Do 15 lutego 2022 r. należy złożyć deklaracje na podatek od środków transportowych

Ewelina Czechowicz

Podatek od środków transportowych to jeden z lokalnych podatków, które uiszczane są w urzędzie gminy. Daninę zobowiązani są uiścić posiadacze m.in. samochodów ciężarowych, ciągników siodłowych, przyczep czy autobusów. Do 15 lutego posiadacze tych pojazdów są zobowiązani złożyć  deklaracje na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy (deklaracja DT-1 oraz DT-1/A jako załącznik do deklaracji DT-1).

Obowiązek podatkowy w podatku od środków transportu

Obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych to zarówno obowiązek zapłaty podatku jak i złożenia określonych deklaracji. Regulacje dotyczące podatku od środków transportowych ustawodawca umieścił w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych zgodnie z treścią,  art. 9 ust. 1 nakłada  się obowiązek podatkowy na osoby fizyczne i osoby prawne będące właścicielami środków transportowych.

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W tej sytuacji nie ma znaczenia dzień nabycia danego środka transportowego – decydujący jest moment zarejestrowania – dopiero z tą chwila powstaje obowiązek podatkowy.

Deklaracja na podatek od środków transportowych i płatność podatku – ważne terminy

Podmioty, na których ciąży obowiązek w zakresie podatku od środków transportowych są obowiązane w terminie do dnia 15 lutego składać właściwemu organowi podatkowemu, deklaracje na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy (deklaracja DT-1 oraz DT-1/A jako załącznik do deklaracji DT-1). Wzór deklaracji na podatek od środków transportowych został określony w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2025). Jeżeli obowiązek podatkowy powstał po 15 lutego danego roku, deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Terminy zapłaty podatku od środku transportowych

Na podstawie art. 11 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych podatek od środków transportowych jest (co do zasady) płatny w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 lutego i do dnia 15 września każdego roku. Zasada ta dotyczy sytuacji, gdy obowiązek podatkowy powstał wcześniej niż w lutym danego roku.

Natomiast jeżeli obowiązek podatkowy powstał:

1) po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września danego roku, podatek za ten rok płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie:

a) w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego – I rata,

b) do dnia 15 września danego roku – II rata;

2) od dnia 1 września danego roku, podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Podatek od środków transportowych w 2022 r.

Źródło: shutterstock

Zmiany w podatku od środków transportowych w 2022 r.

Co roku Minister Finansów ma obowiązek obwieścić w Monitorze Polskim stawki minimalne i maksymalne podatku od środków transportowych. Resort finansów opublikował 26 października 2021 r. w Monitorze Polskim pod poz. 968 obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2022 r. Resort wskazał, że procentowy wskaźnik kursu euro na dzień 1 października 2021 r. w stosunku do kursu euro na dzień 1 października 2020 r. jest niższy niż 5%. Dlatego w 2022 roku będą obowiązywały stawki minimalne podatku od środków transportowych w wysokości określonej na 2021 rok. Zatem będą to stawki identyczne z określonymi w obwieszczeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 8 października 2020 r. (Monitor Polski z 2020 r., poz. 1002).

 

Podatek od środków transportowych – stawki maksymalne i minimalne w 2021 r.

STAWKI MINIMALNE PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH W ART. 8 PKT 2 USTAWY Z DNIA 12 STYCZNIA 1991 R. O PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka minimalna podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

13

0

138,95

13

14

138,95

383,99

14

15

383,99

540,96

15

 

540,96

1224,18

Trzy osie

12

17

138,95

241,69

17

19

241,69

495,77

19

21

495,77

643,73

21

23

643,73

991,52

23

25

991,52

1541,49

25

 

991,52

1541,49

Cztery osie i więcej

12

25

643,73

652,76

25

27

652,76

1018,62

27

29

1018,62

1617,14

29

31

1617,14

2398,61

31

 

1617,14

2398,61

 

