Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

I rata podatku od nieruchomości do 15 marca 2022 r., kto musi zapłacić całość, a kto jest zwolniony?

Ewelina Czechowicz

Właściciele nieruchomości zaczynają otrzymywać decyzje określające wymiar podatku od nieruchomości za 2022 r. Niektórzy podatnicy muszą zapłacić całą kwotę do 15 marca 2022 r. Inni mogą ubiegać się o zwolnienie lub są wyłączeni z obowiązku zapłaty daniny. Od czego zależy wysokość podatku od nieruchomości i kto musi go zapłacić? – wyjaśniamy

Od 1 stycznia 2022 r. podniesiona została  górna granica podatku od nieruchomości, danina może być wyższa nawet o 4,71 proc. dla właścicieli mieszkań oraz domów. Podwyżkę odczują także przedsiębiorcy i właściciele gruntów.  Minister finansów zwiększył maksymalne stawki podatku nieruchomości, które są samodzielnie ustalane przed gminy. Osoby posiadające własne mieszkania zapłacą więcej o 4,71 proc. Na podwyżkę zdecydowali się m.in. radni miasta Warszawa, Krakowa, Wrocławia, Łodzi, Poznania, Gdańska oraz Szczecina.

Terminy zapłaty podatku

Podatek od nieruchomości co do zasady płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach:

 • do dnia 15 marca,
 • 15 maja,
 • 15 września
 • i 15 listopada roku podatkowego.

Raty czy opłata jednorazowa

Podatnicy, których zobowiązanie nie przekracza 100 zł zobowiązani są do zapłaty jednorazowej. Oni zapłacić podatek muszą do 15 marca 2022 r. Pozostali podatnicy mają możliwość zapłaty daniny w ratach.

I rata podatku od nieruchomości płatna do 15 marca 2022 r.

Źródło: shutterstock

Przedmiot podatku od nieruchomości

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, które znajdują się w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają następujące nieruchomości lub obiekty budowlane:

 1. grunty,
 2. budynki lub ich części,
 3. budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
 4. użytki rolne lub lasy zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej

Obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości

Podatnikami podatku od nieruchomości, zgodnie z art. 3 ustawy, są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:

 1. właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych;
 2. posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych;
 3. użytkownikami wieczystymi gruntów;
 4. posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:
 • wynika z umowy zawartej z właścicielem, Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa lub z innego tytułu prawnego, z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych niestanowiących odrębnych nieruchomości,
 • jest bez tytułu prawnego.

Jak określana jest wysokość stawek podatku od nieruchomości?

Stawka podatku od nieruchomości ustalana jest przez radę gminy w drodze uchwały. Stawki nie mogą przekroczyć rocznie stawek określonych w art. 5 ustawy. Przy czym górne granice stawek kwotowych są ogłoszone w obwieszczeniu Ministra Finansów w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych ogłaszanym corocznie w Monitorze Polskim.

Stawki podatku od nieruchomości w 2022 r.

Maksymalne stawki podatku od nieruchomości określa minister finansów na dany rok. Obwieszczenie o zaktualizowanych taksach wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. Jednak każda gmina samodzielnie wskazuje wysokość podatku. Zgodnie z przepisami nie mogą przekroczyć górnej granicy ustalonej przez ministra.

Maksymalne stawki podatku od nieruchomości na 1 mkw

 

Stawka w 2022 r.

Stawka w 2021 r.

Zmiana r/r

od budynków mieszkalnych

0,89 zł

0,85 zł

0,04 zł

od budynków związanych z prowadzeniem firmy

25,74 zł

24,84 zł

0,90 zł

od budynków związanych z działalnością dotyczącą obrotu materiałem siewnym

12,04 zł

11,62 zł

0,42 zł

od budynków związanych w udzielaniem świadczeń zdrowotnych

5,25 zł

5,06 zł

0,19 zł

pozostałe

8,68 zł

8,37 zł

0,31 zł

od gruntów związanych z prowadzeniem firmy

1,03 zł

0,99 zł

0,04 zł

od gruntów pod wodami powierzchniowymi

5,17 zł

4,99 zł

0,18 zł

od pozostałych gruntów

0,54 zł

0,52 zł

0,02 zł

od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji

3,40 zł

3,28 zł

0,12 zł

Opracowanie własne PIT.pl na podstawie informacji zawartych w obwieszczeniu MF z 22 lipca 2021 r.

 

Zwolnienie z obowiązku zapłaty podatku od nieruchomości

Podatek od nieruchomości można zapłacić w kasie gminy, przelewem na rachunek bankowy gminy lub u osoby, którą wyznaczyła gmina (inkasenta). Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych przewiduje szereg zwolnień, którymi objęte są:

 1. budynki gospodarcze lub ich części: służące działalności leśnej, lub rybackiej, położone na gruntach gospodarstw rolnych, służące wyłącznie działalności rolniczej, zajęte na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej,
 2. grunty i budynki wpisane indywidualnie do rejestru zabytków, pod warunkiem ich utrzymania i konserwacji, zgodnie z przepisami o ochronie zabytków – z wyjątkiem części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,
 3. grunty, budynki lub ich części zajęte wyłącznie na potrzeby prowadzenia przez stowarzyszenia statutowej działalności wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświaty, wychowania, nauki i techniki, kultury fizycznej i sportu, z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej, oraz grunty zajęte trwale na obozowiska i bazy wypoczynkowe dzieci i młodzieży,
 4. grunty położone na obszarach objętych ochroną ścisłą, czynną lub krajobrazową, a także budynki i budowle trwale związane z gruntem, które znajdują się w parkach narodowych lub rezerwatach przyrody i służą bezpośrednio i wyłącznie osiąganiu celów związanych z ochroną przyrody,
 5. grunty stanowiące nieużytki, użytki ekologiczne, grunty zadrzewione i zakrzewione – z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,
 6. położone na terenie rodzinnego ogrodu działkowego: grunty, altany działkowe i obiekty gospodarcze o powierzchni zabudowy do 35 m2 oraz budynki, które stanowią infrastrukturę ogrodową, w rozumieniu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych – z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,
 7. nieruchomości lub ich części zajęte na prowadzenie nieodpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego,
 8. uczelnie i instytuty badawcze (zwolnienie nie dotyczy gruntów, budynków itp. lub ich części zajętych na działalność gospodarczą),
 9. publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne objęte systemem oświaty oraz prowadzące je organy, w zakresie nieruchomości zajętych na działalność oświatową,
 10.  żłobki i kluby dziecięce oraz prowadzące je podmioty, w zakresie nieruchomości zajętych na prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego,
 11.  prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej, na warunkach określonych w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych,
 12. przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego, uzyskanym na zasadach określonych w przepisach o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania (np. gruntów, budynków itp.), które zajęto na cele prowadzonych badań i prac rozwojowych.

Gminy mają możliwość samodzielnego wprowadzenia dodatkowego zwolnienie z podatku od nieruchomości dla wybranych grup podatników. Szczegółowych informacji o tym jak obniżyć podatek lub uniknąć jego zapłaty należy szukać na stronach internetowych gmin/urzędów miast w których położone są nieruchomości.

 

 

Podatki 2022Inne podatkiNieruchomości