Dofinansowanie samochodów elektrycznych. Warunki i zasady

Redakcja PIT.pl

Od 22 listopada 2021 r., przedsiębiorcy mogą wnioskować o dopłaty do zakupu aut elektrycznych. Dofinansowanie obejmie 37 modeli samochodów elektrycznych dostępnych w Polsce. Wnioski o dofinansowanie zakupu „elektryka” będzie można składać do końca września 2025 r. lub do wyczerpania puli, która wynosi 700 mln zł.

» Nowy program ,,Mój elektryk". Rządowe dopłaty dla osób fizycznych i przedsiębiorców

Poniżej przedstawiamy warunki skorzystania z dopłat. 

1. Zakup pojazdu zeroemisyjnego – kto:

Kategoria I – osoby fizyczne

Kategoria II – podmioty inne niż osoby fizyczne, w tym przedsiębiorcy

 

Dofinansowanie samochodów elektrycznych

Źródło: shutterstock


LISTA PODMIOTÓW (BENEFICJENTÓW)

❖ Jednostki sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz.U. z 2021 r. poz. 305);

❖ Instytuty badawcze w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1383);

❖ Przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t.j.: Dz.U. z 2021 poz. 162);

❖ Stowarzyszenia w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 2261);

❖ Fundacje  w rozumieniu ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (t.j.: Dz.U. z 2020 poz. 2167);

❖ Spółdzielnie w rozumieniu ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 648);

❖ Rolnicy indywidualni w rozumieniu ustawy z 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j.: Dz. U. z 2020 r.,  poz. 1655, z późn. zm.);

❖ Kościoły i inne związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne;

❖ Organizacje religijne, których sytuacja prawna jest uregulowana ustawami o stosunku państwa do kościołów i innych związków wyznaniowych, działające w obrębie tych kościołów i związków.

2. O jakich kategoriach pojazdów zeroemisyjnych mowa:

Kategorie M1, N1 oraz L1e-L7e 

3. Termin i forma składania wniosków:

Program realizowany będzie w latach 2021-2026, w tym:

 • okres zawierania umów do 31.12.2025 r.
 • okres wydatkowania środków do 30.06.2026 r.

Wnioski o dofinansowanie w formie dotacji należy składać w terminie od 22.11.2021r. – 30.09.2025r. (jednak nie dłużej niż do wyczerpania środków alokacji). / W przypadku wyczerpania alokacji środków przed terminem zakończenia naboru wniosków na stronie internetowej NFOŚiGW zostanie umieszczona informacja o braku możliwości składania wniosków./

4. Wartość dofinansowania:

KATEGORIA M1

 • dotacja w wysokości nie więcej niż 18 750 zł

LUB

 dotacja w wysokości nie więcej niż 27 000 zł w przypadku deklaracji średniorocznego przebiegu powyżej 15 tys. km

 • Koszt zakupu (cena pojazdu) pojazdu zeroemisyjnego nie może przekroczyć 225 000 zł

KATEGORIA N1

 • dotacja do 20% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 50 000 zł

LUB

 • dotacja do 30% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 70 000 zł w przypadku deklaracji średniorocznego przebiegu powyżej 20 tys. km

KATEGORIA L1e – L7e

dotacja do 30% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 4 000 zł

/W przypadku gdy wnioskodawca ubiega się o dofinansowanie więcej niż jednego pojazdu,  zakup lub leasing każdego pojazdu traktowane jest jako osobne przedsięwzięcie./

5. Netto czy brutto – jak liczyć?

Powyższe kwoty są kwotami netto, dla podmiotów które mogą sobie odliczyć 100% VAT. Czyli jeśli auto będzie używane na potrzeby prywatno-firmowe, kiedy to istnieje możliwość odliczenia 50% VAT-u, wówczas podane ceny zawierają podatek, który można odliczyć. Dla przedsiębiorcy, który nie będzie miał prawa do obliczenia podatku od towarów i usług, podane ceny będą cenami brutto. 

