decyzje, postanowienia, interpretacje podatkowe, a także bezczynność lub opieszałe prowadzenie sprawy. Wniesienie skargi wiąże się z obowiązkiem uregulowania wpisu stosunkowego lub stałego.

Wpis stosunkowy pobiera się w sprawach, w których przedmiotem zaskarżenia są należności pieniężne. Takie sformułowanie stanowi pewne uproszczenie. Przedmiotem zaskarżenia w sprawach sądowoadministracyjnych nie są bowiem należności pieniężne, ale określone akty i czynności, np. decyzje. Wpis stosunkowy uiszcza się zatem w sprawach, w których spór dotyczy aktów lub czynności kreujących należność pieniężną lub stwierdzających jej istnienie, np. w przypadku skargi na decyzję określającą wysokość zobowiązania podatkowego. Wpis stosunkowy stanowi określony procent (ułamek) kwoty objętej zaskarżonym rozstrzygnięciem (przykłady 1 i 2). Oblicza się go według obowiązującej stawki (patrz tabela). Końcówkę zaokrągla się wzwyż do pełnych złotych. Należy jednocześnie pamiętać, że jeżeli skarżący nie kwestionuje całej kwoty podatku określonego przez organ podatkowy w decyzji, a tylko jego część, ta część stanowi wartość przedmiotu sporu.

W przypadkach, w których nie opłaca się wpisu stosunkowego, uiszcza się wpis stały. Jego wysokość jest z góry określona w zależności od rodzaju i charakteru sprawy. Przykładowo, wpis od skargi na decyzję o odpowiedzialności podatkowej członków zarządu spółki z o.o. wynosi 500 zł, na indywidualną interpretację podatkową - 200 zł, a na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania podatkowego - 100 zł.

 

Przykład 1

Podatnik zaskarżył w całości decyzję określającą wysokość podatku PIT za 2017 r. na kwotę 9.490 zł. Musi w związku z tym uiścić wpis stosunkowy. W przypadku skargi na decyzję dotyczącą należności pieniężnej wynoszącej do 10.000 zł pobierany jest wpis stosunkowy w wysokości 4% wartości przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 100 zł. Wpis stosunkowy od kwoty 9.490 zł wynosi 380 zł, zgodnie z wyliczeniem: 9.490 zł × 4% = 379,60 zł, po zaokrągleniu do pełnych złotych: 380 zł.

 

 

Przykład 2

Spółka z o.o. wniosła do wojewódzkiego sądu administracyjnego skargę na decyzję odmawiającą stwierdzenia nadpłaty w CIT za 2018 r. w wysokości 48.200 zł. Istotą sporu jest stwierdzenie istnienia lub nieistnienia należności pieniężnej w określonej wysokości, tym samym kwota nadpłaty objętej zakwestionowanym rozstrzygnięciem stanowi wartość przedmiotu zaskarżenia, od której należy wyliczyć wpis stosunkowy. Wpis od skargi na decyzję dotyczącą należności wynoszącej ponad 10.000 zł do 50.000 zł wynosi 3% wartości przedmiotu zaskarżenia, ale nie mniej niż 400 zł. Spółka z o.o. musi uiścić wpis w wysokości 1.446 zł, zgodnie z wyliczeniem: 48.200 zł × 3% = 1.446 zł.

Gotówka lub przelew

Wpis można zapłacić gotówką do kasy właściwego sądu administracyjnego lub na jego rachunek bankowy. Niezależnie od wyboru formy płatności należy wskazać: tytuł wpłaty, rodzaj opłacanego pisma oraz sygnaturę akt sądowych.

Sąd, w razie braku wpłaty wpisu, wysyła zarządzenie wzywające do dopełnienia tego obowiązku w wyznaczonym terminie. Na uregulowanie wymaganej kwoty jest wówczas zasadniczo 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Nie dotyczy to skarżących, którzy mieszkają lub mają siedzibę za granicą, a nie posiadają w kraju przedstawiciela. Na zapłatę wpisu musi być im wyznaczony termin nie krótszy niż 2 miesiące. Skarga nieopłacona w terminie podlega odrzuceniu.

