Składanie sprawozdań finansowych za 2017 r. po nowemu

Gazeta Podatkowa

Jednostki, których rok obrotowy tożsamy jest z rokiem kalendarzowym, mają czas na zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2017 r. do końca czerwca 2018 r. Po zatwierdzeniu roczne sprawozdanie finansowe należy przekazać odpowiednim instytucjom, m.in. do sądu rejestrowego oraz urzędu skarbowego. Począwszy od sprawozdań finansowych za 2017 r. podlega ono złożeniu do KRS wyłącznie drogą elektroniczną.


Zatwierdzenie sprawozdania

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości roczne sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego. W podmiotach, w których rok obrotowy zakończył się 31 grudnia 2017 r., sprawozdanie finansowe za 2017 r. trzeba zatwierdzić najpóźniej do końca czerwca 2018 r. Szerzej na temat procedury zatwierdzania sprawozdania finansowego i organów tego dokonujących pisaliśmy w GP nr 24 z 2018 r., na str. 12.


Złożenie dokumentów do KRS

Po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego kierownik jednostki składa we właściwym rejestrze sądowym wszystkie elementy tego sprawozdania wraz z dokumentami określonymi w art. 69 ust. 1 ustawy o rachunkowości. Obowiązek ten dotyczy m.in. spółek z o.o., akcyjnych, komandytowych, komandytowo-akcyjnych, jawnych, partnerskich oraz spółdzielni i trzeba go wypełnić w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego. W jednostce, której rok obrotowy jest równy kalendarzowemu, złożenie sprawozdania finansowego za 2017 r. do KRS powinno nastąpić do 15 lipca 2018 r.

Do rocznego sprawozdania finansowego dołącza się:

a) sprawozdanie z badania (jeśli sprawozdanie finansowe podlegało badaniu),

b) odpis uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty,

c) sprawozdanie z działalności; dotyczy to jednostek określonych w art. 49 ust. 1 ustawy o rachunkowości, np. spółek z o.o i akcyjnych, spółek komandytowo-akcyjnych, towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, towarzystw reasekuracji wzajemnej, spółdzielni i przedsiębiorstw państwowych (pod warunkiem, że podmioty te nie korzystają z uproszczeń przewidzianych dla jednostek mikro lub małych i odstąpiły od sporządzania sprawozdania z działalności).


Jednostki, które poddały badaniu sprawozdanie finansowe dobrowolnie, nie mają obowiązku składania do KRS sprawozdania z badania.


W przypadku gdy sprawozdanie finansowe za 2017 r. nie zostanie zatwierdzone w ustawowym terminie (tj. w ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego), należy je złożyć do sądu rejestrowego dwukrotnie. Po raz pierwszy składa się je jako sprawozdanie niezatwierdzone 15 dni po terminie, w którym należało je zatwierdzić, czyli do 15 lipca 2018 r. Po raz drugi składa się je już po jego zatwierdzeniu w ciągu 15 dni po tym zdarzeniu wraz z wymaganymi dokumentami (przykład).

Należy pamiętać, że kto wbrew przepisom ustawy o rachunkowości nie składa m.in. sprawozdania finansowego lub sprawozdania z działalności we właściwym rejestrze sądowym, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności. Stanowi o tym art. 79 pkt 4 ustawy o rachunkowości.


Tylko w formie elektronicznej

Sprawozdanie finansowe za 2017 r. nie musiało być sporządzone w formie elektronicznej. Mogło być po raz ostatni przygotowywane w postaci papierowej. Do KRS należy jednak złożyć je za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zmiana ta, w porównaniu do roku zeszłego, została wprowadzona ustawą o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 398 ze zm.), której część przepisów, m.in. odnośnie przekazywania rocznych sprawozdań finansowych do KRS, weszła w życie od 15 marca 2018 r. Od tego dnia złożenie dokumentów, o których mowa w art. 69 ustawy o rachunkowości, w tym m.in. rocznego sprawozdania finansowego i uchwały wspólników w sprawie jego zatwierdzenia, następuje tylko za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego do tego celu przez Ministra Sprawiedliwości. System ten jest dostępny pod adresem https://ekrs.ms.gov.pl/rdf/rd/.

Na mocy art. 19e ust. 2 ustawy o KRS zgłoszenie opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP co najmniej jedna osoba fizyczna, której numer PESEL jest ujawniony w KRS, wpisana jako członek organu uprawnionego do reprezentowania, wspólnik uprawniony do reprezentowania spółki osobowej, syndyk albo likwidator. Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie, że dokumenty finansowe spełniają wymogi określone w ustawie o rachunkowości.


