Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Do 30 września czas na wykorzystanie zaległych urlopów za 2017 rok

Iwona Maczalska

Pracownicy posiadający zaległe urlopy wypoczynkowe zobowiązani są do ich wykorzystania najpóźniej do końca września. Termin 30 września dotyczy jednak wyłącznie urlopów wypoczynkowych udzielonych za 2017 rok.

 

<< Wymiar urlopów wypoczynkowych 2018 >>

 

Pracodawca powinien udzielić pracownikowi urlopu w roku kalendarzowym, w którym nabył on do niego prawo. Zdarzają się jednak sytuacje, że wykorzystanie całego urlopu w roku bieżącym jest niemożliwe. Wówczas pracownik ma możliwość wykorzystania urlopu wypoczynkowego za rok ubiegły w terminie do 30 września kolejnego roku kalendarzowego.Stąd też termin 30 września 2018 roku dotyczy zaległych urlopów nabytych w 2017 roku.

 

<< Urlop wypoczynkowy 2018. Czy możliwa jest zmiana terminu urlopu wypoczynkowego bądź jego przerwanie? >>

 

Nieudzielenie urlopu za 2017 rok do 30 września karalne

Nieudzielenie zaległego urlopu wypoczynkowego pracownikowi, w terminie do 30 września następnego roku kalendarzowego stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracowniczym i jest karalne. Zgodnie z przepisami kodeksu pracy (art. 282 § 1 pkt 2) wykroczenie to jest zagrożone karą grzywny w wysokości od 1 000 do 30 000 zł. Warto jednak pamiętać, że kara ta grozi pracodawcy wyłącznie w sytuacji, gdy zaniechanie to powstało wyłącznie z jego winy. Jeżeli niewykorzystanie zaległego urlopu wypoczynkowego nastąpiło z powodu leżącego po stronie pracownika np. długotrwała choroba – kara taka nie wystąpi.

 

Przedawnienie urlopu wypoczynkowego

Żaden urlop wypoczynkowy nie jest udzielany bezterminowo. Oznacza to, że każde niewykorzystane wolne prędzej czy później ulega przedawnieniu. W przypadku urlopu wypoczynkowego zastosowanie ma art. 291 § 1 Kodeksu pracy mówiący, że ,,Roszczenia ze stosunku pracy ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne". Dniem rozpoczęcia biegu przedawnienia jest więc dzień, w którym pracownik zażądał udzielenia świadczenia.

Jeżeli zatem pracownik nie wykorzysta zaległego urlopu wypoczynkowego za 2017 rok najpóźniej do dnia 30 września 2018 roku, a już 1 października 2018 roku będzie rościł udzielenie urlopu, to jego przedawnienie nastąpi z dniem 1 października 2021 roku.

Urlop