Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

COVID-19 Dofinansowanie kosztów stałych przedsiębiorcy, w tym czynszu

Gazeta Podatkowa

Firmy, które są w trudnej sytuacji na skutek pandemii COVID-19, mogą pozyskać bezzwrotne wsparcie na kapitał obrotowy z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania. Z dofinansowania można opłacić media, najem powierzchni, zakup towarów czy ubezpieczenie działalności. Koszty te dofinansowywane są w 100%, co oznacza, że przedsiębiorca nie wnosi wkładu własnego do projektu.

Spadek obrotów

Dotacje na kapitał obrotowy dla przedsiębiorców przewidziano w zakresie działania 3.4 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oraz w zakresie działania 1.5 Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. W ramach tych działań dofinansowanie przysługuje na realizację projektów dotyczących wsparcia utrzymania działalności gospodarczej. Może się o nie ubiegać przedsiębiorca, który na skutek wystąpienia pandemii COVID-19, w dniu udzielenia pomocy znajduje się w trudnej sytuacji (w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia KE 651/2014/UE) lub odnotował spadek obrotów o co najmniej 30%.

Na potrzeby programu przez spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży) należy rozumieć spadek sprzedaży towarów lub usług w ujęciu wartościowym. Oblicza się go jako stosunek obrotów dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do obrotów z poprzedniego miesiąca kalendarzowego (przykład 1) lub stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnego miesiąca kalendarzowego po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do łączonych obrotów z analogicznego miesiąca kalendarzowego roku poprzedniego (przykład 2).

Spadek obrotów jest oceniany na podstawie informacji przedstawionych we wniosku o dofinansowanie projektu. Instytucja Pośrednicząca (tj. PARP) jako przyznająca bezzwrotne wsparcie po zawarciu umowy o dofinansowanie z przedsiębiorcą będzie mogła zweryfikować spadek obrotów. De facto będzie mogła zwrócić się do przedsiębiorcy o przedstawienie dokumentów potwierdzających spadek obrotów zgodnie z danymi zawartymi we wniosku o dofinansowanie.


Maksymalny okres finansowania kapitału obrotowego wynosi 3 miesiące.

Tylko dla średnich

Dofinansowanie mogą otrzymać tylko przedsiębiorcy średni, czyli zatrudniający więcej niż 50 pracowników, a mniej niż 250 i których roczny obrót netto nie przekracza 50 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów euro. Ze wsparcia wykluczeni są więc mikro- i mali przedsiębiorcy.

Miejsce prowadzenia działalności gospodarczej średniego przedsiębiorcy zadecyduje o doborze programu, do którego może aplikować. I tak przedsiębiorcy prowadzący działalność na terytorium województwa dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego - wniosek o dofinansowanie składają do Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR). Natomiast przedsiębiorcy prowadzący działalność na terytorium województwa: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego do Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Liczy się adres siedziby w przypadku rejestru przedsiębiorców w KRS lub adres wykonywania działalności gospodarczej określony w CEIDG.

Bez względu na program, który wybierze przedsiębiorca, termin składania wniosków jest taki sam. Można je złożyć do 31 lipca 2020 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16) tylko w formie elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków udostępnionego na stronie internetowej PARP (www.parp.gov.pl).

Stawki jednostkowe

Wydatkami kwalifikowalnymi projektu są koszty związane z finansowaniem kapitału obrotowego i funkcjonowania przedsiębiorstwa, np. opłaty za prąd, wodę gaz czy czynsz. Do wsparcia nie kwalifikują się jednak wynagrodzenia pracowników oraz VAT. Za to intensywność wsparcia (poziom dofinansowania) wynosi 100% kosztów kwalifikowalnych, co oznacza, że przedsiębiorca nie wnosi wkładu własnego do projektu.