Z chwilą złożenia dokumentów finansowych do KRS w trybie zgłoszenia dla danego podmiotu jest tworzone repozytorium dokumentów finansowych.


Jeżeli nie będzie możliwe skorzystanie z drogi zgłoszenia dokumentów finansowych w nowym trybie (np. z uwagi na brak numeru PESEL), dokumenty sprawozdawcze mogą zostać złożone wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego w drodze wniosku za pośrednictwem portalu S24 (art. 19e ust. 7 ustawy o KRS). Wniosek ten zostanie rozpoznany przez sąd rejestrowy na zasadach ogólnych.

Istotne jest, że do dnia 30 września 2018 r. dopuszczalna jest możliwość przekazywania dokumentów w sposób uproszczony. Polega to na dołączaniu do zgłoszenia lub wniosku kopii dokumentów finansowych, opatrzonych kwalifikowanym e-podpisem lub podpisem ePUAP (przez wcześniej wymienione osoby uprawnione). Wynika to z art. 38 ust. 2 ustawy nowelizującej. Ministerstwo Sprawiedliwości w piśmie z dnia 28 lutego 2018 r., które stanowi odpowiedź na pytania naszego Wydawnictwa, wyjaśniło, że system teleinformatyczny przyjmuje elektroniczne kopie dokumentów finansowych sporządzonych i podpisanych (źródłowo) w postaci papierowej (skany). Skany te mają stanowić załączniki do zgłoszenia (wniosku) składanego w nowym trybie (tj. zgodnie z art. 19e ust. 1 albo ust. 7 ustawy o KRS).


Złożenie sprawozdania w urzędzie skarbowym

Po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych mają obowiązek przekazać je do urzędu skarbowego. Sprawozdanie to łącznie z dokumentami wymienionymi w art. 27 ust. 2 ustawy o pdop (Dz. U. z 2018 r. poz. 1036) składa się w urzędzie skarbowym w terminie 10 dni od daty jego zatwierdzenia. Podlega ono złożeniu łącznie ze sprawozdaniem z badania (przy czym obowiązek złożenia sprawozdania z badania nie dotyczy podatników, których sprawozdania finansowe, na podstawie odrębnych przepisów, są zwolnione z obowiązku badania). Spółki mają dodatkowo obowiązek dołączyć do tych dokumentów odpis uchwały zgromadzenia zatwierdzającej sprawozdanie finansowe.

Ani ustawa o pdop, ani ustawa o rachunkowości nie zawierają przepisu, który nakazywałby składanie do urzędu skarbowego niezatwierdzonych sprawozdań finansowych. Oznacza to, że dopiero jak sprawozdanie finansowe zostanie zatwierdzone - terminowo bądź po ustawowym terminie - to powinno się je złożyć w urzędzie skarbowym.

Ważne jest, że sprawozdanie finansowe za 2017 r. podlega przekazaniu do urzędu skarbowego w postaci papierowej. W stosunku do obowiązku składania dokumentów finansowych za 2017 r. stosuje się bowiem art. 27 ust. 2 ustawy o pdop w brzmieniu obowiązującym do końca 2017 r. Takiego wyjaśnienia udzieliło Ministerstwo Finansów w piśmie z dnia 9 maja 2018 r. będącego odpowiedzią na pytanie naszego Wydawnictwa. Z brzmienia art. 27 ust. 2 ustawy o pdop obowiązującego od 1 stycznia 2018 r. wynika, że podatnicy, a także spółki wchodzące w skład podatkowej grupy kapitałowej, obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego przekazują do urzędu skarbowego to sprawozdanie z wymaganymi dokumentami za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej. Ministerstwo w udzielonej odpowiedzi wskazało, że: "wynikający z nowego brzmienia omawianego przepisu obowiązek przekazywania sprawozdań finansowych (oraz sprawozdań z badania) za pomocą środków komunikacji elektronicznej nie dotyczy sprawozdań finansowych składanych od 1 stycznia 2018 r. do 30 września 2018 r. za lata obrotowe kończące się przed 1 stycznia 2018 r. Do składania tych sprawozdań mają bowiem zastosowanie przepisy dotychczasowe".

Warto pamiętać!

