Do 31 marca 2022 r. należy złożyć informacje ORD-U za rok 2021

Redakcja PIT.pl

Do 31 marca 2022 r. należy złożyć informacje ORD-U za rok 2021. Dokument składany jest   w ustawowym terminie czyli termin na jego złożenie to 3 miesiące od zakończenia roku podatkowego. Obowiązek złożenia formularza istnieje niezależenie od obowiązków w zakresie składania informacji o cenach transferowych za rok 2021. Stąd dla większości podatników termin na złożenie informacji ORD-U za rok 2021 czyli informacji o umowach zawartych z nierezydentami upływa z końcem marca 2021.

Kto powinien złożyć informację ORD-U?

Informacje ORD-U składają: 

  • • osoby prawne,
  • • jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej (w tym spółki komandytowe) oraz
  • • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

Przedmiot informacji ORD-U

Obowiązek złożenia informacji ORD-U dotyczy umów zawartych :

  • • z nierezydentami powiązanymi osobowo lub kapitałowo, gdzie udział wynosi co najmniej 5%. Uwzględnia się umowy, które zostały zawarte w roku podatkowym z tym samym nierezydentem, a suma należności albo suma zobowiązań wynikająca z tych umów przekroczyła równowartość 300 000 EUR.
  • • z nierezydentami posiadającymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorstwo, oddział lub przedstawicielstwo w rozumieniu odrębnych przepisów. Wyżej wymieniona umowa podlega obowiązku raportowemu, gdy jednorazowa wartość należności albo zobowiązań wynikająca z takiej umowy przekroczyła równowartość 5 000 EUR.

ORD-U do 31 marca 2022 r.

Źródło: shutterstock

Informacje które podlegają raportowaniu

Informacje które podlegają raportowaniu to:

  • • dane identyfikacyjne (nierezydenta) strony umowy – dla każdego nierezydenta informacja jest sporządzana oddzielnie,
  • • dane o zawartych umowach, z wyszczególnieniem wartości dotyczących usług niematerialnych.
  • Informacje o umowach zawartych z nierezydentami:
  • • Sporządza się za rok podatkowy i przesyła do właściwego urzędu skarbowego w ciągu trzech miesięcy od zakończenia roku podatkowego;
  • • Jeżeli w ciągu roku podatkowego zawarto umowy z więcej niż jednym nierezydentem, konieczne jest wypełnienie formularzy ORD-U osobno dla każdego nierezydenta, z którym zawierano umowy.

Druk informacji można znaleźć pod adresem:

https://www.podatki.gov.pl/media/4247/ord-u_.pdf