Istotną - z punktu widzenia terminu zapłaty wpisu - jest kwestia określenia momentu jego uregulowania w przypadku wyboru obrotu bezgotówkowego. Przyjmuje się, że datą uiszczenia wpisu jest moment złożenia dyspozycji przelewu, a nie dzień jej realizacji. Warunkiem jest jednak posiadanie na rachunku w tym dniu (a przynajmniej przed upływem terminu wniesienia wpisu) środków wystarczających na pokrycie wpłacanej kwoty. Dopełnieniem tego stanowiska jest uchwała NSA z dnia 22 stycznia 2018 r., sygn. akt I FPS 3/17, dotycząca kwestii uiszczenia opłaty sądowej na rachunek bankowy za pośrednictwem podmiotu działającego na podstawie ustawy o usługach płatniczych innego niż bank, SKOK czy Poczta Polska S.A. Wynika z niej, że dzień przekazania środków pieniężnych (gotówki) - w terminie wskazanym w wezwaniu i w wysokości odpowiadającej opłacie sądowej - instytucji płatniczej lub jej agentowi jest równoznaczny z dniem uiszczenia opłaty, o ile doszło do uznania rachunku bankowego sądu administracyjnego należną kwotą.

Prawo pomocy

Skarżący, którego nie stać na pokrycie wpisu (ale także innych kosztów postępowania sądowoadministracyjnego), może ubiegać się o zwolnienie od tego obowiązku. Wsparcie uzyskuje się w ramach tzw. prawa pomocy.

Konieczne jest złożenie wniosku (wolnego od opłat sądowych). Trzeba go sporządzić na odpowiednim urzędowym formularzu. Osoby fizyczne wypełniają druk oznaczony symbolem PPF, a osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej - PPPr. We wniosku o przyznanie prawa pomocy należy szczegółowo przedstawić swoje dochody i stan materialny. Osoby fizyczne opisują ponadto sytuację rodzinną. Sąd ma prawo zweryfikować informacje podane we wniosku. Może wezwać do złożenia dodatkowych oświadczeń lub przedłożenia dokumentów źródłowych dotyczących sytuacji majątkowej, dochodów i stanu rodzinnego. Stosuje to, jeżeli oświadczenia zawarte we wniosku budzą wątpliwości lub okażą się niewystarczające do oceny rzeczywistego stanu majątkowego i możliwości płatniczych wnioskodawcy. Stanowi tak art. 255 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Dokumentami źródłowymi mogą być: wyciągi z rachunków bankowych, odpisy zeznań podatkowych, zaświadczenia o dochodach z ostatnich 2 lat, dokumenty potwierdzające posiadane zadłużenie itp.

Wniosek o przyznanie prawa pomocy można złożyć po otrzymaniu zarządzenia wzywającego do uregulowania wpisu, z tym że trzeba to zrobić przed upływem terminu płatności wyznaczonego w wezwaniu. Wpis trzeba w takim przypadku uiścić dopiero w przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku. Po uprawomocnieniu się postanowienia odmawiającego przyznania prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych wezwanie do uiszczenia wpisu zostanie powtórzone. Zapłaty trzeba dokonać w terminie liczonym od dnia doręczenia tego ponownego wezwania.

Wpis stosunkowy w sprawach sądowoadministracyjnych
wartość przedmiotu zaskarżeniawysokość wpisu
do 10.000 zł4% wartości przedmiotu zaskar¿enia, ale nie mniej niż 100 zł
ponad 10.000 zł do 50.000 zł3% wartości przedmiotu zaskar¿enia, ale nie mniej niż 400 zł
ponad 50.000 zł do 100.000 zł2% wartości przedmiotu zaskar¿enia, ale nie mniej niż 1.500 zł
ponad 100.000 zł1% wartości przedmiotu zaskarżenia, ale nie mniej niż 2.000 zł i nie wiêcej niż 100.000 zł

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 30.08.2002 r. - Prawo o postêpowaniu przed s±dami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 ze zm.)


autor: Małgorzata Żujewska
Gazeta Podatkowa nr 102 (1664) z dnia 2019-12-23

Najczęstsze problemy dotyczące wdrożenia RODO. Wszystko na ten temat w poradniku na GOFIN.pl

PrzychodyPłatnik PIT