STAWKI MINIMALNE PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH W ART. 8 PKT 4 USTAWY Z DNIA 12 STYCZNIA 1991 R. O PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:

ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)

Stawka minimalna podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

18

0

37,29

18

25

259,78

469,81

25

31

547,73

898,94

31

 

1381,13

1894,94

Trzy osie i więcej

12

40

1218,53

1684,91

40

 

1684,91

2492,33

 

STAWKI MINIMALNE PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH W ART. 8 PKT 6 USTAWY Z DNIA 12 STYCZNIA 1991 R. O PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

Stawka minimalna podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Jedna oś

12

18

0

24,89

18

25

173,93

312,84

25

 

312,84

548,86

Dwie osie

12

28

205,57

302,69

28

33

599,67

831,18

33

38

831,18

1262,56

38

 

1123,66

1662,33

Trzy osie i więcej

12

38

661,79

921,50

38

 

921,50

1252,40

 

Warto zaznaczyć, że rada gminy na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych może różnicować wysokość stawek dla poszczególnych rodzajów przedmiotów opodatkowania, uwzględniając w szczególności wpływ środka transportowego na środowisko naturalne, rok produkcji albo liczbę miejsc do siedzenia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami rada gminy, w drodze uchwały określa stawki maksymalne podatku, które  w 2022 r. nie mogą przekroczyć:

1) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 912,48 zł,

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 1522,21 zł,

c) powyżej 9 ton – 1826,64 zł;

2) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 2 ustawy – 3485,69 zł – z tym że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku nie mogą być niższe od kwot określonych w załączniku nr 1 do ustawy;

3) od ciągnika siodłowego lub balastowego, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy – 2131,05 zł;

4) od ciągnika siodłowego lub balastowego, o których mowa w art. 8 pkt 4, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów:

a) do 36 ton włącznie – 2694,21 zł;

b) powyżej 36 ton – 3485,69 zł

– z tym że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku nie mogą być niższe od kwot określonych w załączniku nr 2 do ustawy;

5) od przyczepy lub naczepy, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy – 1826,64 zł;

6) od przyczepy lub naczepy, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów:

a) do 36 ton włącznie – 2131,05 zł,

b) powyżej 36 ton – 2694,21 zł

– z tym że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku nie mogą być niższe od kwot określonych w załączniku nr 3 do ustawy;

7) od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

a) mniejszej niż 22 miejsca – 2156,92 zł,

b) równej lub większej niż 22 miejsca – 2726,93 zł.

Zapłata podatku od środków transportowych

Obliczony w deklaracji podatek od środków transportowych jest płatny bez wezwania na rachunek budżetu właściwej gminy. Podatnik nie zostanie zatem poinformowany o konieczności uiszczenia podatku i jego wysokości. To na podatniku ciąży obowiązek poinformowania organu podatkowego o powstaniu czy też wygaśnięciu obowiązku podatkowego, określenia stawki, oraz uiszczenia podatku. Organ podatkowy jedynie weryfikuje dane przedstawione przez podatnika, w toku prowadzonego postępowania podatkowego.

Zwrot podatku i zwolnienia

Pandemia koronawirusa, to przesłanka na podstawie, której przedsiębiorca znajdujący się w trudnej sytuacji może mieć podstawy do tego aby ubiegać się o ulgę podatkową, w tym o odroczenie, rozłożenie na raty bądź umorzenie podatku od środków transportowych. Zwrot podatku od środków transportowych przysługuje podatnikom wykorzystującym środki transportu, dla wykonywania przewozów w transporcie kombinowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przysługuje zwrot zapłaconego podatku od tych środków.

Zwrotu zapłaconego podatku od środków transportowych dokonuje organ podatkowy, na rachunek którego uiszczono podatek, na wniosek podatnika złożony nie później niż do dnia 31 marca roku następującego po roku podatkowym. Zwrot podatku od środków transportowych następuje w gotówce albo na rachunek bankowy podatnika wskazany we wniosku, w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

 

Podatki 2022KsięgowośćZakładanie firmyInne podatki