6. Warunki dofinansowania:

 1. dofinansowanie nie będzie udzielane na przedsięwzięcia, których koszty zostały dofinansowane z publicznych środków krajowych lub zagranicznych, w szczególności ze środków budżetu Unii Europejskiej;
 2. zakupiony/leasingowany pojazd zeroemisyjny musi być nowy;
 3. zakupiony/leasingowany pojazd zeroemisyjny musi być oznakowany w okresie trwałości;
 4. okres trwałości wynosi 2 lata od dnia zakończenia realizacji przedsięwzięcia (zakupu pojazdu), przy czym w przypadku leasingu należy przez to rozumieć datę przekazania beneficjentowi (Korzystającemu) nowego pojazdu do używania albo używania i pobierania pożytków na podstawie protokołu przekazania pojazdu;
 5. pojazd zeroemisyjny stanowiący przedmiot dofinansowania będzie zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przez co najmniej 2 lata od dnia zakończenia realizacji przedsięwzięcia;
 6. rejestracja pojazdu zeroemisyjnego musi być dokonana na rzecz właściciela pojazdu, który jest beneficjentem dofinansowania w ramach niniejszego programu (w przypadku leasingu pojazd może być zarejestrowany na beneficjenta lub firmę leasingową, z którą wiąże go umowa leasingu);
 7. pojazd zeroemisyjny objęty dofinansowaniem musi być ubezpieczony od uszkodzeń, zniszczeń oraz utraty na skutek zderzeń, kolizji, zdarzeń losowych, uszkodzeń przez osoby trzecie oraz kradzieży, w tym polisą OC oraz AC (autocasco), co najmniej w okresie trwałości;
 8. w przypadku naruszenia zobowiązań, o których mowa w punktach od pkt. 5 do 7, dofinansowanie wraz z należnymi odsetkami, podlega zwrotowi na warunkach określonych w umowie dotacji; umowa może określać w szczególności proporcjonalność zwrotu oraz przypadki odstąpienia od zwrotu środków; 
 9. wypłata dotacji może być uzależniona od ustanowienia zabezpieczenia zwrotu środków;
 10. dofinansowanie może być udzielone na przedsięwzięcie, którego realizacja została zakończona przed dniem złożenia wniosku, z zastrzeżeniem pkt 13);
 11. dofinansowanie będzie wypłacone tylko w formie refundacji po zakupie pojazdu lub w formie dopłaty do opłat ustalonych w umowach leasingu (opłaty wstępnej i opłaty transferowej) po podpisaniu protokołu przekazania pojazdu;
 12. w przypadku, gdy dofinansowanie dotyczy pojazdu zeroemisyjnego kategorii M2 lub M3 oraz stanowi pomoc publiczną, stosuje się do niego przepisy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania horyzontalnej pomocy publicznej na cele z zakresu ochrony środowiska (Dz. U. poz. 2250) dotyczące pomocy na inwestycje umożliwiające redukcję emisji zanieczyszczeń, w sytuacji, gdy nie zostały ustanowione standardy ochrony środowiska UE; 
 13. przedsięwzięcie polegające na zakupie/leasingu pojazdu kategorii M2 lub M3 nie może być rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. Przez rozpoczęcie przedsięwzięcia należy rozumieć zawarcie umowy zakupu/leasingu pojazdu; 
 14. w przypadku, gdy wnioskodawcą jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, może on otrzymać jedno dofinansowanie obejmujące jeden pojazd zeroemisyjny;
 15. dofinansowanie przeznaczone na dopłatę do opłaty wstępnej i opłaty transferowej wskazanych w umowie leasingu pojazdu zeroemisyjnego może być udzielone w przypadku, gdy na przedmiot leasingu nie udzielono wcześniej dofinansowania w ramach przedmiotowego programu;

7. Lista dokumentów wymaganych do oceny wniosku o dofinansowanie:

 1.  

Dokumenty określające status prawny Wnioskodawcy (w zależności od formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej), przykładowo:

−       wypis z ewidencji prowadzonej działalności gospodarczej (w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą),

−       aktualna umowa, statut, akt założycielski,

−       inne dokumenty określające status prawny Wnioskodawcy,

odpowiednio wg Mapy Wnioskodawców, stanowiącej Załącznik do „Listy dokumentów wymaganych …”.

 1.  

Upoważnienie/pełnomocnictwo do podpisania wniosku o dofinansowanie (jeżeli wniosek nie jest podpisany przez organ przewidziany do reprezentacji statusem wnioskodawcy).

 1.  

Zbiór niezbędnych oświadczeń Wnioskodawcy będący częścią formularza wniosku o dofinansowanie składanego  w Generatorze Wniosku o Dofinansowanie (GWD):

−       Oświadczenie o zgodności informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie ze stanem faktycznym i prawnym.

−       Oświadczenie, że w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem złożenia wniosku NFOŚiGW nie wypowiedział lub nie rozwiązał z wnioskodawcą umowy o dofinansowanie - za wyjątkiem rozwiązania za porozumieniem stron – z przyczyn leżących po stronie wnioskodawcy.                                          

−       Oświadczenie, o  niezaleganiu ze zobowiązaniami publicznoprawnymi na rzecz NFOŚiGW, a także wobec innych  organów lub podmiotów.                      

