Czy nieobecność pracownika może przekreślić ulgę na innowacyjnych pracowników?

Redakcja PIT.pl

Z ulgi na zatrudnienie innowacyjnych pracowników mogą skorzystać podmioty, które prowadzą działalność badawczo-rozwojową (B+R) oraz zatrudniają pracowników do jej wykonywania. Jednak aby przedsiębiorca faktycznie mógł z niej skorzystać, musi ponieść stratę w roku podatkowym lub osiągnąć dochód, który uniemożliwia pełne odliczenie kosztów kwalifikowanych poniesionych w ramach ulgi B+R.

» Ulga B+R - poradnik

W ramach ulgi na zatrudnienie innowacyjnych pracowników firma może pomniejszyć zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, które jako płatnik uiszcza od wartości wynagrodzenia zatrudnionych pracowników, o iloczyn stawki podatku dochodowego od osób prawnych i wartości nieodliczonej, należnej ulgi B+R. Warunkiem możliwości skorzystania z odliczenia jest jednak to, aby co najmniej połowa czasu pracy pracownika była związana z działalnością B+R.

Źródło: shutterstock

Urlop to nie praca

Zasadniczo, zarówno wynagrodzenie urlopowe, jak i chorobowe, są związane z ogólnym wynagrodzeniem pracownika. Odmienne zdanie ma jednak fiskus, według którego czas urlopu oraz okresu chorobowego pracownika nie wlicza się do czasu pracy związanej z działalnością B+R. Oznacza to, że może dojść do sytuacji, w której firma nie będzie mogła pomniejszyć zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, ponieważ czas pracy pracownika związanej z działalnością B+R nie przekroczył 50% jego całkowitego czasu pracy. Przykładem jest niekorzystna interpretacja Dyrektora KIS wydana 21 sierpnia 2023 r. (sygn. 0114-KDIP2-1.4010.324.2023.2.MR1).

Fiskus twierdzi, że okres choroby lub urlopu jest czasem poza dyspozycją pracodawcy, więc nie jest on przeznaczany na pracę związaną z działalnością B+R w rozumieniu art. 18db ustawy o CIT.

 

Sądy po stronie pracowników

Orzecznictwo sądów administracyjnych dotyczących ulgi B+R potwierdza, że wynagrodzenie za okres choroby i urlopu jest należnością z tytułu stosunku pracy na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy o PIT. Ponieważ ulga na innowacyjnych pracowników jest następstwem ulgi B+R, do czasu pracy pracownika należy wliczać również czas urlopu czy okresu chorobowego.

Dotychczasowe spory z organami podatkowymi dotyczące ustalenia czasu pracy na potrzeby ulgi B+R kończyły się zasadniczo na korzyść przedsiębiorców, czego przykładem może być wyrok NSA z 1 września (sygn. II FSK 3033/19), który potwierdził, że kosztem kwalifikowanym są wynagrodzenia pracowników B+R, także te wypłacane podczas urlopu i choroby. NSA również stwierdził, że nie ma podstaw do wyłączenia przychodów pracownika B+R gdy nie świadczy on pracy z powodu urlopu czy choroby. Wcześniej NSA orzekł podobnie w wyroku z 23 listopada 2021 r. (II FSK 1039/21). Orzeczenia NSA nie wpłynęły jednak na podejście fiskusa, który nadal twierdzi, że wynagrodzenie za czas urlopu i choroby nie może zostać wliczone do czasu pracownika poświęconego na działalność B+R.

 

Korzystne podejście rodzi ryzyko sporu

Mając na uwadze obecną praktykę fiskusa podatnicy, którzy postanowią powołać się na dorobek sądów administracyjnych i wliczyć do czasu pracy pracowników B+R również czas przebywania przez nich na zwolnieniach lekarskich lub urlopach, powinni liczyć się ze sprzeciwem fiskusa w odniesieniu do takiego podejścia. W obecnej sytuacji, taka korzystna dla podatników interpretacja wątpliwych przepisów może wciąż znajdować swój finał w sądzie.

 

Autor: Jagoda Trela, Partner Zarządzająca ID Advisory

Odliczenia w PITPodatek PIT