Do KRS złóż również oświadczenie o braku obowiązków sprawozdawczych

Piotr Szulczewski

Spółki jawne oraz partnerskie nieprowadzące rachunkowości zobowiązane są do składania do KRS oświadczenia o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego. Obecnie odbyć się to musi w formie elektronicznej – jako skan dokumentu do Repozytorium dokumentów KRS.

 

<<Składanie sprawozdań finansowych za 2017 r. po nowemu>>

 

Zgodnie z art. 70a ustawy o rachunkowości, kierownik jednostki będącej spółką jawną osób fizycznych lub spółką partnerską, której przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły mniej niż równowartość w walucie polskiej 2 000 000 euro i która nie stosuje zasad rachunkowości, zamiast sprawozdania finansowego składa w rejestrze sądowym w terminie 6 miesięcy od dnia kończącego rok obrotowy, oświadczenie o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego. W praktyce, dla spółek o roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2017 r., termin ten mija 30 czerwca 2018 r.

 

Kto podpisuje oświadczenie o braku obowiązku sporządzania sprawozdania?

Przygotowanie oświadczenia ma inną procedurę niż uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania – w spółkach oświadczenie podpisać powinien kierownik jednostki. W przypadku spółki jawnej za kierownika jednostki uważa się wspólników prowadzących sprawy spółki, w przypadku spółki partnerskiej - wspólników prowadzących sprawy spółki albo zarząd.

 

<<e-KRS dla sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2017 r.>>

 

Oświadczenie w sprawie braku obowiązku sporządzania sprawozdania uznać należy za sprawę nieprzekraczającą zwykłych czynności spółki (jest to zwykłe wykonywanie bieżących spraw administracyjno – sądowych spółki nie wpływające na jej funkcjonowanie lub stan majątku). W efekcie podpis składają osoby, które zgodnie z umową spółki posiadają prawo do prowadzenia spraw spółki (w tym do prowadzenia ich łącznie). Jedynie, gdy umowa spółki stanowi inaczej – wspólnicy prowadzą sprawy spółki inaczej niż samodzielnie.

Zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych, każdy wspólnik ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw spółki (zwykłych). Każdy wspólnik może bez uprzedniej uchwały wspólników prowadzić sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności spółki. Do prowadzenia spraw przekraczających potrzebna jest uchwała wspólników. Podobnie sytuacja będzie się miała w przypadku spółki partnerskiej, również w przypadku powołania w niej zarządu, gdzie umowa decyduje o zasadach uprawnień do prowadzenia spraw. W przypadku ustaleń spółki co do łącznego prowadzenia spraw (a nie samodzielnego ich wykonywania), konieczna może okazać się wcześniejsza uchwała wspólników (partnerów).

 

<<Złożenie do KRS a publikacja zgłoszonych sprawozdań – co podlega a co nie podlega publikacji>>

 

Nie powinno się uznawać, że podpis złożyć mogą wyłącznie osoby uprawnione do reprezentacji. Przepisy ustawy o rachunkowości expressis verbis stanowią o osobach uprawnionych do prowadzenia spraw, a nie wyłącznie do reprezentacji. Prawo reprezentacji (wystąpienia zewnętrzne), a prawo do prowadzenia spraw spółki stanowią dwie niezależne od siebie prerogatywy i jednocześnie dwa niezależne obowiązki wspólników.