Dodatkowy zasiłek opiekuńczy zostanie przedłużony do 25 czerwca 2021 r.

Ewelina Czechowicz

Rząd przedłuży wypłatę zasiłku opiekuńczego do 25 czerwca 2021 roku - podano w wykazie prac legislacyjnych KPRM. Świadczenie będzie wypłacane przez kolejne 19 dni, od 7 czerwca do 25 czerwca 2021 r. Kto aktualnie może z niego korzystać?

Epidedmia COVID-19 słabnie, jednak mimo tego rząd zdecydował o wydłużeniu prawa do dadatkowego zasiłku opiekuńczego. W opublikowanym projekcie rozporządzenia przez KPRM  "proponuje się przyznanie prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego na okres 19 dni, od dnia 7 czerwca do dnia 25 czerwca 2021 r."

Komu przysługuje prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego?

Tak jak dotąd ze świadczenia mogą korzystać:

1)    rodzice dzieci w wieku do lat 8,

2)    rodzice dzieci:

 • do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności,
 • do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 • do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

3)    Rodzice lub opiekunowie osób pełnoletnich niepełnosprawnych, zwolnionym od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą.

dodatkowy zasiłek opiekuńczy wydłużony do 25 czerwca 2021

Źródło:shutterstock

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje wtedy, gdy nie ma możliwości zapewnienia przez placówkę opieki nad dziećmi lub dorosłymi osobami niepełnosprawnymi.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla rodziców dzieci do lat 8

Rodzicom dzieci do lat 8 przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy, jeżeli rodzic sprawuje osobistą opiekę nad dzieckiem w przypadku:

 • zamknięcia z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko,
 • otwarcia tych placówek, gdy brak jest możliwości zapewnienia przez te placówki opieki z powodu ich ograniczonego funkcjonowania w czasie trwania COVID-19 albo
 • braku możliwości sprawowania opieki przez nianię lub braku możliwości sprawowania

  Brak prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego

  Z dodatkowego zasiłku opiekuńczego nie skorzystają rodzice, w sytuacji kiedy drugi z rodziców dziecka może zapewnić dziecku opiekę (np. jest bezrobotny, korzysta z urlopu rodzicielskiego czy urlopu wychowawczego).

  Świadczenie nie będzie też przysługiwało, wtedy kiedy dana placówka (np. szkoła) zapewni opiekę dziecku i rodzic z tej opieki skorzysta.

  Wniosek o dodatkowy zasiłek opiekuńczy

  Żeby otrzymać dodatkowy zasiłek opiekuńczy, wystarczy złożyć u swojego płatnika składek, np. pracodawcy, zleceniodawcy, oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem. Oświadczenie to jest jednocześnie wnioskiem o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Osoby prowadzące działalność pozarolniczą składają oświadczenie w ZUS. Bez oświadczenia ZUS albo płatnik składek nie wypłaci zasiłku. Dodatkowego zasiłku nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym przyznawanego na tzw. ogólnych zasadach. 

MacierzyństwoChoroba, wypadekKoronawirus w PolsceKodeks pracy