Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Elektronizacja sprawozdawczości w zakresie odpadów BDO

Gazeta Podatkowa

Z dniem 1 stycznia 2020 r. nastąpiła elektronizacja Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami (BDO). Od tego dnia prowadzenie ewidencji odpadów, rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami oraz sprawozdawczość odbywać się może wyłącznie w formie elektronicznej, za pośrednictwem indywidualnego konta w systemie BDO. Niestety nie wszystkie podmioty zdążyły dokonać rejestracji. Poza tym korzystanie z elektronicznej bazy sprawia części przedsiębiorców wiele trudności.

Moduły

System ewidencji i sprawozdawczości w zakresie odpadów jest całkowicie zelektronizowany. Podmioty gospodarujące odpadami nie mogą więc od 1 stycznia 2020 r. przyjmować odpadów od firm, które nie uzyskały wpisu do rejestru, gdyż nie mogą one wypełnić elektronicznych kart przekazania odpadów.

Przedsiębiorcy ci powinni jak najszybciej dokonać rejestracji. Aby uzyskać wpis, należy złożyć wniosek, który jest dostępny na internetowej stronie rejestru https://bdo.mos.gov.pl. Składając wniosek, należy wypełnić tylko te działy, które dotyczą branży, w jakiej działa wnioskodawca. Dodatkowo konieczne jest dołączenie m.in. uwierzytelnionej kopii dowodu uiszczenia opłaty rejestrowej, o ile przedsiębiorca podlega obowiązkowi jej uiszczenia.

Pierwsze logowanie

Podmiot zarejestrowany w BDO, który chce po raz pierwszy zalogować się do systemu winien tego dokonać poprzez potwierdzenie swojej tożsamości za pośrednictwem Krajowego Węzła Identyfikacji Elektronicznej (KWIE) - https://login.gov.pl na stronie głównej systemu BDO. Dopiero po zalogowaniu się dostępne będą kolejne funkcjonalności BDO, m.in.:

  • powiązanie konta z podmiotem (funkcja "Przypisz konto podmiotu"),
  • funkcja rejestracji podmiotu (funkcja "Nowy wniosek rejestracyjny").

Uzyskanie dostępu do pełnych funkcji systemu jest możliwe, tylko wtedy, gdy użytkownik zalogowany przez KWIE powiąże się z kontem podmiotu zarejestrowanego w rejestrze BDO. Powiązanie jest możliwe po wprowadzeniu do systemu danych dostępowych do dotychczasowego rejestru BDO, takich jak:

  • login - 9-cio cyfrowy numer rejestrowy,
  • hasło - jeśli podmiot nie dokonał pierwszego logowania w Rejestrze BDO, to należy wykorzystać hasło tymczasowe nadane przez urząd marszałkowski.

Użytkownicy konta

W ramach jednego konta można utworzyć wielu użytkowników głównych oraz podrzędnych.

Dane do systemu BDO może wprowadzać użytkownik główny lub użytkownik podrzędny w kontekście danego podmiotu, który został zarejestrowany w BDO.

Użytkownik główny posiada uprawnienia do wszystkich udostępnionych modułów systemu BDO oraz ma możliwość dodawania nowych miejsc prowadzenia działalności i edytowania nazw istniejących miejsc. Jest on uprawniony do tworzenia wpisów w ewidencji odpadów, sporządzania i wysyłania wniosków z modułu elektronicznych wniosków, sporządzania i wysyłania sprawozdań. Użytkownik główny ma również uprawnienie do dodawania użytkowników podrzędnych.

Natomiast użytkownik podrzędny posiada uprawnienia do wykonywania operacji w ramach modułu ewidencji odpadów.

Szykują się zmiany

Obecnie trwają prace nad ustawą o zmianie ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Projekt nowelizacji zakłada dopuszczalność sporządzania dokumentów ewidencji odpadów w formie papierowej w okresie do 30 czerwca 2020 r. Miałoby to być możliwe w sytuacji, gdy przekazujący odpady wystawi kartę przekazania odpadów lub kartę przekazania odpadów komunalnych w tej formie.

Poza tym, ustawodawca planuje wprowadzić przepisy regulujące sporządzanie dokumentów ewidencji odpadów w trybie "awaryjnym". Chodzi o to, aby podczas awarii systemu można było sporządzać te dokumenty w formie papierowej lub formie elektronicznej prowadzonej poza BDO.

Moduł ewidencji odpadów

- Karta przekazania odpadów

- Karta przekazania odpadów komunalnych

Karty ewidencji odpadów

- Karta ewidencji komunalnych osadów ściekowych

- Karta ewidencji odpadów niebezpiecznych

- Karta ewidencji odpadów

- Karta ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji

- Karta ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Moduł elektronicznych wniosków

- Instrukcja do modułu elektronicznych wniosków

Sprawozdawczość komunalna

- Sprawozdanie podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości

- Sprawozdanie podmiotu prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych

- Sprawozdanie podmiotu zbierającego odpady komunalne

 

Odzyskiwanie haseł w systemie BDO

Zmiany hasła dokonuje Urząd Marszałkowski właściwy ze względu na miejsce prowadzenia działalności. Pracownicy Ministerstwa Klimatu oraz Instytutu Ochrony Środowiska - Państwowego Instytutu Badawczego, w tym infolinia BDO nie mają możliwości zmiany haseł. Wyłącznie Urząd Marszałkowski ma możliwość wygenerowania nowego hasła do BDO.

Dodatkowo hasła nadane przez Urząd Marszałkowski lub zmienione przez użytkowników nie tracą ważności po 30 dniach od nadania hasła, podmiot nadal może z niego korzystać.

Należy również zwrócić uwagę na poprawność wpisywania liter w haśle, szczególnie w przypadku:

  - małej litery "L" oraz wielkiej litery "i" (l lub I)

  - zera i wielkiej litery "O" (0 lub O)

W takim przypadku warto skopiować hasła do edytora tekstów i zmienić czcionki, na taką która różnicuje litery i cyfry.

Użytkownicy podrzędni w przypadku chęci odzyskania hasła mogą skorzystać z funkcji "Nie pamiętam hasła".

Źródło: https://bdo.mos.gov.pl


autor: Kinga Romas
Gazeta Podatkowa nr 11 (1677) z dnia 2020-02-06

Najczęstsze problemy dotyczące wdrożenia RODO. Wszystko na ten temat w poradniku na GOFIN.pl

BDO