Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2020
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2020

Złożenie do KRS a publikacja zgłoszonych sprawozdań – co podlega a co nie podlega publikacji

Piotr Szulczewski 12.06.2017 09:00 (aktualizacja: )

Złożenie do KRS a publikacja zgłoszonych sprawozdań - co podlega a co nie podlega publikacji

Roczne sprawozdania jednostek podlegają nie tylko złożeniu w Krajowym Rejestrze Sądowym. Dodatkowo o części z nich zamieszcza się wzmiankę w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, część publikuje w całości.
 

Złożenie do KRS a publikacja zgłoszonych sprawozdań – co podlega a co nie podlega publikacji
Źródło: YAY foto

Standardowym działaniem sądu rejestrowego po złożeniu sprawozdania finansowego, jest przedstawienie automatycznie informacji o wpisie do KRS w sprawie złożenia sprawozdania do publikacji w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”.

Kierownik jednostki w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego (do 15 lipca 2017 r. dla jednostek, u których rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2016 r.) składa we właściwym rejestrze sądowym:

  • roczne sprawozdanie finansowe,
  • opinię biegłego rewidenta – jeżeli podlegało ono badaniu,
  • odpis uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty.

a w przypadku spółek kapitałowych, spółek komandytowo-akcyjnych, towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, towarzystw reasekuracji wzajemnej, spółdzielni, przedsiębiorstw państwowych, a także tych spółek jawnych i komandytowych, których wszystkimi wspólnikami ponoszącymi nieograniczoną odpowiedzialność są spółki kapitałowe, spółki komandytowo-akcyjne lub spółki z innych państw o podobnej do tych spółek formie prawnej, oraz w przypadku specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych, funduszy inwestycyjnych zamkniętych oraz alternatywnych spółek inwestycyjnych – dodatkowo sprawozdanie z działalności.

Zgodnie z ustawą o rachunkowości, wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania do KRS (wyłącznie o złożeniu sprawozdania finansowego a nie pozostałych dokumentów) jest w takich przypadkach automatycznie przekazywana do publikacji w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”.

Natomiast kierownik jednostki nieobjętej wpisem do KRS, której sprawozdanie finansowe podlega obligatoryjnemu badaniu przez biegłego rewidenta, jest obowiązany złożyć wprowadzenie do sprawozdania finansowego, stanowiące część informacji dodatkowej, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy, do ogłoszenia w ciągu 15 dni od dnia ich zatwierdzenia, wraz z opinią biegłego rewidenta oraz odpisem uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty (np. sprawozdanie finansowe osoby fizycznej, spółki cywilnej osób fizycznych, które podlegało badaniu przez biegłego rewidenta).

Publikacja odbywa się poprzez przekazanie informacji do Monitora. Zgodnie z informacjami ze strony https://bip.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/monitor-sadowy-i-gospodarczy/, załączanie sprawozdań odbywa się w wersji papierowej i ich odpowiedników w formie elektronicznej, tj. w postaci edytowalnego pliku w jednym z dozwolonych formatów: rtf, doc, docx, celem publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Opłata za ogłoszenie sprawozdania finansowego jest stała i wynosi 500 zł. Opłatę za ogłoszenie sprawozdania finansowego uiszcza się z góry na rachunek bieżący dochodów Ministerstwa Sprawiedliwości. Sprawozdania finansowe są składane w Punkcie Przyjmowania Ogłoszeń do Monitora Sądowego i Gospodarczego albo za pośrednictwem systemu teleinformatycznego przez osobę, której został przydzielony unikalny adres internetowy (konto użytkownika) powiązany z niepowtarzalną nazwą i hasłem oraz ważnym kwalifikowanym certyfikatem użytkownika (zarejestrowany użytkownik).

Nazwa i numer konta bankowego:

Ministerstwo Sprawiedliwości

Al. Ujazdowskie 11

00-950 Warszawa

NBP O/O Warszawa 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000

Piotr Szulczewski, VAT.pl

Czytaj więcej:

  1. Czerwiec miesiącem sprawozdawczości finansowej - zatwierdzenie sprawozdań finansowych,
  2. Niezatwierdzone sprawozdanie też podlega zgłoszeniu,
  3. Złożenie sprawozdań w KRS a opłaty - ile i za co trzeba zapłacić,
  4. Do końca czerwca 2017 r. złóż oświadczenie o niesporządzaniu sprawozdania finansowego,
  5. Brak absolutorium dla członków zarządu spółki - czym grozi i co powoduje w spółce.
  6. Zatwierdzając sprawozdania finansowe pamiętaj o prezentacji zgodnie z warunkami roku 2016.