Wydatki kwalifikowalne projektu rozliczane są za pomocą stawek jednostkowych, które określone są w regulaminie konkursu dla działania 3.4 PO IR oraz 1.5 PO PW. Kwota dofinansowania stanowi iloczyn stawki jednostkowej dla określonego poziomu zatrudnienia (FTE - odpowiednik pełnych etatów zgodnie z ustawowym czasem pracy) oraz liczby miesięcy, na które wnioskowane jest wsparcie (maksymalnie 3 miesiące). Poziom zatrudnienia w przedsiębiorstwie stanowi liczba etatów w oparciu o ekwiwalent pełnego czasu pracy, tzw. FTE, na dzień składania wniosku o dofinansowanie. Istotne jest przy tym, że pod uwagę bierze się tylko osoby związane z przedsiębiorcą stosunkiem pracy. Nie uwzględnia się więc osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych. To samo dotyczy pracowników przebywających na urlopach macierzyńskich, urlopach na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopach ojcowskich, urlopach rodzicielskich, wychowawczych, jak również zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego. Wlicza się za to osoby przebywające na urlopie bezpłatnym, czyli inaczej niż przy określeniu statusu średniego przedsiębiorcy.

Limit kwotowy

Dofinansowanie w formie dotacji na cele obrotowe stanowi pomoc publiczną dotyczącą łagodzenia skutków występowania pandemii COVID-19, o czym mowa w § 3 rozporządzenia MFiPR w sprawie udzielenia pomocy w formie dotacji (...) w związku z wystąpieniem pandemii... (Dz. U. z 2020 r. poz. 773). Kwotę tej dotacji wlicza się do limitu pomocy publicznej z tytułu COVID-19, która do końca roku dla jednego przedsiębiorcy wynosi równowartość 800 tys. euro (100 tys. euro dla firmy z sektora rolnego, 120 tys. euro dla przedsiębiorcy z sektora rybołówstwa).

Przykład 1

Wartość obrotów gospodarczych za kwiecień 2020 r. u przedsiębiorcy wyniosła 200 tys. zł. W maju br. obroty był niższe - wyniosły 120 tys. zł. Zatem spadek obrotów związanych z COVID-19 wynosi 40% (200 tys. zł - 120 tys. zł)/200 tys. zł × 100), co uprawnia przedsiębiorcę do złożenia wniosku o dofinansowanie.


Przykład 2

W czerwcu 2019 r. przychód ze sprzedaży towarów i usług u przedsiębiorcy wyniósł 1 mln zł, a w czerwcu 2020 r. o połowę mniej - 500 tys. zł. Spadek obrotów związanych z COVID-19 wyniesie więc 50%, co uprawnia średniego przedsiębiorcę do złożenia wniosku o bezzwrotne wsparcie.


Przykład 3

W przedsiębiorstwie na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie jest zatrudnionych 170 pracowników na pełne etaty świadczących pracę po 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin na tydzień w 4-miesiecznych okresach rozliczeniowych, 50 pracowników pracuje na 3/4 etatu, a 50 na 1/2 etatu. Trzy osoby zatrudnione na pełnych etatach przebywają na urlopach macierzyńskich, dwie na urlopach ojcowskich, jedna na urlopie bezpłatnym.

W takim ujęciu FTE wynosi:

-165 (170 pracowników zatrudnionych na pełnych etatach minus 3 osoby na urlopach macierzyńskich, 2 na urlopach ojcowskich),
-37,5 (50 pracowników zatrudnionych na 3/4 etatu),
-25 (50 pracowników zatrudnionych na 1/2 etatu).

FTE dla przedsiębiorcy ubiegającego się o wsparcie wynosi 227,5. Ponieważ nie jest to liczba całkowita, zaokrąglamy ją w dół - we wniosku o dofinansowanie należy wpisać 227.

Przy FTE 227 kwota wsparcia na 3 miesiące wynosi 414.823,47 zł, a stawka jednostkowa dotycząca 1 miesiąca wsparcia 138.274,49 zł (wysokość stawki wyliczana jest automatycznie w Generatorze Wniosków na podstawie podanej FTE).


autor: Jolanta Białkowska
Gazeta Podatkowa nr 57 (1723) z dnia 2020-07-16

Zawieranie i wykonywanie umów cywilnoprawnych. Wszystko na ten temat w poradniku na GOFIN.pl

KosztyKoronawirus w Polsce