−       Oświadczenie, o  niezaleganiu ze zobowiązaniami cywilnoprawnymi na rzecz NFOŚiGW.                                                                                               

−       Oświadczenie o braku finansowania przedsięwzięcia z innych publicznych środków krajowych lub zagranicznych, w szczególności ze środków budżetu Unii Europejskiej, na żaden Pojazd, na który przyznane będzie dofinasowanie w ramach złożonego wniosku.

−       Oświadczenie, że pojazd/pojazdy dla których wnioskuje się o podwyższone dofinansowanie będą miały średnioroczny przebieg zgodny z warunkami Programu Priorytetowego  „Mój elektryk” (jeśli dotyczy).

−       Oświadczenie, w którym Wnioskodawca zobowiązuje się do niezbywania pojazdu stanowiącego przedmiot dofinansowania przez co najmniej 2 lata od dnia zakończenia realizacji przedsięwzięcia

−       Oświadczenie, że przez cały okres Trwałości Przedsięwzięcia, każdy pojazd stanowiący przedmiot dofinansowania będzie:

1)   zarejestrowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;

2)   posiadał aktualną polisę OC i AC;

3)   poruszał się po drogach publicznych posiadając aktualny pozytywny przegląd techniczny;

4)           oznakowany naklejką informującą o dofinansowaniu – zgodną ze wzorem ustalonym przez NFOŚiGW.         

−       Oświadczenie o zapewnieniu wykonania wpisu stanu drogomierza do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców na ostatni dzień okresu trwałości zakupionego Pojazdu.

−       Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami obowiązującego na dzień składania wniosku Programu Priorytetowego „Mój elektryk”.                              

−       Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT zgodnie ze stanem faktycznym:

a)     Oświadczenie, że podatek VAT nie jest kosztem kwalifikowanym i wnioskodawca ma prawną możliwość odliczenia całej kwoty (100%) podatku naliczonego od podatku należnego, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.                                                                  

b)     Oświadczenie, że Wnioskodawca:

- nie jest podatnikiem VAT,

- podatek VAT jest kosztem kwalifikowanym i wnioskodawca nie ma prawnej możliwość odliczenia całej kwoty (100%) podatku naliczonego od podatku należnego w jakiejkolwiek części, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.                                                                                            

c)      Oświadczenie, że Wnioskodawca:

- jest podatnikiem VAT,

- podatek VAT jest kosztem kwalifikowanym i wnioskodawca nie ma prawnej możliwość odliczenia całej kwoty (100%) podatku naliczonego od podatku należnego w jakiejkolwiek części, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.

(w tym przypadku należy przedstawić interpretację indywidualną, o której mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, potwierdzającą brak możliwości odliczenia podatku VAT, w związku z realizacją Przedsięwzięcia; Interpretacji indywidualnej nie składają: osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (t. j.: Dz. U. z 2019 poz. 1347, z późn. zm.), ustaw odnoszących się do innych kościołów działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy z 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (t. j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1153), jak również stowarzyszenia i fundacje powołane do życia przez te podmioty).

d)           Oświadczenie, że Wnioskodawca:         

- jest podatnikiem VAT,

- podatek VAT jest kosztem kwalifikowanym w wysokości 50%  podatku naliczonego od podatku należnego, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.   

−       Oświadczenie o przy realizacji przedsięwzięcia z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, w przypadku, gdy udziela zamówień, o których mowa w art. 2 tej ustawy oraz jest zamawiającym, o którym mowa w art. 4, 5 lub 6 ustawy Pzp (jeśli dotyczy).                                 

 1.  

Dokumenty finansowe Wnioskodawcy za ostatnie trzy lata poprzedzające rok złożenia wniosku o dofinansowanie oraz za zakończony okres sprawozdawczy bieżącego roku (w zależności od formy prawnej prowadzonej działalności), przykładowo:

−       sprawozdania finansowe (rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych), 

−       sprawozdanie statystyczne według wzoru F-01 (lub inne),

−       roczne zeznanie podatkowe Wnioskodawcy,

−       aktualna Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej (RIO),

−       inne dokumenty finansowe,

odpowiednio wg Mapy Wnioskodawców, stanowiącej Załącznik do „Listy dokumentów wymaganych …”.

 Autor: Mateusz Grosicki. partner w kancelarii Graś i Wspólnicy

Auto firmowe