»Do dnia 30 września 2018 r. przepisów o obowiązku przesyłania w formie elektronicznej nie stosuje się do dokumentów finansowych, o których mowa w art. 69 ustawy o rachunkowości, składanych przez samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej (SP ZOZ).
»Złożenie sprawozdań finansowych i innych dokumentów do KRS w formie zgłoszenia, tj. zgodnie z art. 19e ust. 1 ustawy o KRS, jest bezpłatne. Opłaty trzeba będzie jednak uiścić wówczas, gdy złożenie dokumentów finansowych nastąpi w drodze wniosku (o którym mowa w art. 19e ust. 7 ustawy o KRS) za pośrednictwem portalu S24. Wynoszą one łącznie 140 zł.
»W przypadku stowarzyszeń obowiązek przekazywania dokumentów finansowych do KRS występuje w zależności od tego, czy stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą i jest wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS. Gdy działalności nie prowadzi i tym samym jest wpisane wyłącznie do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (wchodzącego w skład KRS), to nie składa ono dokumentów finansowych do KRS. Wynika to wprost z art. 80 ust. 3 ustawy o rachunkowości, na mocy którego do stowarzyszeń, jeżeli nie prowadzą działalności gospodarczej, nie stosuje się przepisów rozdziałów 6 i 7 ustawy o rachunkowości, w tym m.in. art. 69 tej ustawy, stanowiącego o obowiązku składania sprawozdań finansowych do KRS. Stowarzyszenia prowadzące działalność gospodarczą i wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS przekazują sprawozdania finansowe według zasad ogólnych (tj. drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu teleinformatycznego).
»Kierownik jednostki będącej spółką jawną osób fizycznych lub spółką partnerską, której przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły mniej niż równowartość w walucie polskiej 2.000.000 euro i która nie stosuje dobrowolnie zasad rachunkowości określonych ustawą o rachunkowości (na podstawie art. 2 ust. 2), składa we właściwym rejestrze sądowym w terminie 6 miesięcy od dnia kończącego rok obrotowy, oświadczenie o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego. Obowiązek ten wynika z art. 70a ustawy o rachunkowości. Wymienione podmioty muszą go wypełnić do końca czerwca 2018 r. Oświadczenie to może zostać złożone wyłącznie drogą elektroniczną.
»Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, którzy prowadzą księgi rachunkowe i sporządzają sprawozdania finansowe, mają obowiązek, w świetle art. 45 ust. 5 ustawy o pdof (Dz. U. z 2018 r. poz. 200 ze zm.) przekazać do urzędu skarbowego sprawozdanie w terminie złożenia zeznania. Oznacza to, że w przypadku sprawozdań finansowych za 2017 r., ostateczny termin ich przekazania przypadał na dzień 30 kwietnia 2018 r. (nie musiało ono być zatwierdzone).
»Od 1 października 2018 r. do ustawy o rachunkowości zostaną wprowadzone nowe regulacje dotyczące zmiany sposobu sporządzenia sprawozdań finansowych. W świetle znowelizowanego art. 45 ust. 1f ustawy o rachunkowości, sprawozdania finansowe będą sporządzane wyłącznie w postaci elektronicznej oraz opatrzone kwalifikowanym e-podpisem lub podpisem ePUAP. W konsekwencji od 1 października 2018 r. do KRS będą przekazywane wyłącznie sprawozdania finansowe w "pełnej" wersji elektronicznej.

 

Przykład

Załóżmy, że w spółce z o.o., która jako rok obrotowy wybrała rok kalendarzowy, sprawozdanie finansowe za 2017 r. nie zostanie zatwierdzone w terminie wymaganym ustawą o rachunkowości, tj. do końca czerwca 2018 r. Zgromadzenie wspólników zatwierdzi je dopiero w dniu 23 lipca 2018 r.

W takiej sytuacji sprawozdanie to trzeba będzie złożyć do KRS dwukrotnie. Pierwszy raz sprawozdanie niezatwierdzone w terminie do 15 lipca 2018 r. Drugi raz sprawozdanie to jako zatwierdzone będzie podlegało przekazaniu do KRS w terminie 15 dni od dnia jego zatwierdzenia, czyli najpóźniej do dnia 7 sierpnia 2018 r.

Do urzędu skarbowego sprawozdanie to zostanie złożone tylko jeden raz jako sprawozdanie zatwierdzone. Należy tego dokonać w terminie 10 dni od dnia jego zatwierdzenia, czyli najpóźniej do dnia 2 sierpnia 2018 r.


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395 ze zm.)

Ustawa z dnia 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 986)


autor: Monika Kuźbińska
Gazeta Podatkowa nr 49 (1506) z dnia 2018-06-18

Rozliczanie umów leasingu - VAT, podatek dochodowy i ewidencja księgowa. Wszystko na ten temat w poradniku na GOFIN.pl